Pages

Saturday, March 24, 2012

သမိုင္းကို ဖာေထ႔သူ(သို႔)အခ်ဳပ္တန္းက သမိုင္းဆရာ

လပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမန္မာ သန္းစိန္အစိုးရ ပါလီမန္ထဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္မႈမ်ားရွိခဲ့ရာ ၀န္ႀကီး ခင္ရီ အပါအ၀င္ အျခား၀န္ႀကီး အခ်ိဳ႕က ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စံကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေအာက္တန္းက်က်၊ လူမ်ိဳးဘာသာ အစြန္း ေရာက္သူမ်ားပီပီ ေျဖဆိုခဲ့သည္ကို တစ္ကမၻာလံုး အထူးအံ့ၾသခဲ့ေလသည္။ ယင္းကဲ့သို႕ ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို နဂိုက သံသယရွိ ေနေသာသူမ်ားအဖို႔ သန္းစိန္အစိုးရ အေနျဖင့္ ကမၻာကို လိမ္ညာေနေၾကာင္း ေထာက္ျပသက္ေသထူႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ ခိုင္လံုေသာ သာဓကတစ္ရပ္ျဖစ္လာရပါသည္။

ဤသည္ကိုပင္နားမလည္ေသာ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးသမားဆိုသူမ်ားႏွင့္ RNF ရခိုင္ အမ်ိဳးသားတပ္ဦး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုလႊတ္ေတာ္မွ ေျပာဆိုရွင္းလင္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္အခါကို အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အခမ္းအနားတစ္ရပ္က်င္းပကာ Arakan ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ရခိုင္အမ်ိဳး သား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း အရွက္အေၾကာင္းကင္းကင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီး၊ ထိုအသံုးအႏႈန္းကို အလႊဲသံုးစားမလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုလာေလသည္။ ထိုေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ေထာက္ခံေျပာဆိုမႈမ်ားကို ျပည္ပေရာက္ ရခိုင္အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္လာခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။ ယင္းတို႔သည္ ထို Arakan ဟုေခၚေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ယင္းတို႔ႏွင့္မသက္ ဆိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး၊ ၁၉ရ၄-ခုႏွစ္တြင္ ”ရခိုင္” ဟူေသာအေခၚအေ၀ၚကို အစားထိုးကာ ”ရခိုင္ျပည္နယ္” ဟူ၍ ေခၚထြင္ခဲ့သည္ကိုပင္ သတိေမ့ဟန္တူေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို မွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္အျဖစ္ေထာက္ခံရာတြင္ သမိုင္းပညာရွင္ဆိုသူ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းက သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အ လက္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း လိမ္လည္ေဖာ္ျပလာသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
မိမိလိုရာကို လုပ္ႀကံဖန္တီး သရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ သမိုင္းပညာရွင္ဟူေသာ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၿပီး မိမိအား ယံုၾကည္ေထာက္ခံသူမ်ားအား လွည့္စားသည့္ အေရးအသားမ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပရမည္ဆိုပါက၊ ေအာက္ ပါ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ အေရးအသားကို ေလ့လာၾကည့္ေစလိုပါသည္။

It was I, who gave a talk about the term Arakan. I clearly pointed out how this term derived from Rakhine in the Portuguese Rakan or "Arakan or Aracao giving reference to original references in Portuguese. A historian is always loyal to the truth.” (Aye Chan)

ေရးသားထားသည့္ အေနအထားမွာ အလြန္ၾသဇာရွိၿပီး၊ တာ၀န္ခံမႈ အပိုင္းတြင္လည္း အထက္ေဖာ္ျပခ်က္ သည္ ယံုမွားသံသယ လံုး၀ မရွိေစရန္ အပိုင္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးကို သမိုင္းဟု ထင္မိရန္မွအပ မရွိေတာ့ပါ။

