Pages

Thursday, May 31, 2012

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေစာ္ကားမွဳအား လူမ်ိဳးဘာသာ အေျခခံျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္တင္ျပျခင္းSOURCE: MMSY NEWS - 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုေစာ္ကားမွဳအား လူမ်ိဳးဘာသာအေျခခံျဖင့္လံု ့ေဆာ္တင္ျပျခင္းသည္  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလား၊ စနစ္ဆိုးသက္ဆိုးရွည္ေရးလား။

ျမန္မာအစိုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းႀကံဳလာတိုင္း ဘာသာေရး ျပသနာမ်ားဖန္တီးကာ ႏိုင္ငံေရး အာရုဏ္လြဲေပးလ်က္ရွိ သည္။  ျပည္သူမ်ားက အစိုးရကို ဆန္ ့က်င္လာျပီဆိုလွ်င္ မျငိမ္မသက္ျဖစ္လာျပီဆိုလွ်င္ ဘာသာေရးျပသနာ မီးထြန္းရွာကာ အာရုဏ္လြဲေပးလ်က္ရွိ ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဆႏ̕ၶျပမွဳမ်ား အျပင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနမွဳမ်ားအေပၚ အခဲ မေက်မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အက်ပ္ေတြ ့ေနဟန္ရွိသည္။ သို ့ရွိရာ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ျပသနာမ်ား အစေပးလာမည္ကို အထူးသတိထားရန္လို သည္။

အစိုးရ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတခုမွာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကုလားမ်ား ေစာ္ကားသြားသည္ဆိုသည့္ သတင္းျဖန္ ့ကာ အစပ်ိဳးေပးတတ္သျဖင့္ ယခု သမယတြင္ ဤကဲ့သို ့ အျဖစ္မ်ားကို အထူးဂရုျပဳရမည္။ ဂရုျပဳရမည့္ နည္းလမ္းတြင္ ရာဇ၀တ္မွဳေပၚလာပါက ရာဇ၀တ္မွဳကို ရာဇ၀တ္မွဳကဲ့သို ့သာ သတင္း မ်ားတြင္ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးရမည္။ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးမ်ား ဆြဲခ်ိတ္၍ ျပည္သူမ်ားအား လွွဳ ံ့ေဆာ္၍ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ျပသနာျဖစ္လာပါက အစိုးရ ေထာင္ေခ်ာင္မိသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေႀကာင္းမွ ဆြဲခ်သူမ်ားလည္းျဖစ္ေပမည္။ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မိမိ၏ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုသည္။

 အမိ်ဳးသမီးမ်ားအား မတရားျပဳက်င့္မႈသည္ လူမ်ိဳးတူ ဘာသာတူမ်ားအခ်င္းခ်င္းအတြင္း၌ျဖစ္တတ္သကဲ့သို့ လူမ်ိဳးမတူ၊ ဘာသာမတူသူမ်ားမွျပဳက်င့္ သည္လည္းျဖစ္တတ္သည္။ ဘာသာလူမ်ိဳးတူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးတဦးဦး သို ့မဟုတ္ တစ္စုကိုမတရားျပဳက်င့္သည္ဆိုလွ်င္ ထိုျပဳ က်င့္မႈမွာ ရာဇဝတ္မွဳျဖစ္၍ ရာဇဝတ္ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူရမည္။ ထိုျပစ္မွဳမ်ားကို ကိုယ္က်င့္တရား အလြန္ယုတ္ညံ့သူမ်ားကသာ က်ဴးလြန္တတ္ႀက သည္။

ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရန္မွာ အစိုးရ၏တာဝန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက အေရးမယူဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈေနလွ်င္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းနိုးေဆာ္ရေပ မည္။ သို ့ရာတြင္ ျမန္မာသတင္းမ်ားတြင္ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားကို ဘာသာလူမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္ကို သတိျပဳမိသည္။

ဒီလူမ်ိဳး ဒီဘာသာဝင္ေတြက ဒီလိုမတရားျပဳက်င့္ေနပါသည္လို ့ ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ေလ်ာ္ကန္မႈမရိွေပ။ တလဲႊဆံပင္ေကာင္းရာက်သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား မတရားျပဳက်င့္ျခင္းသည္ က်ဴးလြန္သူလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္နွင့္သာဆိုင္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ လူတစ္မ်ိဳးလံုးနွင့္မဆိုင္၊ သူကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ နွင့္လည္း မသက္ဆိုင္ေပ။ သူ ့ျပစ္မွဳေႀကာင့္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ျပသနာမ်ားလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ က်ဴးလြန္သူကိုသာ တရားဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူရမည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူေလ့ရိွသည္မွာျငင္းကြယ္၍မရပါ။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးသည္ လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ အ စိုးရဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ဗမာအမ်ားစုျဖစ္သည္။ သို့ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မေတာ္မတရားက်ဴးလြန္သူသည္ ဗမာျဖစ္ေနပါက ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ဆို ကာ လူမ်ိဳးေပၚအေျခခံ၍ အေရးမယူပါ။ လူမ်ိဳးအေျခခံရအလည္း လ်စ္လ်ဴမရႈပါ။ ထို့ေႀကာင့္ လူမ်ိဳးအမည္ ဘာသာအမည္ကိုင္ေျပာျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈ အား လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကၡဆီသို့ ဦး တည့္ေပးရာေရာက္ပါသည္။ တကမၻာလံုးက ဝိုင္းတိုက္ေနသည့္ Racism က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

