Pages

Wednesday, March 28, 2012

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာစာတမ္း

ႏွင္းမိုးမိုးမွကူးယူေဖၚျပပါသည္။

လူ႕အခြင္႔ေရး နိဒါန္း

အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္ေရးေက်ညာစာတမ္းကို ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တြင္ ၊ စတင္ အ သုံးၿပဳၿပီး ၊ ထုိႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႔တြင္၊ ၿပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Palais de chaillot တြင္ အတည္ၿပဳခဲ႔သည္ ၊ ကမၻာ႔ အံဘြယ္အၿခင္းအရာမ်ားကိုေရးသားထားသည္႔ The Guinness book 0f Records စာအုပ္တြင္ လူ႔အခြင္႔ ေရးေက်ညာစာတမ္းသည္ ၊ ကမၻာေပၚတြင္အမ်ားဆုံးဘာ သာၿပန္ ဆုိထားရသည္႔ စာတမ္းတခုအၿဖစ္ အသိ မွတ္ၿပဳခံသည္႔အထိ ၾကီးက်ယ္ခဲ႔ေသာစာတမ္းတ ေဆာင္ ၿဖစ္ပါသည္ ၊ ထိုိစာတမ္းၾကီးတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး သည္႔ေနာက္ပိုင္း ကမၻာတ၀ွမ္းမွ ေတာင္းဆုိခ ေသာ လူသားတုိင္းသာတူညီမွ်အခြင္႔အေရးရရွိရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်က္ လက္မ်ားကို အေၿခခံၿပီး ၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈ ၊ ၿပည္တြင္းလူ႕အခြင္႔အေရး အုတ္ၿမစ္ ခ်ႏုိင္ေစရန္ဥပေဒ ႏွင္႔ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္အေၿခခံဥပေဒအၿဖစ္ထည္႔သြင္းမွီးၿငမ္းေရးသားႏုိင္ ရန္ဟူေသာ အခ်က္တို႕ ကို အေၿခခံ၍ ဤအခ်က္၃၀ ရွိေသာလူ႔အခြင္႔ေရးေက်ညာစာတမ္းကို ကုသလမဂၢအေထြေထြညီ လာခံ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ၊ John Peters Humphrey (ကေနဒါ) Rene Cassin(ျပင္သစ္) P. C. Chang (တရုတ္) Charles Malik (လက္ဘႏြန္) Eleanor Roosevelt (အေမရိကန္),စေသာ ဥပေဒပညာရွင္ မ်ားႏွင္႔ အသိပညာ ရွင္အတတ္ပညာရွင္မ်ားက စုေပါင္းေရး သားၿပဳစုခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္…။

ေက်ညာခ်က္၏နိဒါန္းတြင္
PREAMBLE
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.


ေၾကညာခ်က္နိဒါန္း
ဤကဲ႔သုိ႔ရာဇဝင္တင္မည္႔ ေၾကညာခ်က္ကို ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ဤညီလာခံအစည္းအေဝးၾကီးက ကမၻာ႔ ကုလသ မဂၢအဖဲြ႔ဝင္ ႏိုင္ငံ အားလံုးအား ထိုေၾကညာစာတမ္းၾကီး၏ စာသားကိုအမ်ားျပည္သူတို႔ ၾကားသိေစရန္ ေၾကညာ ပါ မည္႔အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး အဆင္႔အတန္းကုိ လုိက္၍ ခဲြျခားျခင္း မျပဳဘဲအဓိကအားျဖင္႔ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားပညာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထုိ ေၾကညာ စာတမ္းၾကီးကုိ ျဖန္႔ခ်ိ ေဝငွ ေစရန္၊ ျမင္သာေအာင္ ျပသထားေစရန္၊ဖတ္ၾကားေစရန္ႏွင္႔ အဓိပၸါယ္ ရွင္း လင္း ေဖာ္ျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ပါမည္႔ အေၾကာင္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း ဆင္႔ဆို လုိက္သည္။

လူခပ္သိမ္း၏မ်ိဳးရိုးဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔တကြ လူတုိင္းအညီအမွ်ခံစားခြင္႔ရွိသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို အသိ အမွတ္ ျပဳျခင္း သည္ လူခပ္သိမ္း၏လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ျငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင္႔ လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင္႔ေရးမ်ားကို အေရးမထား မထီေလးစား ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ အက်င္႔သိကၡာကို ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးတတ္သည္႔ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားကို ျဖစ္ ေပၚေစခဲ႔ေသာ ေၾကာင္႔လည္း ေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟေျပာဆုိႏုိင္မႈ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ခ်ိဳ႕ငဲ႔ျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္စြာ အသက္ ေမြးႏိုင္ မႈတို႔ကို ခံစားရယူႏိုင္ေစမည္႔ ေလာကတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရန္အေရးကုိ လူခပ္ သိမ္းတို႔က မိမိတို႔၏ အထက္သန္ဆံုးေသာ လုိလားခ်က္ဆႏၵၾကီးအျဖစ္ျဖင္႔ ေၾကြးေၾကာ္ ေၾကညာျပီးျဖစ္ ေသာ ေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊လူခပ္သိမ္းတို႔သည္၊ တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္က လူျပဳမႈ၊ အုပ္စိုးမႈႏွင္႔ ဖိစီး ညွဥ္းပန္းမႈ တို႔ကို ေနာက္ဆံုး မလႊဲသာ မေရွာင္သာလက္နက္ စြဲကုိင္ကာ ေတာ္လွန္ျခင္း၊ ပုန္ကန္ျခင္းမျပဳေစရန္၊ လူအခြင္႔ေရး မ်ားကိုဥပေဒျဖင္႔ ထိန္းသိ္မ္းကာကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီး စြာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ ၾကံေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္း ေကာင္း၊ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ ဝင္တို႔သည္ မူလလူ႔အခြင္႔ ေရးမ်ားကို လည္းေကာင္း၊လူ၏ ဂုဏ္သိကၡာကို လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ား မိန္းမတို႔၏ တူညီသည္႔ အခြင္႔ အေရးမ်ား ကိုလည္ ေကာင္း၊ေလးစားယံုၾကည္ပါသည္ဟုကုလသမဂၢတြင္ ထပ္မံ၍အတည္ျပဳျပီး သည္႔ျပင္၊ လူမႈၾကီးပြား တိုး တက္ေရးႏွင္႔တကြ ပုိမုိ လြတ္လပ္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘဝ အဆင္႔အတန္းတို႔ကုိ ျမွင္႔ တင္ရန္ သႏၷိ္ ဌာန္ခ်ျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လညး္ေကာင္း၊ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံတို႔သည္ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ ႏွင္႔ပူေပါင္း၍ လူအခြင္႔အေရး မ်ားကိုလည္ေကာင္း၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔အခြင္႔ အေရးမ်ား ကိုလည္း ေကာင္း၊ကမၻာ႔ တဝွမ္းလံုးတြင္ ရိုေသေလးစားက်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္း ၾကျခင္းကို အားေပးမည္ဟု ကတိျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ လည္း ေကာင္း၊ထုိေၾကာင္႔ အေထြေထြညီလာခံ က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းကို လူတိုင္း အဖဲြ႔ အစည္း တိုင္းသည္ အစဥ္ ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ားနွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို ရိုေသ ေလးစားၾကေစရန္ ဆံုးမ သြန္သင္ျခင္းျဖင္႔ အားထုတ္ ၾကရမည္ ဟု လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ထုိႏိုင္ငံတို႔၏အာဏာပိုင္အတြင္းရွိ နယ္ပယ္ဆိုင္ရာ တိုင္း သူျပည္သား မ်ားအား အဆုိပါ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ လြတ္ လပ္ ခြင္႔မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိ ေရာက္စြာ သိမွတ္က်င္႔သံုး ေစာင္႔စည္းၾကေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆိုင္ရာ တိုးတက္ေသာ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင္႔ အားထုတ္ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ျပီးလွ်င္ လူ႔အခြင္႔အေရး မ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္းကုိ ႏိုင္ငံခပ္သိမ္း၊ လူခပ္သိမ္းတို႔ တေျပးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ ကစိမ္႔ ေသာငွာ ယခုထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။

