Pages

Tuesday, March 27, 2012

တခ်ိန္ကရိုဟင္ဂ်ာအပါဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး (၁၄၄)မ်ိဳးႏွင္႔ နိုင္ငံျခားသား(၂၆)မ်ိဳးရွိခဲ႔

တစ္ခ်ိန္ကရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
( ၁၄၄ ) မ်ဳိး ႏွင္႔ နဳိင္ငံၿခားသားလူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိးရွိခဲ႔

အမွာစကား
လူတုိင္းတုိင္းသည္နဳိင္ငံခ်စ္စိတ္ထားရွိရမည္။မိမိလူမ်ဳိးကုိခ်စ္ၿမတ္နဳိးသည္ဆုိၿပီး လူမ်ဳိးကုိ ခုတုံး လုပ္ၿပီး တုိင္းၿပည္မၿငိမ္ မသက္ၿပဳ လုပ္ သူသည္ နဳိင္ငံေတာ္သစၥေဖါက္ၿဖစ္ သည္။ တုိင္း ၿပည္ တည္ၿငိမ္ ေအာင္၊ အႏၱရယ္ မ ေရာက္ ေစရန္အကာအကြယ္ေပး ရန္နဳိင္ငံသား တုိင္း တြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ သမုိင္း အမွန္ကုိဖုံးကြယ္ၿပီး လူမ်ဳိးေရး ပုတ္ခတ္ ေၿပာ ဆုိ ကာ၀ါဒၿဖန္႔ခ်ီၿခင္း၊ ၀ပ္ဆုိဒ္အသီသီး မဟုတ္ မမွန္ လုပ္ၾကံေၿပာဆုိ ေရးသားၿခင္းၿဖင္႔ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စိတ္ ၀မ္း ကြဲေအာင္ဖန္တီးၿပီး လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းၿဖစ္ ေအာင္ ဖန္တီး သူမ်ား သည္ နဳိင္ငံေတာ္ သစၥေဖါက္မ်ားၿဖစ္ သည္။ တုိင္းခ်စ္စိတ္၊ နဳိင္ငံခ်စ္စိတ္မရွိသူၿဖစ္သည္။၀ပ္ ဆုိဒ္ အသီးသီး တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးႏွင္႔ပါတ္သက္၍ သမုိင္း အမွန္က ဖုံးကြယ္ၿပီးမဟုတ္မမွန္ လီီဆယ္ ေရး သားကာ တုိင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံး ညီညြတ္မွဳ ၿပဳိကြဲေအာင္ လုပ္ၿပီး လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ ကုလားရခုိင္ အဓိကရုဏ္းၿဖစ္ေအာင္ ၿပသနာ ဖန္တီး ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင္႔နဳိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမွာ —
တုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါး
ၿပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး ဒုိ႔အေရး
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မွဳမၿပဳိကြဲေရး ဒုိ႔အေရး
အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေရး ဒုိ႔အေရး
ၿပည္သူ႔သေဘာထား ()ခုအနက္ ၂ ခု ၿဖစ္ေသာ
နဳိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင္႔ နဳိင္ငံေတာ္ တုိးတက္ေရးကုိေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားအားဆန္႔က်င္ၾက။
ၿပည္တြင္းၿပည္ပအဖ်က္သမားမ်ားအားဘုံရန္သူအၿဖစ္သတ္မွတ္ေခ်မွဳန္းၾက။
