Pages

Monday, July 16, 2012

အစၥလာမ္၅၇ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕OICမွရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခအေနကုိစုိးရိမ္ေၾကာင္း တရား၀င္စာထုတ္ျပန္

Monday, 16 July 2012

ကမာၻေပၚတြင္ ၅၇ ခုေသာမြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Organisation of Islamic Cooperation OIC မွ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား အေပၚျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားကုိအထူးစုိးရိမ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား၍ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ားနိုင္ငံ ဂ်ီဒၵားၿမဳိ႕ မွယေန ႔ဇူ လုိင္ လ (၁၅) ရက္ေန႔ တြင္ တရား၀င္စာထုတ္ျပန္လုိက္သည္။


OIC ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Ekmeleddin Ihsanoglu မွေျပာဆုိရာတြင္ဇြန္လ အတြင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏အိမ္မ်ားမီးရွဳိ႕ခံရျခင္း၊ ဗလီမ်ားဖ်က္ ဆီးခံ ရျခင္းႏွင့္ေန အိမ္မ်ားမွာအတင္းအဓမၼေမာင္းထုတ္၍မိမိတုိ႔၏ေျမမွစြန္႔ခြာရျခင္းတုိ႔ အျပင္အျပစ္မဲ့ေသာ သူမ်ားသတ္ျဖတ္ ခံရျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား ကုိလူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္ ၍ထပ္မံဖိႏွိပ္ရန္ေျပာဆုိျခင္းကုိလည္းအျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုေက်ာ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ ၾကေသာရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိ နယ္ေျမခံ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေအာင္အတင္းအဓမၼေမာင္းထုတ္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း Mr. Ihsanoglu မွေျပာၾကားသည္။

၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမုိကေရစီစနစ္ျပန္ လည္ထူေထာင္လာျခင္း သည္ႏုိင္ ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအေပၚညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္ျခင္းမ်ားအဆုံးသတ္ၿပီး၊ တူညီေသာႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိခံစားရလိမ့္မည္ဟူေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ဇြန္လ (၃) ရက္ေန႔မွစတင္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈႀကီးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး အတြက္ မိမိတုိ႔ အဖြဲ႔မွအေရးစုိက္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း အ၀ုိင္းႏွင့္ကုလသမဂၢ တုိ႔မွၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ေျပာဆုိေနေသာအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သိန္းစိန္မွ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကုိႏုိင္ငံသားျငင္းပယ္ျခင္းသည္လြန္စြာစိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလ သမဂၢႏွင့္ အာဆီယံအ ဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာ စာတမ္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံမ်ားတြင္သေဘာတူညီခ်က္ မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံ သားမ်ားကုိ အေပၚ အျပဳ အမႈ မ်ား ကုိေစာင့္ထိန္းလုိက္နာရန္လုိေၾကာင္းထုတ္ျပန္သည့္စာတြင္ေရးသားထားသည္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွရည္ညြန္းေျပာဆုိရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သည္လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ေျပာဆုိ သည့္ဘာသာစကား အရျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ပုိင္းမွ လူနည္းစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမုိင္းေၾကာင္းအရရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ျမန္မာႏုိင္ ငံဟုမေပၚေပါက္ သည့္အခ်ိန္ျဖစ္ သည့္ၿဗိတိသွ်ေခတ္ မတုိင္မွီရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာကတည္းကရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိခြဲျခား ဆက္ဆံ၍ဖိႏွိပ္ သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္ဆန္႔ က်င္ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားအက္ဥပေဒ ျပ႒ာန္း၍ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ မွျငင္း ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆက္ လက္ေျပာ ၾကားသည္။

Mr. Ihsanoglu အေနႏွင့္ျမန္မာအစုိးရမွေကာင္း မြန္ေသာအျပဳသေဘာေဆာင္၍ႏုိင္ ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း ကုိတုန္႔ျပန္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ လည္းလုံၿခဳံစြာႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာမိမိတုိ႔၏ေနရပ္မ်ားတြင္ျပန္လည္ေနထုိင္ ႏုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အဖြဲ႔အစည္း အေနႏွင့္မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမဟုတ္ သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္လူနည္းစု မ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး အေျခအေနမ်ားအတြက္ကာ ကြယ္ကူညီေပးရန္မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္တြင္ပါရွိ ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနႏွင့္ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ ကုလသမဂၢ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မ်ား၊ အာဆီယံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျမန္မာအစုိးရ တုိ႔ႏွင့္အတူပူးေပါင္း၍ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆ နာကုိၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္း ရန္လုိလားေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္အခါအခြင့္ႀကဳံ၍မဟုတ္ ပဲ၊ တာ၀န္သိတတ္စြာၿငိမ္းခ်မ္း စြာေရရွည္ခံ မည့္အတုိင္း အတာႏွင့္ေျဖရွင္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိပါ သည္။

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။