အမွန္မွာ ဤေဖာ္ျပခ်က္သည္ သမိုင္းပညာရွင္ တစ္ဦးမွ ေရးသားသည္မွန္ေသာ္လည္း သမိုင္းကို မုဒိမ္းက်င့္ ေရးသားျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကို သမိုင္းပါေမာကၡဟု ယံုၾကည္ကိုးစား ေနသူမ်ားအားလည္း ေစာ္ကားျခင္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပျခင္းကို ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္မိပါက သမိုင္းမွန္ကို ထိန္းခ်န္လိုျခင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပလိုပါသည္။

အထက္ပါ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားစြာ ေရးသားသည့္ အခ်က္ကိုေထာက္ပါက ေမးခြန္းထုတ္လိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ- ရခိုင္ကို “Rakan သို႔ Arakan သို႔ Aracao ဟု ေပၚတူဂီမ်ားက စတင္အမည္ထြင္ေပးဒါ လား၊ သို႔၊ ေပၚတူဂီမ်ား ထိုေဒသကို မေရာက္မီကတည္းကပင္ ထိုေဒသကို Arakan ဟု လူသိခဲ့တာလား-ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ အလိုအရ ထို (Rakan, Arakan ႏွင့္ Aracao) ဆိုသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ ေပၚတူ ဂီစကားလံုး ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ေရာက္ေနပါသည္။ ထိုအတိုင္းမွန္ပါက ေပၚတူဂီမ်ားသည္ ထိုေဒသသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ကစ၍ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့သနည္း။ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားအရ ေပၚတူဂီမ်ား ေရာက္ရွိေနသည့္ ကာလသည္၊ ၁၄၉၈-ခု ေပၚတူဂီႏိုင္ငံသား ဗက္စကိုး ဒဂါးမား အိႏၵိယကို ေရေၾကာင္းအရ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုမတိုင္ခင္ ရခိုင္တြင္ ေ၀သာလီေခတ္၊ ဓည၀တီေခတ္၊ ေလးၿမိဳ႕ေခတ္၊ ေျမာက္ဦးေခတ္ အစရွိသည့္ အုပ္ ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဘုရင္ႏိုင္ငံတစ္ခုသည္ အမည္မဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခု ဟုတ္ႏိုင္ပါ့မည္လားဟု ေစာဒက တက္ရန္လိုသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေစာဒကတက္သည္ႏွင့္အတူ ရခိုင္ဟူေသာ အေခၚအေ၀ၚသည္ ေအးခ်မ္းတင္ျပသကဲ့သို႔ ေပၚတူဂီစကားလံုးမူရင္း မဟုတ္သည္ကိုလည္း ရွင္းျပရန္မလိုေပ။

အမွန္မွာ ေပၚတူဂီမ်ားမေရာက္မွီ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကတည္းက ထိုေဒသသို႔ အာရဗ္ကုန္သည္မ်ား လွည့္လွယ္ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။ အာရပ္တို႔သည္ ေအဒီ-ဂ ရာစုမွစ၍ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးခ်မ္းကိုယ္တိုင္ သူ႔စာအုပ္မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ အာရဗ္ကုန္သည္မ်ား ၏ ခရီးသြားမွတ္တမ္းမ်ားအရ ထိုေဒသကို ယင္းတို႔က Ar-Rukun ဟု ေခၚသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေပၚတူ ဂီမ်ားသည္ ထိုအေခၚအေ၀ၚကို အစြဲျပဳ၍ Rakan သို႔ Arakan သို႔ Arcao ဟု ေခၚထြင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရိုး ရိုးရွင္းရွင္း မေရးေတာ့ဘဲ၊ ထုိအေခၚအေ၀ၚ အာရဗ္တို႔မွ ဆင္းသက္သည္ဟူေသာ အဆိုကို ေရွာင္ရွားလို ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ လိုရာဆြဲ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းပညာရွင္မ်ားသည္ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသည္-ဟူ၍ ဟုတ္တိပတ္တိ ေရးသားၿပီး သမိုင္းပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ သူ႔ကို ေလးစားသူမ်ားအား လွည့္စားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္..

ကိုကိုလင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
၁၀/၁၀/၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။