ထုိ႔ေၾကာင္း ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥကုိအေၾကာင္းၿပၿပီး နဳိင္ငံေတာ္ ၏စည္းလုံးညီညြတ္မွဳကုိ ပ်က္ ၿပားသြားေစရန္ လုပ္ၾကံဖန္ တီးေနသၿဖင္႔ သမုိင္း ပညာရွင္ မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးႏွင္႔ပါတ္ သက္ ၍ မည္ကဲ႔ သုိ႔ေရး သား ေဖၚၿပထား သည္ ကုိ တုိင္းရင္း သား အားလုံးက သိရွိေစရန္ နဳိင္ငံေတာ္ အေပၚ ေစတနာေမတၱာေရွ႕ ထားၿပီး အခုလုိ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းကုိ သမုိင္းအေထာက္ အ ထားႏွင္႔ တကြ ေရးသား တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ ပါ သည္။ဝပ္ဆုိဒ္အသီးသီး`၌မဟုတ္ မမွန္ေေရး သားၿပီးေသြး ထုိးလွဳံ႔ေဆာ္ သူမွာဘဂၤလားေဒရွ္ဘက္မွာခုိး၀င္ ေနထုိင္ေသာ အေနာက္သား ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားၿဖစ္ သည္။ ရခုိင္ၿပည္အတြင္း ဘဂၤလားေဒရွ္ဘက္ မွာခုိး၀င္ေန ထုိင္ေသာ အေနာက္ သား ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္ လူမ်ဳိး မွာ အနည္းဆုံးခန္းမွန္းေၿခ ၃၅ % ခန္႔ရွိ မည္ၿဖစ္သည္။
ရခုိင္ၿပည္တြင္ ဘဂၤလားေဒရွ္မွနဳိင္ငံၿခားသား ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ၀င္ေရာက္ေန ထုိင္ အ ေထာက္ အထား တစ္ခု တင္ၿပရလွ်င္ ယခင္ၿပည္နယ္ ၿပည္သူ႔ေကာင္စီေကာင္ဥကၠဌ ၿဖစ္ ခဲ႔သူ ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ ေမာင္ သည္ ၿမန္မာနဳိင္ငံ ဖြါးၿမန္မာ နဳိင္ငံသား မဟုတ္ေၾကာင္း တုိင္ၾကား ခံရၿပီး ေနာက္ ၿပည္နယ္ၿပည္ သူ႔ေကာင္စီဥကၠဌရာထူးမွ ၿဖဳတ္ခ်ခဲ႔သည္ကုိ ေထာက္ရွဴ လွ်င္ ရခုိင္ ၿပည္တြင္အေနာက္သားရခုိင္ လူမ်ဳိး မည္မွ်၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေၾကာင္းခန္းမွန္းနဳိင္ သည္။ ထုိအေနာက္သားရခုိင္းသားမ်ား ကုိ လ၀က ရုံးတြင္ စာ ရင္းသြင္းေပး၊သန္းေကာင္စာရင္းမ်ားၿပဳ လုပ္ေပးၿပီး ေဒသခံ ၿဖစ္ ေအာင္ လုပ္ေပး ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ မူရင္းအမည္စာရင္းမွာ(လ၀က) ရုံးခ်ဳပ္ တြင္လုံ႔၀မရွိနဳိင္ေၾကာင္း ၊ နဳိင္ငံ ေတာ္ အစုိးရက ထုိကဲ႔ ခုိး၀င္ လာေသာ ရခုိင္သား မ်ား ကုိေဖၚထုတ္အေရးယူမွသာလွ်င္ တုိင္း ရင္းသား အခ်င္း ခ်င္း ၾကားတြင္ ေသြးထုိး မွဳ၊ လုပ္ၾကံလီ ဆယ္မွဳ၊ စိတ္၀မ္းကြဲၿပဳ လုပ္မွဳမ်ား ေလ်ာ႔ပါးသြား မည္ၿဖစ္ သည္။
ထုိ႕ေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားအားလုံးက ရုိဟင္ဂ်ာသမုိင္းအမွန္ကုိသိရွိနားလည္ၿပီး အနာဂါတ္ စည္းလုံး ညီညြတ္ မွဳ မၿပဳိကြဲ ဘဲ ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္နဳိင္ရန္ႏွင္႔ အေနာက္ သားရခုိင္ လူမ်ဳိး မ်ားက ပြဲလန္႔ေအာင္ လုပ္ၿပီးဖ်ာ ခင္း နဳိင္ ရန္ၾကဳိးစာ;ၿခင္းကုိတားဆီးနဳိင္ အတြက္ တာ၀န္ သိၿပည္ သူ တစ္ ေယာက္ အေနၿဖင္႔ အၿပဳ သေဘာၿဖင္႔ ရုိဟင္ဂ်ာ သမုိင္း အေထာက္ မ်ားကုိ ရွာေဖြစုစည္း တင္ၿပပါ
ေၾကာင္းေလးစားစြာအသိေပးပါသည္။
ရခုိင္ၿပည္၏ေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင္႔ ေပၚေပါက္လာပံု
ဤအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ေအာက္လင္႔ကုိႏွိပ္၍ဖတ္ပါ။
ရခုိင္ၿပည္နယ္သည္ေၿမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၇ ံ ၁၅’ ႏွင္႔ ၂၁ ံ ၁၇’၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၂ ံ၅၅’ ၾကားတြင္ တည္ရွိ သည္။ ဧရိယာ စတုရန္မုိင္းေပါင္း ၁၄၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ၿမန္မာ ဘဂၤလား ေရေၾကာင္း၊ ကုန္း ေၾကာင္း မုိင္ (၁၇၀) ရွည္လ်း သည္။ ေတာင္ေၿမာက္အရွည္ (၃၆၀)မုိင္ ရွည္ၿပီး၊အေရွ႕ အေနာက္ မုိင္ (၁၇၀) မုိင္က်ယ္သည္။ ေတာင္ ကန္း ေတာင္ တန္း မွာ ၈၀% ခန္႔ရွိ၍ ကုန္းၿမင႔လြင္ၿပင္မွာ ၂၀% ခန္႔ရွိ သည္။.
Map of Arakan State
ရခိုင္ျပည္နယ္႐ွိၿမိဳ႕မ်ား
ျပည္နယ္ၿမ္ိဳ႔ေတာ္ စစ္ေတြ
အက်ယ္အ၀န္း ၁၄၂၀၀ စတုရန္းမိုင္ခန္႔
လူဦးေရ ၃.၈၃၆ သန္းခန္႔ (၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ စာရင္း)
ခရိုင္ ၅ ခရိုင္
ၿမ္ိဳ႔နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႔နယ္
ၿမဳိ႕ ၁၇
ရပ္ကြက္ ၁၂၀
ေက်းရြာအုပ္စု ၁၀၄၁
ေက်းရြာ ၃၈၇၁
ဆက္စပ္ေနေသာနယ္နိမိတ္
အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္
အေရွ႕ေၿမာက္ဘက္ တြင္ ခ်င္းၿပည္နယ္
အေရွ႕ဘက္တြင္ မေကြးတုိင္း ၊ ပဲခူးတုိင္း ၊ ဧရာဝတီတုိင္း
ေတာင္ဘက္တြင္ မေလးရွားနဳိင္ငံ တုိ႔ၿဖစ္တယ္။
(ကုိးကား ။ ။ကစၥပနဒီမွ ဓညဝတီသစၥာ – ၂၀၀၈ ခု၊စာေပဗိမာန္ဆုရ စာအုပ္)
(သုတပေဒသာ – ဝိဇၨာ)ဆုရ
ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေဝသည္႔ခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ဇႏၷဝါရီလ
(စာေရးသူ ကေလာင္အမည္ ေမာင္မုိးယံ ၊ မူရင္းအမည္ ဗုိလ္မွဴးမ်ဳိ႕သန္႔(ၿငိမ္း)
စာေပဗိမာန္ စာတည္းမွဴးက မွတ္ပုံအမွတ္ ၀၇၄၉၂ ၿဖင္႔ ပုံႏွိပ္၍ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၀၃၉၁၁ ၿဖင္႔ထုတ္ေဝသည္။
ၿမ္ိဳ႔နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႔နယ္အမည္မ်ား
၁။ – ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕
၂။ – ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕
၃။ – ဂြၿမိဳ႕
၄။ – စစ္ေတြၿမိဳ႕
၅။ – ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕
၆။ – ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕
၇။ – ေပါက္ေတာၿမိဳ႕
၈။ – ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕
၉။-မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕
၁၀။ – ေမာင္ေတာၿမိဳ႕
၁၁။ – မင္းျပားၿမိဳ႕
၁၂။-ေျမပံုၿမိဳ႕
၁၃။ – ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕
၁၄။ – ရေသ႕ေတာင္ၿမိဳ႕
၁၅။-ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕
၁၆။ – သံတြဲၿမိဳ႕
၁၇။ – အမ္းၿမိဳ႕