ဟူ၍ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ၁၀ရက္ေန႔တြင္အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင္႔ေရးေက်ညာစာတမ္းကို ကုလ သမဂၢမွ တရား၀င္ေက်ညာလိုက္သည္ ၊ ထုိေက်ညာလိုက္ေန႔ေန႔ကိုအစြဲၿပဳ၍ ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႔ကို လူ႔အခြင္႔ ေရး ေန႕အၿဖစ္သက္မွတ္ၿပီး အခမ္းအနားမ်ားစာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား ၊ လူထု ေဟာေၿပာပြဲမ်ား ၊(ၿမန္မာၿပည္မပါ ) ကမၻာ အႏွံ႕ အၿပားတြင္ ၿပဳမူေၿပာဆုိလုပ္ကိုင္ၾကပါေၾကာင္းေရး သားရင္း ၊ ဟုတ္ကဲ႔ကြ်န္ေတာ္ေဇတာရာပါခင္မ်ာ ။

ဘိုလိုဖက္ခ်င္ေသာ္ဒီမွာဖက္
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#ap

ေၾကညာစာတမ္း (၁+၂)
လူ႔ အခြင္႔အေရးဟူသည္ ၊ လူသားတေယာက္၏ ၊ လြတ္လပ္စြာေၿပာဆုိခြင္႔ ၊ လြတ္လပ္စြာေရးသား ထုတ္ ေ၀ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာလူသားပီသစြာေနထိုင္ေရးစေသာလူ သားတေယာက္တြင္လိုအပ္ေသာ ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ႏုိင္ငံေရးအရေသာ္လည္း ေကာင္း ၊ လူမ်ိဳး ေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ဓေလ႔ထုံးထမ္းအရေသာ္လည္း တစုံတေယာက္ ကၿဖစ္ေစ ၊ အဖြဲ႔အစည္းတခုကၿဖစ္ေစ ၊ အတင္းအဓမၼမဟုတ္ဘဲ ၊ မိမိစိတ္ဆႏၵအေလွ်ာက္ ပါ၀င္ပတ္ သက္ႏုိင္ ခြင္႔(စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္) ကိုေယဘုယ်အားၿဖင္႔လူ႔ အခြင္႔ ေရး ဟုဆုိရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
မည္သူကမည္သူ႕ကိုမွ၊အာဏာႏွင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း ၊အုပ္စုၿဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္းအတင္းအ ၾကပ္ အထက္ ပါ လူသားတုိ႔၏ေမြးရာပါ အခြင္႔ေရးကိုထိပါးခြင္႔ ၊ ေစာ္ကားခြင္႔ ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခြင္႔ ပတ္သက္ ခြင္႔မရွိပါ၊ ထိုေၾကာင္႔ လူ႕ အ ခြင္႔ေရးေက်ညာစာတမ္း အပိုဒ္(၁)တြင္ ဤကဲ႔သို႔ၿပ႒ာန္း ထားၿခင္းၿဖစ္ ပါ၏……….။

Article (1)
All human beings are born free and equal in dignity and rihgts. They are endowed with reason and conseience and should act towards one another in spirit of brotherhood.
အပိုဒ္ ၁
လူတိုင္းသည္ တူညီ လြတ္လပ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ တူညီလြတ္လပ္ေသာ အခြင္႔ အေရးမ်ားျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုသူတို႕၌ ပိုင္းျခား ေဝဖန္တတ္ေသာ ဥာဏ္ႏွင္႔ က်င္႔ဝတ္ သိတတ္ ေသာ စိတ္တို႔ရွိၾက၍ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ေမတၲာထား၍ ဆက္ဆံက်င္႔သုံုးသင္႔၏။


လူသားတုိင္းသည္အားလုံးတူညီသည္ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ၊ မည္သည္႔အေၾကာင္းရာႏွင္႔မွ် ၊ ခြဲၿခား ဆက္ ဆ ံၿခင္း ၿပဳၿခင္းငွာမထုိက္ၾကေပ ၊ အယူအဆေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ လူမ်ိဳးေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ အ သား ေရာင္ ေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈေၾကာင္႔ၿဖစ္ေစ ၊ ၿမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ မည္သည္႔ ေနရာ မဆုိ ထိုထိုအေၾကာင္း အရာ တို႔ေၾကာင္႔ ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းကိုတားၿမစ္ထားၿပီး ၊ ေအာက္တန္း က်
ေသာ ၊ လူသားမဆန္ေသာ ၊ လုပ္ရပ္မ်ား အၿဖစ္သက္မွတ္ထားသည္ ၊ သို႕ေသာ္လည္း တုိင္းရင္း သား မ်ားစြာစုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေရႊတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ၁၃၅ မ်ိဳးေသာ လူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္း မတည္႕ ၾကသည္မွာ ၊ အဲသလိုအေၾကာင္းေလးေတြေၾကာင္႔ၿဖစ္သလို ၊ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ တြင္ မၾကာခဏၿဖစ္ တတ္ ေသာ ဇာတ္နိမ္႔ ၊ ဇာတ္ၿမင္႔ ၿပႆနာမ်ား ၊ အေရွ႕လည္ပိုင္း အစၥေရးပါ လက္ စတုိင္း ၿပႆနာ မ်ား ၊ အိႏၵိယ+ ပါကစၥတန္ နယ္စပ္ရွိ ကတ္ရွမီးယားေဒသၿပႆနာမ်ား ၊ တရုပ္ႏွင္႔တိဘက္ ၿပႆ နာမ်ား ၊ ရုရွားႏုိင္ငံ ၏ ေခ်ခ်င္းညာေဒသၿပႆနာ ၊ ေတာင္ေၿမာက္ကိုးရီးယား စေသာစေသာၿပ ႆနာ မ်ားဟာ ၊ ထုိထိုအခ်က္မ်ားအေၿခခံၿပီး ၿဖစ္သည္႔အတြက္ေၾကာင္႔ ေက်ညာစာတမ္း၏ ဒုတိယအပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႕ ၿပ႒ာန္းထားေပသည္……။


Article (2)
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the bases of the political, juriscictional or international status of the country or territory to which a person belogs, whether it be incependent, trust, non-self-governing or under any other linitation of sovereignty.
အပိုဒ္ ၂
လူတိုင္းသည္ လူ႔အခြင္႔ အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရး အားလံုး၊ လြတ္ လပ္ခြင္႔ အား လံုးတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ ခံစားခြင္႔ရွိသည္။ လူမ်ိဳးႏြယ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အသားအေရာင္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ က်ား ၊ မ ၊ သဘာ ဝ အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာစကာားအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာ အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးယူဆခ်က္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားယူဆခ်က္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လူမႈအဆင္႔အတန္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ဇစ္ျမစ္ အားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္း ဥစၥာ ဂုဏ္အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ မ်ိဳးရိုးဇာတိအားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အျခား အဆင္႔အတန္း အားျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ခြဲျခားျခင္း မရွိေစရ။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ နယ္ေျမေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရး ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ စီရင္ ပုိင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း ဆိုင္ရာျဖစ္ေစ၊ အဆင္႔အတန္း တစ္ခုခုုကို အေျချပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသနယ္ေျမတစ္ခုသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည္႔ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကုလသမဂၢ ထိန္းသိမ္း ေစာင္႔ေရွာက္ ထားရသည္႔ နယ္ေျမ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ အာဏာတို႔ တစိတ္တေဒသေလာက္သာ ရရွိသည္႔ နယ္ေျမ စသျဖင္႔ ယင္းသို႔ ေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္၊ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းကုိ အေထာက္အထား ျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားျခင္း လံုးဝ မရွိေစရ။


ထိုကဲ႔သို႕ လူသားမ်ားလိုက္နာက်င္႔သုံးရန္ လူသားမ်ားကဥပေဒမ်ားေရးသားၿပ႒ာန္းထားပါေသာ္ လည္း လဲ ၊ ထိုထိုဥပေဒတို႔ကို လိုက္နာက်င္႔သုံးပါ႔မည္ဟု ၊လက္မွတ္ေရးထုိး ကတိၿပဳထားေသာလူ သားမ်ား ကပင္ ထုိထို ဥပေဒ မ်ားကို ၊ ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကသၿဖင္႔ ၊ စာဖက္သူတစ္ေယာက္အေနၿဖင္႔ ေမး ခြင္႔ရွိပါ က ၊ မင္းတုိ႔စာ ကိုမင္းတုိ႔ နားလည္သလား ၊ မင္းတုိ႔စာေရာဖက္တတ္ၾကလား ၊ မင္းတုိ႕ ရွက္ ေရာရွက္တတ္လား ၊ လို႔ေမးလိုက ္ခ်င္စမ္းပါဘိေတာင္း …..ဟုတ္ကဲ႔ကြ်န္ေတာ္ေဇတာရာပါ..။

