Pages

Monday, July 16, 2012

ေျမာက္အေမရိကအစၥလာမစ္အဖြဲ႔မွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားလူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရးအတြက္ေတာင္းဆုိ

monday 16  july 2012

ေျမာက္အေမရိကအစၥလာမစ္အဖြဲ႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ မ်ားအေပၚလတ္တေလာအၾကမ္း ဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ေလးေလးနက္နက္ စုိးရိမ္ပူ ပန္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ (၁၂) ရက္ေန႔က၀ါရွင္ တန္ဒီစီၿမဳိ႕တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရုိဟင္ ဂ်ာလူမ်ဳိး မ်ား အေပၚကန္႔ သတ္ထားေသာ လက္ထပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရျခင္း၊ ကေလး (၂) ေယာက္ထက္ပုိ ၍ေမြးဖြားခြင့္မျပဳျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစျခင္းတုိ႔ကုိရုပ္သိမ္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ေျမယာမ်ားကုိသိမ္းပုိက္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာ ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္း တုိ႔အျပင္ႏုိင္ငံသား အျဖစ္အသိ အမွတ္လည္းမျပဳေပ။

အဆုိပါအဖြဲ႔မွလက္ရွိရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚက်င့္သုံးေသာအစုိးရ၏ဖိႏွိပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကုိလက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ထုိအတြက္အထူး၀မ္း နည္းေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္လူမ်ဳိး၊ဘာသာ၊အေျခအေနကုိခြဲျခားျခင္းမရွိပဲ လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရးကြဲျပားမႈေၾကာင့္ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာလူနည္းစုမ်ား အားလုံးအတြက္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအေနျဖင့္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေရးကုိကုိင္တြယ္ေနသည့္လမ္းေၾကာင္းမွာလက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိေၾကာင္းရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးရပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းကုိလည္းေျပာ
ဆုိခဲ့သည္။လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔အစီရင္ခံစာအရ လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာရခုိင္ေဒ သတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ၌ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ စစ္တပ္ႏွင့္အျခားေသာ အစုိးရဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မွတစ္ဖက္သတ္ လူမဆန္စြာ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစုိးရ မွအေျခအေနမ်ားမွာ တုိး တက္ေကာင္း မြန္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားေသာ္ လည္း ကမာၻစား နပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ မွအစီရင္ခံရာတြင္ လူေပါင္း ကုိးေသာင္းေက်ာ္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရသည္ ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္အဖြဲ႔ မွအစီရင္ခံ ရာတြင္လည္း အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေန သူမ်ားမွာသန္႔ရွင္းေသာေရ၊ အစား အေသာက္မ်ား မရျခင္း၊ ေကာင္း မြန္ေသာေနရာ ထုိင္ခင္းမ်ား မရျခင္း၊ ေဆး၀ါးကုသမႈ မရျခင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ အကူအညီေပးျခင္းမ်ားကန္႔သတ္ထားျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ပုိ၍ ဒုကၡေရာက္ေနေၾကာင္း တုိ႔လည္းေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ေျမာက္အေမရိကားအစၥလာမစ္အဖြဲ႔မွႏုိင္ငံ တကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ အဖြဲ႕ႏွင့္အျခားေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္း၍ လူမႈေရးဆုိင္ရာကပ္ ဆုိက္မႈႀကီးကုိပုိမုိ၍ သိေစရန္ရည္ရြယ္၍သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့သည္။ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား လုံးမွ အေမရိကန္အစုိးရအားျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သံတမန္ ဆက္သြယ္ေရးပုိမုိခုိင္မာရန္ညွိႏႈိင္းေနခ်ိန္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ၏အတိ ဒုကၡမ်ားကုိမေမ့ေလ်ာ့ရန္တုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔အက်ပ္အတည္း က်ေရာက္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္အပါအ၀င္အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးမွရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရေအာင္ လမ္းေၾကာင္း သစ္ မ်ားရွာေဖြသင့္ေၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။