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခင္က ၿမန္မာ႔ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က ၁၉၇၆ ခုွစ၊ဇႏၷဝါရီ လ ၊ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေဝေသာ တုိင္းရင္းသားရုိးရာဓေလ႔ထုံးစံမ်ား ( ရခုိင္ ) စာအုပ္ ၏ မွတ္တမ္း အရ ေအာက ္ပါလူမ်ဳိးမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားအၿဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔သည္။
၁။ – ရခုိင္လူမ်ိဳး
၂။ – ကမန္ လူမ်ိဳး
၃။ – ခမြီး လူမ်ိဳး
၄။ – ဒိုင္းနက္လူမ်ိဳး
၅။ – မရမာႀကီး လူမ်ိဳး
၇။ – ၿမိဳ လူမ်ိဳး
၈။ – သက္ လူမ်ိဳး
၉။- ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး
(၁၉ရ၈ ခု ၿပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတၿမန္မာ နဳိင္ငံေက်ာင္း သုံး စာအုပ္ေကာ္မတီ အထက္ တန္း ႏွင္႔ အ လယ္တန္းၿမန္မာနဳိင္ငံ ပထဝီဝင္ပထဝီစာအုပ ္စာမ်က္ႏွာ - ၈၆ ကုိရႈ )
တစ္ခ်ိန္ကရုိဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
( ၁၄၄ ) မ်ဳိး ႏွင္႔ နဳိင္ငံၿခားသားလူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိးရွိခဲ႔
ၿပည္ထဲေရးႏွင္႔သာသနာေရးဝ္ၾကီးဌာန၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင္႔ၿပည္သူ႔အင္အား ဦးစီး ဌာန မွ ၁၉၇၂ခုႏွစ္တြင္ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝေသာ (ပုံစံေရးသြင္းရန္ညႊန္ၾကားခ်က္ ) စာအုပ္စာ မ်က္ ႏွာ ( ၄၃ ) ပူးတြဲ (က) လူမ်ဳိးမ်ားစာရင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မ်ား ( ၁၄၄ ) မ်ဳိး ႏွင္႔ နဳိင္ငံၿခား သား လူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိး ဟုေဖၚၿပထားသည္။
နဳိင္ငံၿခားသားလူမ်ဳိး ( ၂၆ ) မ်ဳိးထဲတြင္ ဒုိင္းနက္္ လူမ်ဳိးကုိလည္း နဳိင္ငံၿခားသား လူမ်ဳိး အ ၿဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
သုိ႕ေသာ္ ၿမန္မာ႔ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီဗဟုိဌာနခ်ဳပ္က ၁၉၇၆ ခုွစ၊ဇႏၷဝါရီ ပထမ အၾကိမ္ ထုတ္ ေဝေသာ တုိင္းရင္းသားရုိးရာဓေလ႔ထုံးစံမ်ား ( ရခုိင္ ) စာအုပ္တြင္ဒုိင္းနက္ ကုိတုိင္းရင္း သား မ်ဳိး ႏြယ္ စု အၿဖစ္ ထည္႔သြင္း အသိအမွတ္ၿပဳထားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ထုိအခ်ိန္က ( ၁၄၄ ) မ်ဳိးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးလည္း အပါအဝင္ၿဖစ္ သည္။