ဘိုလိုဖက္မည့္သူမ်ားက ဒီကိုၾကြ

http://www.fourmilab.ch/etexts/www/un/udhr.htmlလူ႔အခြင္႔ေရး (၃+၄+၅+၆)
လူတုိင္းတြင္တူညီေသာအခြင္႔ေရးမ်ားရွိသည္အားေလွ်ာ္စြာ ၊ ရုပ္၀တၳဳ၏လိုအပ္ခ်က္အရလြတ္လပ္ စြာ ေၿပာ ဆုိေရးသားၿခင္း ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္အရ ၊ အယူ၀ါဒကိုလည္းေကာင္း ၊ ဘာသာ ကိုး ကြယ္မႈကိုလည္းေကာင္း ၊ ႏုိင္ငံေရးလူမႈေရးစေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္မည္သူတဦးတေယာက္ ၏ ၊ ဖိအား တြန္းအားကင္းလြတ္စြာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင္႔ရွိသည္ ၊ ထိုပါ၀င္ပတ္သက္မႈကုိ ၊ အဖြဲ႔အ စည္းတခု ၊ သို႕မဟုတ္အုပ္စုတစုက အသက္ကိုၿခိန္းေၿခာက္ခြင္႔မရွိေစရ ၊ ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းအ ရာတို႔ကို ရည္ ရႊယ္ ၍ ၊ ေၾကညာစာတမ္း၏ တတိယပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႔ေဖာ္ၿပထားသည္..။


Article (3)
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
အပိုဒ္ ၃
လူတိုင္း၌ အသက္ရွင္ရန္လြတ္လပ္မႈခြင္႔ႏွင္႔ လံုျခံဳစိတ္ခ်ခြင္႔ ရွိသည္။


လူသားအားလုံးကိုလူဟူ၍အသိမွတ္ၿပဳရမည္ၿဖစ္သၿဖင္႔ ၊ လူသားအခ်င္းခ်င္းကို တိရိစၧာန္မ်ားကဲ႔ သို႕ ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားၿခင္း ၊ လူသားမ်ားကိုလိင္ ေက်းကြ်န္အၿဖစ္အသုံးခ်ၿခင္း ၊ ကာလာကိုအ စြဲၿပဳ၍ ၊အစိမ္းေရာင္သည္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး၏ အထက္၌ရွိသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ အၿဖဴႏွင္႔ အစိမ္း ၀တ္ ေသာ သူမ်ားသည္သာႏုိင္ငံ၏လူရည္လူမြန္မ်ားဟူေသာအခ်က္ကိုလည္း ၊ ပန္းေရာင္ အ၀ါ ေရာင္ တုိ႔ သည္ သာၿမင္႔ၿမတ္သူမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ကာလာကိုအစြဲၿပဳ၍ ၊အတင္းအဓမၼမ တူမ တန္ ဟူေသာ သေဘာၿဖင္႔မဆက္ဆံအပ္ေပ ၊ထိုထိုအေၾကာင္းရာမ်ားကိုရည္ရြယ္၍ စတုတၳအ ပိုဒ္တြင္ ဤကဲ႔သို႔ ေဖာ္ၿပသည္…။


Article (4)
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
အပိုဒ္ ၄
မည္သူကိုမွ် ေက်းကြ်န္အျဖစ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အေစအပါးအျဖစ္၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ေစခိုင္းျခင္း မျပဳရ၊ လူကို ေက်းကြ်န္ သဖြယ္ အဓမၼ ေစခုိင္းျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ ထုိသေဘာ သက ္ေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းဟူသမွ်ကို ပိတ္ပင္ တားျမစ္ ရမည္။


တရားခံကိုလည္းေကာင္း ၊တရားလိုကိုေသာ္လည္းေကာင္းတရားဥပေဒအားေလွ်ာ္စြာ ၊ အၿပစ္ေပး ရမည္ သာၿဖစ္သၿဖင္႔ ၊ တရားခြင္ရင္ဆုိင္ေနဆဲကာလတြင္ ကိုယ္႔သေဘာနဲ႔ကိုယ္စိတ္ခံစားခ်က္ရွိ သည္႔ အတိုင္း လူေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း ၊လူ႕တို႔၏ကြယ္ရာတြင္၄င္း ႏုိင္ထက္ကလူၿပဳခြင္႔မည္သူမွ်မ ရွိေပ ၊ ဥပေဒဟူသည္ အမ်ားစုကႏုိင္ငံသားတို႔အတြက္က်င္႔ေဆာင္ဘြယ္ရာမ်ားကိုေရးသားၿပဳစု ထားေသာ စီးကမ္းနည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ဥပေဒဟုေခၚဆုိသည္ ၊ လူတစ္ေယာက္၏ပါးစပ္မွ အရူး ေခ်းပန္းလို ရာ ေၿပာၿပီး ဥပေဒကဲ႔သို႔အာဏာတည္ေစရမည္ဟု သတင္းစာထဲထည္႔လိုက္ရုံၿဖင္႔ ဥပေဒ ဟူ၍ၿဖစ္ရိုးမရွိေပ ၊ ထုတ္ၿပန္ထားေသာဥပေဒအရပ္ရပ္သည္ ၊ ႏုိင္ငံသားတို႔အေပၚ ညီညြတ္ၿခင္း ၊ မွ်တၿခင္း ၊ စည္း လုံး ၿခင္းဟူေသာ တရားဥပေဒ၏ ဥပေဒၿဖစ္ေသာ ဤအေၾကာင္းအရာသုံးခုကိုသာ အေၿခံၿပီး ေရး သားၿပ႒ာန္းၿခင္းၿဖစ္ေစရမည္ ၊ထိုထုိ ဥပေဒတို႔ကိုသာလွ်င္ ဥပေဒဟုေခၚဆိုအပ္ပါ၏ ၊ ထိုကဲ႔သို႔ ႏုိင္ငံ သားတုိ႔တို၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔စပ္ဆက္သည္႔ ဥပေဒမ်ိဳးနဲ႕အေရးယူေဆာင္ရြတ္တာ မ်ိဳးပါမဟုတ္ ပါဘဲလွ်က္ ၊ လမ္းသရဲ ၊ ဓားၿပအုပ္စု ၊ သခိုးဂ်ပုိး ၊ ကေလက၀ဆန္ဆန္ သ႑ာန္တူ အုပ္စုဖြဲ႔ရိုက္ ႏွက္ၿခင္း ၊ လက္နက္အားကိုးအႏုိင္က်င္႔ၿခင္း ၊ ၿပည္သူၿပည္သားအားလုံးတုိ႕၏၊ အေၿခ ခံရပိုင္ခြင္႔ၿဖစ္ ေသ ာအခြင္႔အေရးမ်ားကိုရပ္စဲၿခင္း (မီးၿဖတ္၊ ေရၿဖတ္ )စေသာသိမ္ငယ္ေစမည္႔မည္ သည္႔ အႏုိင္ က်င္႔မႈမ်ိဳးကိုမဆုိမၿပဳမႈမဆက္ဆံေစရန္ ေၾကညာစာတမ္း၏ ပဥၥမအပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႔ ေဖာ္ၿပေက်ညာ ထားသည္ (လူလိုနားလည္လွ်င္ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ အင္မတန္ရွက္ ဘြယ္ရာ) ကိစၥ မ်ား ၿဖစ္ သည္…။