Racism သည္ ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ တရားမွ်တ ေရးတို့ကို အဟန့္အတားျဖစ္ေစသည္။ Anthropology (မႏုသေဗဒ) (သို ့) Political Psychology (ႏိုင္ငံေရး စိတ္ပညာ) ရႈေထာင့္မွျကည့္လွ်င္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး (သို့မဟုတ္) ဘာသာတစ္ခု အား မုန္းတီးသည့္စိတ္ဖန္တီးျခင္းသည္ ထိုလူမ်ိဴးတစ္မ်ိဴး ဘာသာတစ္ခုတည္းကိုသာ မုန္းတီးေစသည္သာမက၊ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ ဘာသာမ်ားအ ႀကားတြင္ပါ မုန္းတီးစိတ္ကိုဖန္တီးတတ္ သည့္သဘာဝရွိသည္။ အဘယ္အေျကာင့္ဆိုေသာ္ ဖန္တီးေပးလိုက္ေသာစိတ္သည္ “လူမ်ိဳးမုန္းတီးစိတ္” ျဖစ္ သည့္အတြက္ မည္သည့္လူမ်ိဳးအေပၚတြင္မဆို ထိုစိတ္က်ေရာက္ တတ္သည္။ ထိုစိတ္သည္ မိမိနွင့္ မတူသည့္အုပ္စုတိုင္း (differences)  အား စိမ္းကားသည့္စိတ္၊ မရင္းနီွးသည့္စိတ္၊ ရံြမုန္းသည့္စိတ္၊ မယံုျကည္ ခ်င္သည့္စိတ္၊ မုန္းတီးစိတ္ ၊ နွင့္ မပူးေပါင္းဖယ္ ခြာလိုသည့္စိတ္ မ်ားကိုဖန္တီးေပး သည္။

လူ့အဖဲြ့အစည္းထဲတြင္ ထိုမုန္းတီးစိတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းလာသည့္အခါ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားျကားတြင္ ညီညြတ္မႈ နွင့္ ရင္းႏွီးနားလည္မွဳ၊ သည္းခံတတ္မွဳတို ့ကို ဖ်က္ဆီးေစတတ္ပါသည္။

ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈကိုဖန္တီးျခင္းသည္ ဖိႏွိပ္သူမ်ားအာဏာတည္ျမဲေရး အတြက္ အေရးပါသည္ ့ မဟာဗ်ဴဟာအား အေထာက္ အကူျပဳရာေရာက္ေစ သည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆက္ဆက္တြင္ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈဖန္တီး၍ အျမင္က်ဥ္း အစြန္းေရာက္သူမ်ား၏စိတ္တြင္း၌ မြတ္စလင္၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္ တရုတ္မုန္းတီးေရးစိတ္ကို Reserve အျဖစ္ သိုမီွးထားသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းႀကံဳလာတုိင္း (သို့မဟုတ္) အစိုးရ၏ အာဏာကို ထိပါး မည့္ နိုင္ငံေရးမျငိမ္သက္မႈေပၚလာတိုင္း ထိုသိုမီွးထားေပးေသာ ဘာသာေရးမုန္းတီး စိတ္ကိုထုတ္သံုးကာ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအာရုံကို ဘာသာေရး ပဋိပကၡဖက္သို့ အာရံုလဲြေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို့၏ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အားက်ဆင္း သြားေစခဲ့သည္။ ဥပမာမ်ား အေျမာက္အမ်ား ရိွျပီးျဖစ္ သည္။  ၁၉၈ရ ေငြသိမ္းေနာက္ပိုင္း ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ္းမ်ား၊ ဒီပဲယင္းအျပီး ဘာသာေရးအဓိကရုန္း ဖန္တီးေပးခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ သာဓကမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခါ လွ်ပ္စစ္မီးဆႏၡျပေနမွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအက်ပ္ရိုက္ေနပံုေထာက္၍ သတိထားသင့္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ မိမိတို့၏တိုက္တြန္းနိုးေဆာ္ခ်က္၊ အသိေပးေျကညာခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေတာ့မည့္ဆဲဆဲတြင္ လွည့္ဖ်ားခံလိုက္ရျပီး အစိုးရအလိုက် ႏိုင္ငံေရးအာရံုလြဲေပးသည့္အျဖစ္မွ အထူးသတိျပဳ ေရွာင္ရွားရမည္။ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ား ႀကံဳလာပါက ရာဇ၀တ္မွဳမျဖစ္သာ တင္ျပေျပာဆိုျပီး လူမ်ိဳးဘာသာမ်ားခ်ိတ္ဆြဲတင္ျပေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ လူမ်ိဳးဘာသာျပသနာမသြင္သို ့မေရာက္ေစရန္ အထူးဂရုျပဳရမည္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။