ကုိးကား။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဘဝသစ္ထူေထာင္ေရးပါတီသတင္းလႊာ(ကင္းလႊတ္ခြင္႔ သက္ ေသခံ လက္မွတ္ –အမိန္႔အမွတ္ ၂/၈၉ အရ ၁၉၈၉ ကင္းလႊတ္ အမွတ္ န/သ-၀၈၅ ၿဖင္႔)အထက္ ပါလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိး၊သက္လူမ်ဳိး၊ မရမာၾကီး လူမ်ဳိး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တုိ႕ ၏ဘာသာ စကားမ်ား တူညီနီးစပ္ၾကသည္။ဒုိင္းနက္၊ သက္၊မရမာၾကီး တုိ႕သည္ ဗုဒၶ ဘာ သာ ကုိ ကုိးကြယ္ၾကၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး မ်ားသည္အစၥလာမ္ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾက သည္။
ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိးမ်ားသည္မြတ္ဆလင္အႏြယ္မ်ားၿဖစ္ၿခင္း
ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိးသည္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတြင္၇ွိအမ်ားအားၿဖင္႔ရခုိင္ၿပည္ေၿမာက္ တြင္ေန ထုိင္ ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ မြတ္ဆလင္ အႏြယ္မ်ားၿဖစ္သည္။ စစ္ေတြေဂဒေဇတိယား အပုိင္း (က) စာမ်က္ ႏွာ (၉၁) အရ ထုိဒုိင္းနက္ တုိ႔သည္ တိဗက္ၿမန္မာ အႏြယ္ ၿဖစ္ၿပီး စစ္တေကာင္း ေသြးႏြယ္သည္ စစ္တ ေကာင္း စကားေၿပာသည္။အဝတ္ၿဖဴဝတ္တတ္ၿပီးတစ္ၿခား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင္႔ေရာေႏွာ ၿခင္ းမၿပဳၾကေပ။ရခုိင္ ဘုရင္၏ ဖမ္းဆီးခံရေသာကြ်န္မြတ္ဆလင္ မ်ားႏွင္႔အဆက္ အႏြယ္ၿဖစ္ၾက သည္။ ယခုအခါ ဒုိင္းနက္ တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ဘဂၤလားေဒရွ္စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ဒုိင္းနက္ (ခ်က္မား) တုိ႔က သီးၿခားၿပည္နယ္ ရရွိထားသည္။
ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ သည္ ရခိုင္ဘာသာ စကားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾက သည္။
ရခိုင္ဘာသာ စကားႏွင့္ ျမန္မာ ဘာသာစကားသည္ အေတာ္မ်ားမ်ားတူျပီး ရ-သံ /r/ ႏွင့္ ယ-သံ /j/ အ သံထြက္ကြာသည္။ ရခိုင္စာေပ အေရးအသားႏွင့္ ျမန္မာစာေပအေရး အသားသ ည္ ဆင္ တူသည္။
ဦးေနဝင္း(မဆလ) အစုိးရက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု (၁၄၄)မ်ဳိးရွိရာမွ (၈)မ်ဳိးၿဖဳတ္ခ်ခဲ႔ရာ ရုိဟင္ဂ်ာလူ မ်ဳိး ကုိ လည္း အစၥလာမ္ဘာသာၿဖစ္၍ၿဖဳတ္ခ်ခဲ႔ၿဖစ္သည္။
၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နဳိင္ငံသားဥပေဒအရ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးၿဖဳတ္ခ်ၿခင္းသည္ စစ္အာဏာ ရွင္တစ္ပါတီ အစုိးရ ႏွင္႔ စစ္အစုိးရသည္ ဘာသာေရးကုိ မုန္းတီး၊လူမ်ဳိးႏြယ္စုတုံးေအာင္ၿပဳလုပ္ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္ သည္။ ယခုဒီမုိက ေရစီ ထြန္းကား ေနေသာ ပါတီစုံစနစ္ေအာက္တြင္ တုိင္းရင္းသား ဆုိေသာ ေဝါဟရ ၏အဓိပၸါယ္ ႏွင္႔ ဥပေဒ ႏွင္႔သမုိင္းအေထာက္အထား၊လူ႕အခြင္႔အေရး အရ တုိင္းရင္း သားၿဖစ္ မၿဖစ္ ၿပည္လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဆုံး အၿဖတ္ေပး ရလိမ္မည္ၿဖစ္သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာ Rohingya တုိင္းရင္းသားၿဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားစြာရွိသည္။