Article (5)
No one shall be subjected to torture or to crucl, inhuman ordegrading treatment or punishment.
အပိုဒ္ ၅
မည္သူကိုမွ် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ ေစေသာဆက္ဆံမႈ မျပဳရ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းမျပဳရ။
ႏုိင္ငံသားတိုင္းအတြက္အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ ေရးဆြဲထားေသာဥေပဒ မ်ားအရ ၊ ႏုိင္ငံတြင္းတြင္ မွီွတင္း ေနထုိင္ေသာ မည္သည္႔လူမ်ိဳး ကိုမဆို ၊ လူဟူ၍အသိမွတ္ၿပဳေပးရမည္ ၊ ဗမာသည္သာလူ ကုလား မ်ား သည္ လူမဟုတ္ဟူေသာ ၊ အယူအဆတို႔ၿဖင္႔ႏုိင္ငံေတာ္တြင္းမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ မည္သူ႕ လူမ်ိဳးကိုမွ် ၊ အပ္ဖာစီဟူ၍လည္းေကာင္း ၊ ဧည္႔ႏုိင္ငံသားအၿဖစ္လည္းေကာင္းေနထုိင္ေစ ၿခင္း ၊ ေနထုိင္ ဘုိ႔ရာအတင္းအၾကပ္ၿပဳလုပ္ၿခင္းမ်ားကိုတားၿမစ္ေသာအားၿဖင္႔ ၊ ေၾကညာစာတမ္း၏ ဆ႒မ အပိုဒ္တြင ္ဤကဲ႔သုိ႔ၿပ႒ာန္းေက်ညာထားသည္…..။

Article (6)
Every one have to rights to recognition every where as a person before the law.
အပိုဒ္ ၆
လူတိုင္းတြင္ ဥပေဒအရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အျဖစ္ျဖင္႔ အရာခပ္သိမ္းတြင္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းကုိ ခံယူပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။


ထိုထုိအခ်က္အလက္တုိ႔ကိုလူ႔အခြင္႔ေရးဟူ၍ ၊လိုက္နာက်င္႔သုံးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္အမ်ားအားၿဖင္႔ ၿပည္ သူလူထုကတင္ေၿမာက္ထားေသာအစိုးရ (ဒီမုိကေရစီအစိုးရ)တုိ႔သာ လိုက္နာက်င္႔သုံးေန ၾက သည္ကိုယေန႔ေခတ္တြင္ေတြ႕ရေပေသးသည္ ၊ ဘုရင္စနစ္ရွိေသာႏုိင္ငံမ်ား (ၿဗိတိန္+ဂ်ပန္+အုိမန္ +ေဆာ္ဒီ+ဘရူးႏိုင္း +ထုိင္း+)စေသာဘုရင္စနစ္လဲမဟုတ္ ၊ ဒီမုိကေရစီဟူ၍လည္းမဆိုသာ ဟို မေရာက္ ဒီမေရာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အၿပည္႔အ၀မသုံးစြဲၾကေသးေပ၊ အာဏာရွင္ၾကီးမ်ားၿဖစ္ၾက ေသာ (ေၿမာက္ကိုးရီးယား + ဂ်ဴးဘား +လစ္ဗ်ား + ေရႊႏုိင္ငံ)စေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အရိပ္အေယာင္ မွ်က်င္႔ သုံးၿခင္းကိုမေတြ႕ၿမင္ရသလို ၊ ဒီမုိကေရစီဟူ၍ အရွက္ကင္းမဲ႔စြာ ေအာ္ဟစ္ဆူပူ၍ ကုလသမ ဂၢတြင္ လူတြင္က်ယ္လုပ္ေနေသာ တရုပ္ + ရုရွားတုိ႔ကဲ႔သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္း ထုိေဖာ္ၿပပါ လူ႔အ ခြင္႔ အေရး မ်ားကိုလိုက္နာဘုိ႔ေ၀းစြ ယေန႔တုိင္ေၿပာင္ေၿပာင္ တင္းတင္းပင္ခ်ိဳးေဖာက္ေနဆဲၿဖစ္ပါ ေၾကာင္း….

ေၾကညာစာတမ္း (ရ+၈+၉+၁၀)

လူသားအားလုံးသည္အလုံးစုံတူညီသည္ၿဖစ္၍ ၊ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ ၿပစ္ဒဏ္တူညီရမည္ၿဖစ္ရာ မည္ ကဲ႔သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာတို႕ႏွင္႔မွ် ၊အခြင္႔ေရးပိုမုိရရွိၿခင္း ၊ ၿပစ္ဒဏ္ေပါ႕ေလွ်ာ႔ၿခင္းမရွိေစရ အား လုံး တေၿပးညီသာၿဖစ္ေစရမည္ ၊လူ႕အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာအခ်က္လက္တုိ႔ မည္ သည္႔ အဖြဲ႕ အစည္း ၊ မည္သည္႔အုပ္စု ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ တစုံတေယာက္၏ အမိန္႕အရ သေရာ္ဖီ ဆန္မလုပ္ေစရ ထုိသို႕ေသာအခ်က္တုိ႔ကိုရီရြယ္ၿပီး ၊ ေက်ညာခ်က္၏ သတၱမအပိုဒ္တြင္ ဤကဲ႕သို႕ ေရး သားထားသည္ ။


Article (7)
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
အပိုဒ္ ၇
လူအားလံုးတို႔သည္ ဥပေဒအရာ၌ တူညီၾကသည္႔အျပင္၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကို ျခားနားျခင္း မခံရေစဘဲ တူညီစြာ ခံစားပုိင္ခြင္႔ရွိသည္။ ဤေၾကညာ စာတမ္းပါ သေဘာတရားမ်ားကို ဖီဆန္၍ ခြဲျခားျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ထုိသို႔ခြဲျခားျခင္းကုိ လ႔ႈံေဆာ္ျခင္းမွ လည္းေကာင္း၊ ကင္းလြတ္ ေစရန္ အကာအကြယ္ကို တူညီစြာ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။


ႏုိင္ငံဆိုင္ရာဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း ၊ တၿခားေသာဥပေဒမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ၿပ႒ာန္း ထားေသာလူတိုင္းအတြက္အေၿခခံအခြင္႔အေရးမ်ားကို တစုံတေယာက္ ၊ အုပ္စုတခု အဖြဲ႕စည္း တရပ္က ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ႔ေသာ္ထုိကိစၥအတြက္ႏုိင္ငံေတာ္တရားရုံးမွ နစ္နာမႈကို ၾကားနာစစ္ ေဆးသက္ သာေစရမည္ ၊ (ဒီနားေလးစကားမစပ္)၁၉၄၈ေလာက္ကေပါ႕ဗ်ာ အာရွတိုက္မွာၿမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕တရားစီ ရင္ေရးကို ေခတ္အမွီဆုံးတရားစီရင္ေရးရွိတဲ႔ႏုိင္ငံလို႕ေတာင္သမုတ္ၾကသတဲ႔ ၊အဲဒီ ေခတ္အဲဒီ အခါ တုန္းကေတာ႔တရားစီရင္ေရး႒ာနကိုဘယ္ အာဏာပိုင္ကမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လို႕ မရေအာင္ကို အေၿခခံဥပေဒကကန္႔သက္ထားေပးသေပါ႕ ၊ တရားရုံးေတာ္ကလဲဘယ္ေလာက္ လက္ေစာင္းထက္ သလဲ ဆုိရင္ ၊ ၁၉၄၀ေႏွာင္းပိုင္းေတြမွာ အစိုးရကိုလက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္ေနတဲ႕ ေရာင္စုံသူပုန္ေတြကို ဟိုဟာေတြကဖမ္းၾကလြန္းလို႕၊ ရုံးေတာ္က မည္သူတဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် တရားမ၀င္ဖမ္း ဆီးၿခင္း မရွိေစရလို႕ တရားရုံးက ရဲကိုအမိန္႕ထုတ္လိုက္တာကို သတင္းစာေဟာင္း ေတြမွာဖက္ဖူးေသးသေပါ႕ တရားရုံးဆုိတာအဲေလာက္အာဏာရွိပါတယ္ ၊ ေနာက္က်ေတာ႔တေၿဖး ေၿဖးတရားရုံးၾသဇာက်လာလိုက္ တာ သြားေလသူေခါင္းေဆာင္ၾကီးလက္ထက္မွာ တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးၿမင္႔သိန္းကို ေထာင္ ဒဏ္၆ႏွစ္ အၿပစ္ေပးရာကေနစလိုက္တာယေန႕တုိင္တရားရုံးဟာ ေဗာင္း ေတာ္ၿငိမ္႔စိတ္ေတာ္သိ အဆင္႔ကို ဒလက္မန္းၾကမ္းကိုထုိးက်သြားပါေတာ႔တယ္ ၊ မၾကာေသးခင္ကမွ ထုတ္ၿပန္လိုက္တဲ႕ Human Rights Watch အဖြဲ႕ရဲ႕ ထုတ္ၿပန္ခ်က္မွာ ေရႊၿပည္ၾကီးရဲ႕ တရားေရး႒ာနဟာ ေအးခ်မ္းၿဖိဳးအဖြဲ႕ရဲ႕ အက်ိဳးကို သာသယ္ပိုးတဲ႕႒ာနၿဖစ္ပါသတဲ႔ ၊ အဲလိုအ ေၾကာင္းအရာေတြကိုတားၿမစ္ေသာအားၿဖင္႔ ၊ ေၾကညာခ်က္ ရဲ႕ အ႒မအပိုဒ္မွာ ဒီလိုေလးေရးသား ထုတ္ၿပန္ထားပါတယ္။


