Pages

Tuesday, April 3, 2012

လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေခတ္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အစိုးရမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား(ဒုတိယပိုင္း)

သမိုင္းသုေတသီ ဆရာၾကီးေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာသလို ေျပာရရင္ သမိုင္းနဲ႔ဘဲစကားေျပာခ်င္တယ္။
သမိုင္းကို လူေတြက လိမ္လိုမရသလို ၊ သမိုင္းေတြကလည္း လူေတြကို မလိမ္တတ္ပါဘူး။

(၄)...စာေပဗိမာန္ထုတ္ ျမန္မာ႔စြယ္စံုက်မ္း ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ အတြဲ(၉) အပိုင္း(က) စာမ်က္ႏွာ (၈၉)မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။

ေမယုနယ္ျခားခရိုင္
ေမယုနယ္ျခားခရုင္သည္ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ တိုက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျပဠာန္းထားေသာ ခရိုင္နယ္
ျဖစ္၏။ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပဠာန္းေၾကညာျပီးေနာက္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ကို
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္အေၾကာင္းေၾကာင္းတို႔ေၾကာင္႔ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္မေဖၚနိုင္ခဲ႔ေပ။

၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ(၃၀)  ရက္ေန႔မွစ၍ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေလသည္။
ေမယုနယ္ျခားခရိုင္သည္ အေရွ ႔ပါကိစၥတန္ႏွင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံစပ္ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။ နတ္ျမစ္အားျဖင္႔
နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ထားလွ်က္ရွိသည္။ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္သည္ အေနာက္ဘက္လားေသာ္ အေရွ ႔
ပါကိစၥတန္၊ အေရွ ႔ဘက္လားေသာ္ မယူျမစ္ စိုင္းတင္ေခ်ာင္းအားျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ေတာင္ဘက္လားေသာ္
ရခိုင္ကမ္းရိုးတမ္း၊ဘဂၤလာပင္လယ္ေအာ္တို႔ျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ေျမာက္ဘက္လားေသာ္ အေရွ႔ပကိစၥတန္ျဖင္႔
လည္းေကာင္း ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ယခင္ရခိုင္တိုင္း စစ္ေတြ႔ခရိုင္အတြင္းရွိ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ႔နယ္
ေမာင္းေတာျမိဳ ႔နယ္ႏွင္႔ ရေသ႔ေတာင္အေနာက္ေျမာက္ျမိဳ ႔နယ္မ်ားပါဝင္ေသာေဒသျဖစ္သည္။

မယူေတာင္တန္းကို ဗဟိုျပဳ၍ မယူျမစ္ႏွင္႔ နတ္ျမစ္ၾကားရွိ ေနရာမ်ားသည္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္အတြင္းပါဝင္
ေလသည္။ေမယုနယ္ျခားခရိုင္သည္ ေတာအထပ္ထပ္ ၊ ေတာင္အလွ်ဳိလွ်ဳိ ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားျဖင္႔
ေရာယွက္ဝန္းရံလ်က္ရွိေသာေဒသတစ္ခုျဖစ္၏။ ေျမာက္ဘက္တြင္ျမင္႔၍ ေတာင္ဘက္သို႔ဆင္ေျခေလ်ာ
တျဖည္းျဖည္းနိမ္႔ဆင္းသြားသည္။ စိုင္းတင္ေတာင္ႏွင္႔ မယူေတာင္တန္းဟူ၍ ေတာင္တန္းႏွစ္ခုရွိျပီးလွ်င္
မယူျမစ္ႏွင္႔ နတ္ျမစ္တည္းဟူေသာ ထင္ရွားသည္႔ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ကလည္း ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္
သို႔စီးဆင္းေလသည္။ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ လူဦးေရး(၄)သိန္းေက်ာ္ (၅)သိန္းနီးပါးရွိ၏ မ်ားေသာအား
ျဖင္႔လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင္႔ တံငါးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင္႔သာ အသက္ေမြးၾကသည္။လူမ်ားစု (၇၅%)မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးျဖစ္၍ ရခိုင္၊ဒိုင္းနက္၊ျမိဳ၊ခမြီး စေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားလည္း
ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ အယူဝါဒီမ်ားျဖစ္၏ ရခိုင္လူမ်ိဳးကား ဗုဒၶအယူ
ဝါဒီမ်ားျဖစ္၍ က်န္လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ နတ္မ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကေလသည္။ ေလာေလာဆယ္
အားျဖင္႔ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ ဠာနခ်ဳပ္ကို ေမာင္းေတာျမိဳ ႔တြင္ ဖြင္႔လွစ္ထားသည္။ ရခိုင္တပ္ေပါင္းစုမွဴး
သည္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္၏ လံုျခံဳေရး၊ကာကြယ္ေရး၊ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင္႔ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရး
တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ အထူးအာဏာကုန္လႊဲအပ္
ထားျခင္းခံရသည္။ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ အထူးအားျဖင္႔ ေမာင္းေတာျမိဳ ႔ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ႔မ်ားတြင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရရံုးမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိ
သည္။

(ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ႔၊ေမာင္းေတာျမိဳ ႔တြင္လည္း ၊ ဖတ္ရႈ)

ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင္႔ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း
သာယာေရးတို႔အတြက္ျဖစ္၏ ေလာေလာဆယ္အားျဖင္႔ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တို႔
သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနေသာ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္ႏွင္းရန္ ၊ တရားဥပေဒ အျပင္ဘက္မွ
နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ဆိုးသြမ္းလွ်က္ရွိေသာ စီးပြါးေရးေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင္႔ လာဘ္ပး လာဘ္ယူကိစၥမ်ားကို
ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္၊နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ၾကံဳ႔ရျမဲျဖစ္သည္႔ တရားဥပေဒမဲ႔ဝင္ေရာက္သူမ်ား
အားနိုင္နင္းစြာ တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ လူမ်ိဳးေရးအားျဖင္႔ျဖစ္ေစ၊ အယူဝါဒေရးအရ
ျဖစ္ေစ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ ေမြးျမဴးေရးကို အဓိကထား၍ တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သြား
ရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒအရ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံျဖစ္သည္႔ ပါကိစၥတန္အစိုးရႏွင္႔ ခ်စ္
ၾကည္ရင္းႏွီးမႈတိုးတက္ရန္ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၊ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္႔
လံုျခံဳေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင္႔အမွ် အထူးလိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားရန္ နယ္ျခားေဒသသို႔ သြားေရာက္အမႈထမ္းၾကသည္႔ အမႈထမ္းမ်ားသည္
ေလးေလးနက္နက္ျပဳျပင္၍ အတတ္နိုင္ဆံုး သံတမန္စိတ္ဓါတ္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရပို႔ထားေသာ အမႈထမ္း အရာထမ္းအားလံုးသည္ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္
တလံုးတစည္းတည္း စုေပါင္းၾက၍ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ညီညာစြာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားရန္ စသည္တို႔
ျဖစ္ေလသည္။

ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ကို ဤသို႔နယ္ျခားခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဠာနမွ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ႔ရာ ယခုအခါတြင္
အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ထို႔ေၾကာင္း ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ကို စစ္ေတြ႔ခရိုင္အတြင္း
သို႔ ျပန္လည္ သြတ္သြင္းျပီးလွ်င္ ျပည္ထဲေရးဠာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ျပန္လည္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္
စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္လွန္ေရး အစိုးရအဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ႔၏ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ကို နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
လက္ေအာက္မွ ျပည္ထဲေရးဠာနလက္ေအာက္သို႔ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္း
ေပးခဲ႔ေလသည္။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခြင္႔အေရးမွန္သမွ် တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ႔ခ်
လာရာမွ အခု ဒီအေျခအေနထိ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္၏။No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။