ဤေနရာတြင္အနည္းငယ္တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။
အထက္တန္းႏွင္႔အလယ္တန္းၿမန္မာနဳိင္ငံပထ၀ီ၀င္
စာအုပ္၏စာမ်က္ႏွာ(၈၆)တြင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထုိင္ပုံၿပေၿမပုံတြင္
ရခုိင္ၿံပည္နယ္တြင္ စစ္ေတြလြင္ၿပင္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးကုိထည္႔သြင္းေဖၚၿပထားသည္။
BBC ကလည္းထုိနည္း၎ေဖၚၿပၿခင္းမွာလီဆယ္လိမ္ညာ၍ေဖၚၿပၿခင္းလုံ႔၀မဟုတ္ပါ။
မူရင္းပုံကုိေကာ္နက္ရွင္းေကာင္းလွ်င္ေလ႔လာဖတ္ရႈနဳိင္ပါသည္။
BBC ကလိမ္ညာတင္ၿပၿခင္းမဟုတ္ပါ။
အမွန္ကုိအမွန္အတုိင္းတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။အထက္တန္းႏွင္႔အလယ္တန္းၿမန္မာနဳိင္ငံပထ၀ီ၀င္
စာအုပ္၏စာမ်က္ႏွာ(၈၆)တြင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထုိင္ပုံၿပေၿမပုံတြင္
ရခုိင္ၿံပည္နယ္တြင္ စစ္ေတြလြင္ၿပင္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးကုိထည္႔သြင္းေဖၚၿပထားသည္။
၎ပထ၀ီ၀င္စာအုပ္ကုိ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ က ၿမန္မာဆုိရွယ္လစ္သမၼတၿမန္မာနဳိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊
ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ေကာ္မတီကထုတ္ေ၀၍ ေက်ာင္တြင္သင္ၾကားၿခင္းၿဖစ္သည္။
(၁၉၇၈ -ခု ၇တန္း၊၈တန္း၊၉တန္း ၊၁၀ တန္း ပထ၀ီ၀င္စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ -၈၆ မွ
မူရင္းပုံကုိစကင္ဖတ္၍ေအာက္တြင္တင္ၿပထားပါသည္။


႐ိုဟင္ဂ်ာ Rohingya လူမ်ိဳး
သမိုင္းေၾကာင္းအရ တည္ၿငိမ္စြာျဖစ္ေပၚတည္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၿဖစ္ သည္။ ရခိုင္ ဘုရင္နရမိတ္လွ လက္ထက္၀န္ႀကီးရာထူး၊ စစ္တပ္၊ ေရတပ္၊ ဗိုလ္မွဴးရာထူး မ်ား ၌ လည္း ေကာင္း ခန္႔အပ္ၿခင္းခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အစုအေ၀း လူမ်ိဳးစု ပင္ျဖစ္ သည္။ မြတ္စ လင္မ္ စာဆိုေတာ္ စိုင္ ယက္ဒ္ရွားအာလ္၀ါလ္(Sayued Shah Al wal) အဆိုအရ စႏၵသူဓမၼ ဘုရင္၏ နန္းရင္း၀န္ ] `မာဂန္´မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ျဖစ္သကဲ့သို႔ဆိုင္ယက္မုဆာ (Sayed Mussa)၊ မူဂ်ာဟစ္ (Mujaehi ႏွင့္ ဆုေလမန္ (Sulaiman)တို႔မွာ ရခိုင္နန္းရင္း ၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အရွရက္ဖ္ခန္ (Asharaf Khan) မွာ စႏၵသုဓမၼ ဘုရင္၏ စစ္သူႀကီး ၿဖစ္ေၾကာင္း။