Article (8)
Every one has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
အပိုဒ္ ၈
ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း အျခား ဥပေဒက ေသာ္လည္းေကာင္း လူတိုင္းအတြက္ ေပးထားသည္႔ အေျခခံ အခြင္႔အေရး မ်ားသည္ ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ရလွ်င္ ထုိသုိ႔ ခ်ိဳးေဖာက္ ဖ်က္ဆီးေသာ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နစ္နာခ်က္ အတြက္ ထိုသူသည္ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္တရားရံုးတြင္ ထိေရာက္စြာ သက္သာ ခြင္႔ရႏိုင္ေစရမည္။


လူတစ္၏ယုံၾကည္ခ်က္အရလုပ္သင္႔သည္ဟုယူဆေသာအလုပ္ကိုလုပ္ေသာအခါ ၊ ထိုလူ၏လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ သည္ တုိင္းၿပည္သို႔လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးသို႔လည္းေကာင္းထိခုိက္နစ္နာမည္ဆုိပါက ထုိ သူ သည္ရာဇ၀တ္မႈေၿမာက္သည္ဟုယူဆဘြယ္ရာရွိေၾကာင္း ရာဇသက္ၾကီးတြင္ဆိုပါတယ္ ၊ ထုိ သို႕မဟုတ္ ပါဘဲလွ်က္ ၊ လူတစ္ေယာက္၏ေၿပာဆုိေရးသားမႈသည္ မေကာင္းမႈလုပ္ေနေသာလူတစ္ ေယာက္ ၊ မေကာင္းမႈမ်ိဳးစုံကိုက်ဳးလြန္ေနေသာအဖြဲ႔စည္းတရပ္ရပ္အား ၄င္းတို႕လုပ္ေဆာင္ေန ေသာမေကာင္းမႈ ကို မီးေမာင္းထိုးၿပသကဲ႕သို႕ ထင္သာၿမင္သာအမ်ားၿပည္သူသိရွိသြားသည္ဆုိပါ ကထုိမီးေမာင္း ထုိးၿပ ေသာလူသည္ရာဇ၀တ္မူထုိက္သူမဟုတ္ေပ ၊ ထုိေၾကာင္႔ထုိသူသည္ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာ သူသာၿဖစ္သည္ ၊ ထုိပုဂိၢဳလ္တုိ႔ကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ၿခင္းၿခင္း ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္ မႈကဲ႔သို႕ေသာ ပုဒ္ထီးပုဒ္မ တပ္ၿခင္းမ်ားသည္ တရားဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္းလူ႕အခြင္႔ေရးအ ရေသာ္လည္း ေကာင္းတရား၀င္ေသာဖမ္းဆီးၿခင္းမ်ားမဟုတ္ေခ် လူ႕အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္း တြင္ထုိထိုအေၾကာင္း တို႕ကိုရီရြယ္၍ န၀မေၿမာက္အပိုဒ္တြင္ဤကဲ႕သို႔ေဖာ္ၿပထားပါသည္..။


Article (9)
No one shall be subjected to arbitrary arrest. detention or exile.
အပိုဒ္ ၉
မည္သူမွ် ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္နွင္ျခင္း ကိုျဖစ္ေစ မခံေစရ။


မည္သည္႔တရားခံမဆုိ တရားရုံးေတာ္တြင္ လူ႔အခြင္႔ေရးတာ၀န္၀တၱရားအရ ကမၻာေက်ာ္လူသက္ ေကာင္ ဆမ္ဒမ္ဟူစိန္သည္ပင္ ၊ေရွ႕ေနငွားရမ္းခြင္႔ကိုရရွိခံစားႏိုင္သည္ ၊ လူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ရုံး တင္စစ္ေဆးခံယူႏုိင္ခြင္႔ရွိသည္ ၊ အထူးတရားရုံးဟူ၍ ေထာင္တြင္းတြင္ဖြဲ႕စည္းၿခင္း ၊ တိက္တဆိတ္ တံခါးပိတ္ဆုံးၿဖတ္ၿခင္း ၊ ရုံးေတာ္မွၿပစ္ဒဏ္မခ်ရေသးဘဲ ၊ ေထာင္ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ဟူ၍ ေရွးေၿပးသ တင္း ထြက္ၿခင္း ၊ ထိုကဲ႔သို႔လူကိုလူမဆန္စြာရိုင္းၿပေသာအမူအက်င္႔စရုိက္တုိ႔ကိုတားၿပစ္ေသာအား ၿဖင္႔ ေၾကညာ စာတမ္း၏ ဒႆမအပိုဒ္တြင္ဤကဲ႔သို႔ေဖာ္ၿပသည္…။


Article (10)
Every one is entitled in full equality to a fair and public heauing by an independent and impartial tribunal,in the determination of his rights and of any criminal charge against him.
အပိုဒ္ ၁ဝ
အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ တာဝန္ ဝတၲရားမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈေၾကာင္႔ တရားစြဲဆိုစီရင္ ဆံုးျဖတ္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားရံုးေတာ္၏ လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မွ်တစြာ ၾကားနာစစ္ေဆးျခင္းကို တူညီစြာ ခံစား ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။


ေၾကညာစာတမ္း (၁၁-၁၂)

လူမ်ားေရွ႕ေမွာက္ဥပေဒအတုိင္းစစ္ေဆး၍၊ၿပစ္မႈက်ဳးလြန္သည္ဟု ထင္ရွားစီရင္ခံရသည္႔အခ်ိန္ထိ ၿပစ္မႈ ႏွင္႔ တရားစြဲဆိုၿခင္းခံရသူတုိင္းအၿပစ္မဲ႔သူဟူ၍ယူဆၿခင္းခံထုိက္သည္႔ အခြင္႔ေရးရွိသည္၊အမႈစီ ရင္ေန သည္႔ ကာလအတြင္း၊မည္သည္႔နည္းႏွင္႔မဆုိ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခြင္႔မရွိေစရ၊ ထုိအမႈအတြက္ လိုအပ္ ေသာ ခုခံ ေခ်ပႏုိင္ရန္တရားခံဘက္မွ အခြင္႔ေရးရွိသည္ ၊ ထိုထိုအခ်က္တို႔ကိုရီရြယ္၍ ေၾကညာစာတမ္း ၏ ၊ ဧကာဒသမအပိုဒ္၏ အပိုင္း၁ တြင္ဤကဲ႔သို႕ေဖာ္ၿပသည္…။


Article (11)
Every one charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has all guarantees necessary for his defence.
အပိုဒ္ ၁၁
(၁) လူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ ဥပေဒအတိုင္း စစ္ေဆး၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရသည္႔ အခ်ိန္အထိ ျပစ္မႈႏွင္႔ တရားစြဲဆုိျခင္း ခံရသူတိုင္းသည္ အျပစ္မဲ႔သူဟူ၍ ယူဆျခင္း ခံထိုက္သည္႔ အခြင္႔အေရးရွိသည္။ ထိုအမႈကို ၾကားနာစစ္ေဆးရာဝယ္ စြပ္စြဲခံရသည္႔ ျပစ္မႈအတြက္ ခုခံေခ်ပႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခြင္႔အေရးမ်ားကုိ ထိုသူအား ေပးျပီး ျဖစ္ေစရမည္။


အပုိဒ္ခြဲ၂တြင္လည္း ၊ လူတဦးတေယာက္သည္ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒအရ အၿပစ္ဟု ယူဆ မထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား လူထုေဟာေၿပာပြဲ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၿခင္း ၊ အမ်ားၿပည္သူ ကိုမ ထိ ခိုက္ေစေသာအေၿပာအဆုိအေရးသားတုိ႔အတြက္ တစုံတရာေသာအဖြဲ႔အစည္းကၿဖစ္ေစ လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ကၿဖစ္ေစ ၊ တရားစီရင္ရာ႒ာနကၿဖစ္ေစ ရာဇ၀တ္မႈဟူ၍သက္မွတ္ၿခင္းမရွိေစ ရ၊ထိခိုက္ ေသာ အၿပဳအမႈအေၿပာအဆိုၿဖစ္ခဲ႔ပါကဥပေဒကၿပ႒ာန္းထားေသာ ၿပစ္ဒဏ္ထက္ပိုလြန္ၿပစ္ ဒဏ္ ေပး ၿခင္းမရွိေစရ ၊ ထိုအေၾကာင္းအရာတို႔ကိုတားၿမစ္ေသာအားၿဖင္႔ေၾကညာခ်က္တြင္ဤကဲ႕သို႔ ေဖာ္ၿပ သည္..။

Article(11.2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or onnission which did constitute a penal offence, under national or international law , at the time when it was commited .Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
(၂)လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ႏိုင္ငံဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈ မေျမာက္ေသာ လုပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈအရ ဆြဲဆိုျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္စဥ္အခါက ထိုက္သင္႔ေစႏိုင္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ထက္ပိုမိုၾကီးေလးေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ ထုိက္သင္႔ျခင္းမရွိေစရ။

ေအးခ်မ္းစြာေနထုိင္သူမ်ား၏ အ၀န္းအ၀ိုင္းကို မီးကြင္းၿပစ္ဖမ္းၿခင္း၊ ဘိန္းထုတ္ၿပစ္ဖမ္းၿခင္း၊ ဘုန္း ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ထမိန္ထုတ္ၿပစ္ၿခင္း ၊ ကာမဆက္ဆံေသာvcdခ်ပ္မ်ား၊ ကြန္ဒုံးမ်ား ၿပစ္၍ ဖမ္းဆီးၿခင္း၊ရိုက္ႏွက္ၿခင္း၊သာသနိအေဆာက္အအုံမ်ားကိုခ်ိပ္ပိတ္ၿခင္းမၿပဳလုပ္ရ ၊ေအးခ်မ္း ေသာလူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ တဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ စာေပးစာယူကိစၥမ်ားကို အိမ္သို႔မေရာက္မွီ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးအရဟူေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင္႔ေဖာက္ဖက္ၿခင္း ၊ဖုန္းခိုးနားေထာင္ၿခင္းမၿပဳ လုပ္ရ ၊ ၿပဳလုပ္ခဲ႕ပါေသာ္ ၿပဳလုပ္ခံရသူမ်ားမွ ဥပေဒအရအေရးယူတရားစြဲဆိုခြင္႔ရွိသည္ ၊ ထို ေၾကာင္႔ ဒြါဒသမအပိုဒ္တြင္ ဤကဲ႕သို႕ေရးသားထားသည္..။


Article (12)
No one shall be bjected to arbitrary interference which his privacy, fanily, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
အပိုဒ္ ၁၂
မည္သူမွ် မိမိသေဘာအတိုင္း ေအးခ်မ္းလြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ျခင္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိသားစုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ေနအိမ္ အသုိက္အဝန္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေပးစာယူကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒအရ မဟုတ္ေသာ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မခံေစရ။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း ပုတ္ခတ္ျခင္း မခံေစရ။ လူတိုင္းတြင္ ထိုသို႔ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ပုတ္ခတ္ျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ဥပေဒအရ ကာကြယ္ ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။

လူၾကီးမင္းကိုသိေစခ်င္(၁၂-၂၀)
လူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းေရးရတာပ်င္းလာပါၿပီ ၊ ေမးေတြလဲပို႕လာေသးတယ္ ကိုယ္ၿမင္ကိုယ္ ေတြ႕ တာေလးေတြေရးေပမဲ႕၊ တခ်ိဳ႕ကမၾကိဳက္ဘူးရယ္ ၊ ဘယ္သူ႕ကိုမွပုတ္ခတ္ေရးသားတာမ မဟုတ္ ပါဘူး ၊ စာအရွိကိုအရွိတိုင္းေရးတာတုိက္ဆုိင္သြားရင္ခြင္႔လြတ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကေမး ထဲမွာ ဘယ္လို ေရးပို႕လဲဆိုရင္ကဗ်ာေလးနဲ႕ဗ် ၊ အဲကဗ်ာေလးကိုၿပခ်င္ပါတယ္ ၊ အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ ေခြးေတြ သာႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္ေပါ႕ဗ်ာ ၊ ေဇကႏုိင္ငံေရးမလုပ္ပါဘူး၀ါသနာလဲမပါဘူး၊ လူ႔အခြင္႔ ေရးေၾကညာ စာတမ္းကိုေရးတယ္ဆိုတာက ၊ မသိေသးတဲ႕သူငယ္ခ်င္းေတြသိေအာင္လို႕ေရးတာ ပါ အခုေတာ႔ တခ်ိဳ႕လူေတြကႏုိင္ငံေရးသမားမွတ္ေနတယ္ ၊ မဟုတ္ပါဘူးႏုိင္ငံေရးသမား ၿမန္မာႏုိင္ငံ သား တေယာက္ၿဖစ္ရင္ႏုိင္ငံေရးလုံး၀မလုပ္ရဘူးဆိုတဲ႔ပညတ္ကသံမႈိႏွက္ထားသလိုစြဲေနတာ လူ႔အ ခြင္႔ေရး ဆိုတာကႏုိင္ငံေရးမဟုတ္ပါဘူး ၊ ဘာအေရးလဲဆိုတာ စာထဲမွာေရးထားသားဘဲကိုယ္႔ကိုယ္ ကိုယ္လူလို႕သက္မွတ္တဲ႔လူေတြအတြက္ထားတဲ႔စည္းကမ္းပါ ၊ ကိုယ္႔အေၾကာင္းကိုယ္သိဘုိ႔ေရး တာပါ ၊ လူလို႕ မသတ္မွတ္ထားရင္ေတာ႔ ကိုယ္႔ေစတနာနဲ႕ကိုယ္ေပါ႔ ၊ လူေတြအတြက္လူ႕အခြင္႔အ ေရးကိုေရးတာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ လူေတြနဲ႕သာဆုိင္တဲ႔အခြင္႔ေရး လူ႕အခြင္႔ေရးလို႕ေၿပာၾကားပါရေစ ေမးပို႔ လာတဲ႔လူၾကီးမင္းခင္မ်ား…………။

(တခ်ိဳ႕ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာ ေလ႔က်င္႔ေပးခံရတာမ်ားေတာ႔ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္လူလို႕မထင္တတ္ေတာ႔ ဘဲ ၊ သူတို႕ကိုေလ႔က်င္႔ေပးတဲ႕လူေတြကိုသာလူလို႕ထင္တတ္ၾကပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ ေလ႔က်င္႔ေပး ခံထား သူမ်ားေရာ ၊ ေလ႔က်င္႔ေပးသူေတြပါလူသားေတြၿဖစ္ေၾကာင္းသတိေပးပါရေစ)

Article(13.1)
Every one has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
အပိုဒ္ ၁၃
(၁)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေရႊ႕ေျပာင္း ႏိုင္ခြင္႔၊ ေနထိုင္ ခြင္႔ ရွိသည္။
Article(13.2)Every one has the right to leave any country, including his own and to return to his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္မွ လည္းေကာင္း၊ အျခားတိုင္းျပည္မွလည္းေကာင္း ထြက္ခြာ သြား ပိုင္ခြင္႔ရွိသည္႔အျပင္၊ မိမိ၏ တိုင္းျပည္သို႔ ျပန္လာ ပိုင္ခြင္႔လည္းရွိသည္။