၁။ MKရာမန္-ရ ၂။ ျမ၀တီမဂၢဇင္း၊ ၁၉၆၀-ခု၊ ေမာင္သံလြင္၏ ႐ို၀န္ညာလူ မ်ိဳးမ်ား။ မဇၥိဳမေဒသ အႏၵိယတိုက္၏ အေရွ႕ ဘက္ေဒသေနထုိင္သူမ်ားကို အေနာက္ဘက္ေဒသအေခၚ အေ၀ၚျဖင့္ ရခုိင္ညာ၊ ႐ြမ္းကိုင္ညာ၊ ႐ြမ္းသား ဟုေခၚဆို သကဲ့သို႔ ရခိုင္ ေတာင္ပိုင္း သားတို႔က လည္း ႐ြမ္းကိုင္ညာ၊ ႐ြမ္းကိုုင္ ညာ ေခၚဆိုၾကရာမွ႐ိုဟင္ညာ၊႐ိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္လာ သည္။ “ဘဂၤါလီ ေဒသ၏ အေရွ႕ ကမ္း ရွွိ လူ႔ အစု အေ၀း´´ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။အခိ်ဳ႕က ရြာေဟာင္း ေန ထိုင္ ၾက သည့္ က်ား ကဲ့သို႔ စြမ္း ရည္ သတိၱ ရွိသည့္ လူမ်ိဳး၊ ရြာေဟာင္း မွက်ား၊ ရြာဟိန္းက်ားမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေကာက္ ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအား ၁၉၅၄-ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္၊ည()နာရီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးႏု၏ အသံလႊင့္မိ္န္႔ခြန္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သို႔ ၁၉၆၁-ခု၊ ေမလ(၁၅) ရက္မွ
စတင္ကာ တပတ္()ႀကိမ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာျဖင့္ ျမန္မာ့အသံမွ အသံလႊင့္ေပးခဲ့သည္။

ရည္ညႊန္းကိုးကား
၁။-(၁၈--၁၉၆၁)ခုေန႔ထုတ္တပ္မေတာေခတ္ေရးစာေစာင္တြဲ(၁၂) ၊အမွတ္()၊စာ(၃၂-၅၈)
၂။-(--၁၉၆၁)ခုေန႔ထုတ္တပ္မေတာေခတ္ေရးစာေစာင္တြဲ(၁၂) ၊အမွတ္()
၃။-(--၁၉၆၃)ေ၃႔ထုတ္ၿမန္မာ႔အသံေသာတရွင္မဂၢဇင္း အတြဲ()အမွတ္(၁၉)
၄။-စာေပဗိမာန္ထုတ္ၿမန္မာ႔စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ()၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ(၈၉)
၅။-၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထုတ္အထက္တန္းႏွင႔္္အလယ္တန္းၿမန္မာနဳိင္ငံပထဝီင္စာမ်က္ႏွာ(၈၆)
၆။-ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေရစစၥၾတီရုံး`(၁၆-၁၂-၁၉၆၀)ေန႔တရားဝင္မွတ္ပုံတင္၍ထုတ္ေဝေသာ
ရုိဟင္ဂ်ာေခတ္သတင္းစဥ္
၇။-တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးးစုပါတီသတင္းလႊာ(ကင္းလႊတ္ခြင္႔အမွတ္-/ ၀၈၅) ၊၃၁-၁၂-၁၉၈၉
၈။-ရခိုင္ရာဇ၀င္ ေအာင္သာဦး
၉။-စႏၵမာလာလကၤာရ။ ရခိုင္ရာဇ၀င္သစ္ ရခိုင္သမိုင္း ၁၅ ၁၈ ရာစု
၁၀။-အေရွ႕ေတာင္အာရွရာဇ၀င္၊ ေဟာ-၁၉၅၅
၁၁။-ၿမန္မာရာဇ၀င္ (ဟာေဗး ၁၉၂၅)
၁၂။-မိတ္ဆိနာ-ေခတ္ဦး ဖုနန္-ဖန္-ပ်ဴ ႏွင့္ ရခိုင္ ယိုးဒယားသင္း ဂ်ာနယ္။
၁၃။-* ရခိုင္ဂီတ ေဒါ့ကြန္ [1]
၁၄။-ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ မာတလိ၊ ႏွစ္၃၀ ျမန္မာ့အသံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၇၁ခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ မြတ္စလင္မ္လူမ်ိဳးမ်ား ရာဇ၀င္။
၁၅။-ကစၥပနဒီမွဓညဝတီသစၥာ(၂၀၀၈ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္စာမူ ဆုရ )
ရုိဟင္ဂ်ာသမုိင္းအေၾကာင္းအေထာက္အထားၿဖင္႔ေဖၚၿပေသာသီးသန္႔ဝပ္ဆုိဒ္

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။