Article(14.1)
Every one has the right to seek and to enjoy in ther countries asylum persecution.
အပိုဒ္ ၁၄
(၁)လူတိုင္းသည္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရျခင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ အျခားတိုင္းျပည္ မ်ား၌ ေအးခ်မ္းစြာ ခုိလံႈ ေနႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(14.2) This rights may not invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary the purposes and principles of the United Nations.
(၂)ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ မပတ္သက္သည္႔ ျပစ္မႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြက္ခ်က္ႏွင္႔ သေဘာတရား မႈမ်ားကို ဖီဆန္ေသာ အမႈမ်ားမွ ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ အမွန္ ေပၚေပါက္ လာေသာ ျပစ္ မႈ ေၾကာင္႔ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသည္႔ အမႈအခင္မ်ားတြင္ အထက္ပါ အခြင္႔အေရးကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေစရ။


Article(15.1)
Every one has the right to a nationality.
အပိုဒ္ ၁၅
(၁)လူတိုင္းသည္၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခြင္႔ရွိသည္။
Article(15.2) No one shall be arbitrarily deprived of his tionality nor denied the right to change his nationality.
(၂)ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးကို လည္း ျငင္းပယ္ျခင္း မခံေစရ။


Article (16.1)
Men and wonen of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage and at its dissolution.
အပိုဒ္ ၁၆
(၁)အရြယ္ေရာက္ ျပီးေသာ ေယာက်္ား ႏွင္႔ မိန္းမတုိ႔တြင္ လူမ်ိဳးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ သား အျဖစ္ကုိ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္းျပဳ၍ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ထိမ္းျမားႏိုင္ခြင္႕ ႏွင္႔ မိသားစု ထူေထာင္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ ေယာက်္ား ႏွင္႔ မိန္းမ တို႔သည္ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနစဥ္ အခ်ိန္ အတြင္း၌ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ကြာရွင္းၾကသည္႔ အခါ၌လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ ေပါင္း သင္း အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္းႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ တူညီသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားကို ရရွိထိုက္သည္။
Article (16.2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
(၂)သတို႔သား ႏွင္႔ သတို႔သမီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာဆႏၵရွိမွသာလွ်င္ ထိမ္းျမား ျခင္း ကို ျပဳရမည္။
Article (16.3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society by the State.
(၃)မိသားစု တစ္ခုသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ သဘာဝက်ေသာ အေျခခံအဖြဲ႔တစ္ရပ္ျဖစ္သည္၊ ထိုမိသားစု သည္ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ အစိုးရတို႔၏ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းကို ခံယူခြင္႔ရွိသည္။


Article (17.1)
Every one has the right to own property alone as well as in association with others.
အပိုဒ္ ၁၇
လူတိုင္းတြင္ မိမိတစ္ဦး ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ ဖက္စပ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပစၥည္း ဥစၥာ တို႔ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင္႔အေရးရိွရမည္။
Article (17.2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
(၂) ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္၊ မည္သူမွ် မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မခံေစရ။


Article (18)
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
အပိုဒ္ ၁၈
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ ၾကံဆႏိုင္ခြင္႔၊ လြတ္လပ္စြာ ခံယူရပ္တည္ႏိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ မိမိကိုးကြယ္သည္႔ ဘာသာကို သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္သည္႔ အျပင္ မိမိ တစ္ေယာက္ ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အျခားသူမ်ားႏွင္႔ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ မဟုတ္ဘဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဝင္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို လြတ္လပ္စြာ သင္ျပႏိုင္ခြင္႔၊ က်င္႔သံုးႏိုင္ခြင္႔၊ ဝတ္ျပဳ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဆာက္တည္ ႏိုင္ခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။


Article (19)
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
အပိုဒ္ ၁၉
လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ ယူဆႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ လြတ္လပ္စြာ ဖြင္႔ဟ ေဖာ္ျပႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။ အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ား၌ အေနွာင္႔ အယွက္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏိုင္ခြင္႔ ပါဝင္ သည္႔အျပင္၊ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကို ေထာက္ထားရန္ မလိုဘဲ သတင္းအေၾကာင္းအရာႏွင္႔ သေဘာတရားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင္႔ လြတ္လပ္စြာ ရွာယူဆည္းပူးႏိုင္ခြင္႔၊ လက္ခံႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ေဝငွ ျဖန္႔ခ်ီခြင္႔တို႔လည္း ပါဝင္သည္။


Article (20.1)
Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
အပိုဒ္ ၂ဝ
(၁)လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္ ေအးခ်မ္းစြာ စုေဝးႏိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင္႔ တို႔ ရွိသည္။
Article (21.2) Everyone has the right of equal access to bublic servece in his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔၌ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည္႔ အခြင္႔ အေရးရွိသည္။

လုူ႔အခြင္႔ေရးေၾကညာစာတမ္းနိဂုံး(၂၀-၃၀)Article (21.1)
Everyone one has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
အပိုဒ္ ၂၁
(၁) လူတိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကုိယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္႔ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားမွ တစ္ဆင္႔ျဖစ္ေစ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။
Article (21.2) Everyone has the right of equal access to bublic servece in his country.
(၂)လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းအဖဲြ႔၌ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ တူညီသည္႔ အခြင္႔ အေရး ရွိသည္။
Article (21.3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
(၃)ျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ဆႏၵသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ အာဏာ၏ အေျခခံျဖစ္ရမည္၊ အဆိုပါ ဆႏၵကို အခ်ိန္ ကာလပိုင္းျခားလ်က္ စစ္မွန္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင္႔ထင္ရွားေစရမည္။ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား တြင္ လည္း လူတိုင္းအညီအမွ် ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ခြင္႔ ရွိရမည္႔အျပင္ ၊ ထုိေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လ့ွ်ိဳဝွက္ မဲေပး စနစ္ျဖင္႔ ျဖစ္ေစ၊ အလားတူ လြတ္လပ္ေသာ မဲေပးစနစ္ ျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ က်င္းပရမည္။

Article (22)
Everyone, as a number of society, has the right to social security and is entitled to realization, through natilnal effort and international co-poreation and in accordance with the organization and resources of each state , of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality,
အပိုဒ္ ၂၂
လူတိုင္းတြင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအေနႏွင္႔လူမႈေရးလံုျခံဳခြင္႔ရယူပိုင္႔ခြင္႔ရွိသည္႔အျပင္ႏိုင္ငံ
ေရးၾကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံတကာပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင္႔ လည္း ေကာင္း၊ သယံဇာတအင္အားႏွင္႔လည္းေကာင္း ထုိလူ၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္႔ စရုိက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ တိုးတက္ျမင္႔မားေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင္႔ အေရးမ်ားကို သံုးစြဲပိုင္ခြင္႔ရွိသည္။

Article(23.1)
Everyone has the rightto work ,to free choice of employment to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
အပိုဒ္ ၂၃
(၁)လူတိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ ရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွစ္သက္ရာ အသက္ေမြးမႈ အလုပ္ အကိုင္ကုိ လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ရန္ လည္းေကာင္း၊ တရား မွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္ေသာ အလုပ္ခြင္၏ အေျခအေနကို ရရွိရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လက္မဲ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွ အကာအကြယ္ ရရွိရန္ လည္းေကာင္း အခြင္႔ အေရးရွိသည္။
Article(23.2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
(၂)လူတိုင္းတြင္ ခြဲျခားျခင္းမခံရေစဘဲ၊ တူညီေသာ အလုပ္အတြက္ တူညီေသာ အခေၾကးေငြ ရႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္။
Article(23.3) Everyone, who works has the right to just and favourable remumeration ensuring for himself and his family existence worthy of human dignity, and supplemented,if mecessary other means of social protection.
(၃)အလုပ္လုပ္ကိုင္သည္႔ လူတိုင္းတြင္၊ မိမိႏွင္႔ မိမိ၏ မိသားစုအတြက္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင္႔ ညီေအာင္ ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ခ်ေလာက္သည္႔ျပင္၊ တရား မွ်တ၍ လုပ္ေပ်ာ္သည္႔ လစာေၾကးေငြ ရပုိင္ ခြင္႔ရွိသည္။ လိုအပ္ခဲ႔လွ်င္အျခား နည္းလမ္းမ်ားမွ လူမႈေရး အေထာက္အပံ့ကိုလည္း ထပ္မံ၍ ရႏိုင္ခြင္႔ ရိွသည္။
Aricle(23.4) Everyone has the right to form and to join reade unions for the protection of his interests.
(၄)လူတိုင္းတြင္ မိမိအက်ိဳး ခံစားခြင္႔ကို ကာကြယ္ရန္ အလုပ္သမား အစည္းအရံုးမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင္႔ ၊ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရွိသည္။

Article(24)
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and preiodic holidays with pay.
အပိုဒ္ ၂၄
လူတိုင္းတြင္ သင္႔ျမတ္ေလ်ာ္ကန္စြာ ကန္႔သတ္ထားသည္႔ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အျပင္၊ လစာႏွင္႔တကြ အခါကာလအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္ ထားသည္႔ အလုပ္ အားလပ္ရက္မ်ားပါဝင္သည္႔ အနားယူခြင္႔ႏွင္႔ အားလပ္ခြင္႔ ခံစားပိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။

Article(25.1)
Everyone has the right to standard of liveng adequatefor the health and well being of himself of his flmily, including food, clothing housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,widowhood,old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
အပိုဒ္ ၂၅
(၁)လူတိုင္းတြင္ မိမိႏွင္႔တကြ မိမိ၏ မိသားစု က်န္းမာေရးႏွင္႔တကြ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အစာအဟာရ၊ အဝတ္အထည္ ေနအိမ္၊ ေဆးဝါး အကူအညီႏွင္႔ လုိအပ္သည္႔ လူမႈ အေထာက္အပံ႔မ်ား ပါဝင္ေသာ သင္႔ေတာ္ ေလွ်ာက္ပတ္သည္႔ လူမႈ အဆင္႔အတန္းကို ရယူခံစားခြင္႔ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မက်န္းမမာျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အဂၤါ မစြမ္း မသန္ျဖစ္ေသာ အခါ၌ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မုဆုိးမျဖစ္ေသာ္အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္အိုမင္းေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္က မတတ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္႔ ဝမ္းစာ ရွာမွီးႏိုင္ေသာ နည္း လမ္း မရွိေသာ အခါ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အခြင္႔ အေရးရွိသည္။


Article(25.2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance.All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
(၂)သားသည္ မိခင္မ်ားႏွင္႔ ကေလးမ်ားသည္ အထူးေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းႏွင္႔ အကူအညီေပးျခင္းကို ရခြင္႔ ရွိသည္။ ဥပေဒအရ ထိမ္းျမားျခင္းျဖင္႔ျဖစ္ေစ အျခား နည္းျဖင္႔ ျဖစ္ေစ ေမြးဖြားေသာ ကေလး အား လံုးသည္ တူညီေသာ လူမႈ ကာကြယ္ ေစာင္႔ေရွာက္ေရးကို ရယူ ခံစားၾကရမည္။

Article (26.1)
Everyone has the right to education. Education shall by free, at leaslltl in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all in the basis of merit.
အပိုဒ္ ၂၆
(၁)လူတိုင္းသည္ ပညာသင္ ယူႏိုင္ခြင္႔ရွိသည္၊ အနည္းဆံုးမူလတန္းႏွင္႔ အေျခခံ အဆင္႔ အတန္းမ်ား တြင္ ပညာ သင္ၾကားေရးသည္ အခမဲ႔ျဖစ္ရမည္။ မူလတန္းပညာသည္ မသင္မေနရ ပညာ ျဖစ္ရမည္။ စက္မႈလက္မႈပညာႏွင္႔ အသက္ေမြးမႈ ပညာမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင္႔ သင္ၾကားရယူႏိုင္ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ အထက္တန္းပညာအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံျပဳ၍ တူညီေသာ အခြင္႔အေရး ရရွိ ေစရမည္။
Article(26.2)Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect ror human rights and fundamental freedoms.It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of place.
(၂)ပညာသင္ၾကားေရးကို လူသားတို႔၏စရိုက္လကၡဏာအျပည္႔အဝတိုးတက္မႈ အျပင္၊ လူ႔အခြင္႔ အေရးႏွင္႔ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင္႔ ရိုေသ ေလးစားမႈ တို႔ကို ရွင္သန္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကား ေစရ မည္။ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ႏိုင္ငံ အားလံုး တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား တြင္ လည္း ေကာင္း၊ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ၊ သည္းခံ မႈႏွင္႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈတို႔ကုိ အားေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလို႔ငွါ၊ ကုလသမဂၢ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ အားေပးရမည္။
Article(26.3) Parents have a piror right to hoose the kind of education that shall be given to their children.
(၃)မိဘတို႔တြင္၊ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား သင္ယူရမည္႔ ပညာ အမိ်ဳးအစားကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ လက္ဦး အခြင္႔အေရးရွိသည္။
Article(27.1)
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.

အပိုဒ္ ၂၇
(၁)လူတိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေလာက၌ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ခြင္႔ သုခုမ ပညာရပ္ မ်ားကို လြတ္လပ္စြာလိုက္စား ေမြ႔ေလ်ာ္ႏိုင္ခြင္႔၊ သိပံၸ ပညာထြန္းကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခြင္႔ႏွင္႔ ထုိပညာ၏ အက်ိဳး အာနိသင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ခံစားသံုးစြဲႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။
Article(27.2) Everyone has the right to the protection of the moral and material intersts resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
ဖန္းတီးမႈမွျဖစ္ထြန္းလာသည္႔ ဂုဏ္ႏွင္႔ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ခံစားရယူႏိုင္ရန္ အခြင္႔အေရး အတြက္ ကာကြယ္မႈကို ရရွိရန္ အခြင္႔အေရး ရွိသည္။

Article(28)
Everyone is entitled to a social and internationalorder in which the rights and freedoms set form in Declaration can be fully realized.
အပိုဒ္ ၂၈
လူတိုင္းသည္ ဤေၾကညာ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ား ႏွင္႔ လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကို အျပည္႔ အစံု ရယူႏိုင္ေသာ လူမႈ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနႏွင္႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး အေျခ အေနတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားႏိုင္ခြင္႔ ရွိသည္။

Article(29.1)
Everyone has duties to the community in which alone the free and full development this personality is possible.
အပိုဒ္ ၂၉
(၁)မိမိ၏စရိုက္လကၡဏာ လြတ္လပ္စြာ ဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ႏိုင္သည္႔ တစ္ခုတည္းေသာ လူ႔အသိုက္အဝန္း အတြက္ လူတိုင္း၌ တာဝန္ ရွိသည္။
Article(29.2)In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of other and of meeting just requirements of morlity, public order and the general welfare in a democratic society.
(၂)မိမိ၏ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ လူတိုင္းသည္၊ အျခားသူမ်ား၏ အခြင္႔ အေရးမ်ားႏွင္႔လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳ၍ရိုေသ ေလးစားေစရန္အလို႔ငွာလည္း ေကာင္း၊ ဒီမို ကေရစီက်င္႔သံုးေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ကုိယ္က်င္႔တရားအျပင္၊ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင္႔ ျပည္သူ႔ အက်ိဳး စီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးတို႔ အတြက္၊ တရားမွ်တစြာက်င္႔ ေဆာင္ရန္ အလို႔ငွာ လည္း ေကာင္း၊ ဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည္႔ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျဖင္႔သာ ကန္႔သတ္ျခင္းခံရမည္။
Article(29.3)These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
(၃)အဆိုပါ အခြင္႔အေရးမ်ားႏွင္႔ လြတ္လပ္ ခြင္႔မ်ားကို မည္သည္႔ အမႈကိစၥတြင္မွ် ကုလသမဂၢ၏ ရည္ ရြယ္ ခ်က္မ်ားႏွင္႔ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံမူမ်ားႏွင္႔ လညး္ေကာင္း ဆန္႔က်င္၍ မသံုးစြဲရ။

Article(30)
Nothing in this Declation may be imterpreted as implying for any atate, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set form herein.
အပိုဒ္ ၃ဝ
ဤေၾကညာစာတမ္းပါအခြင္႔အေရးႏွင္႔တကြလြတ္လပ္ခြင္႔မ်ားပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းတို႔ကိုရည္ ရြယ္၍၊ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္စု အတြက္ျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ ျဖစ္ေစ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ရွိသည္ဟု ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင္႔ရွိ သည္ဟုေသာ္လည္းေကာင္း အဓိပၸါယ္ ပိုင္းျခားေကာက္ယူျခင္း မရွိေစရ ။


Credit: ႏွင္းမိုးမိုးNo comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။