Pages

Tuesday, April 3, 2012

ယေန႔ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင္႔တတိယနိုင္ငံ

လြတ္လပ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။
ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ပါသည္ဆုိလွ်င္မွားမည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ Arakan ေဒသတြင္ ရခုိင္မင္း ေခတ္ဆက္ဆက္ဘုိးေဘးဘီဘင္ကပင္ ေနထုိင္လာခဲ့ျခင္းကုိ သမုိင္းအေထာက္အထားအရ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေအဒီ ၈-ရာစုေလာက္မွစ၍ သမုိင္းသာဓကအရ၊ ထုိေခတ္ ေဝသာလီေက်ာက္ေလွခါးေခတ္ မဟာထုိင္ ဟိႏၵဳအႏြယ္ဝင္ စျႏၵားမင္း(ေအဒီ ၇၈၈) လက္ထက္ မွစ၍Arakan ေဒသသုိ႔ အိစၥလာမ္သာသနာ ထြန္းကားေစျပီး အိစၥလာမ္သာသနာကုိ လက္ခံသူမ်ားသည္ ယေန႔ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မဂုိအင္ပါယာျပည့္ရွင္မင္း (ကုလား)ဘုရင္ စုလ္တန္လက္ထက္တြင္ 1406 ခုႏွစ၊္ အင္းဝဘုရင္ မင္းေခါင္ရဲ့သားေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာက ရခုိင္ေဒသကုိ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္မႈေၾကာင့္ ရခုိင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္ သည္ ဂုိအာက(ကုလား) ဘုရင္ဆုလ္တန္ထံ ထြက္ေျပးခုလႈံျခင္း၊ မင္းေစာမြန္ကုိ ျပန္နန္းတင္ ေပးရန္ဆုလ္တန္ဘုရင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာ္လီခန္ႏွင့္ စစ္သည္တေသာင္းကုိေစလႊတ္ျပီး မင္းရဲေက်ာ္စြာကုိ တုိက္ခုိက္ ေမာင္းထုတ္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝလီခန္ကမင္းေစာမြန္ကုိျပန္ပုန္ကန္ ဖမ္းဆီးျပီး၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဝလီခန္ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ၊ ဘုရင္စုလ္တန္ကအမ်က္ေဒါသထြက္ျပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္စံဒီခန္ကုိ စစ္သည္ အင္အား ၂-ဆေစလြတ္ကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဝလီခန္ကုိ တုိက္ထုတ္ျပီး မင္းေစာမြန္ကုိနန္းတင္ေပးပုံ၊ ေလာင္းၾကက္မင္း ဆက္ကုိ ေျမာက္ဦးမင္းဆက္အျဖစ္အသက္ဝင္တည္တံ့ေရးသည္ (ကုလား)မ်ား၏ ေသြးႏွင့္တည္ ေဆာက္ေပးပုံ စေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ၊ ထုိေခတ္မ်ားမွစ၍ Arakan ေဒသ တြင္ မွီတင္းေနထုိင္လာခဲ့ေသာအိစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မူဆလင္မ်ားသည္ ယေန႔ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အိရတ္ႏုိင္ငံ ဆာဒမ္ အစုိးရကုိတုိက္ထုတ္ရန္ စစ္ကူေရာက္လာခဲ့ ေသာ အေမရိကန္ မရိန္းတပ္သားမ်ားသည္ ဆာဒမ္ကုိျပဳတ္က်ေစျပီး ခ်က္ခ်င္း မရိန္းတပ္သားမ်ား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္သြားျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ အိရတ္ႏုိင္ငံ သားခံယူလုိက ႏုိင္ငံသားေပးရမည္သာတည္း။ ထုိသုိ႔ Arakanရခုိင္ေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခခ် ေနထုိင္လာခဲ့ေသာ သူမ်ားကုိ မေန႔တေန႔က ေနစရာမရွိ ခုိးဝင္လာသည့္ ဘဂါၤလီ (ကုလား)မ်ား ျဖစ္သည္ ဟု ေအာ္ေနေသာအစြန္းေရာက္ ရခုိင္ႏုိင္ငံထူေထာင္လုိသူမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ ရွိသူမ်ား စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္လုိပါသည္။ထုိသုိ႔ ရခုိင္ေဒသ၏ သမုိင္းရာဇဝင္ အေထာက္အထားမ်ားအရ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ့တုိ႔၏ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုိင္း၊ ဦးႏုအစုိးရ လက္ထက္ တြင္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္က်င့္စဥ္အရ၊ Arakan ေဒသဖြား ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အေျခခံ လူ႔အခြင္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ Natural Rights, Constitutional Rights and Legal Rights တုိ႔ကုိ ရရွိ ခဲ့သည့္အျပင္ အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ Political Rights, Civil Rights, Social and Economic Rights , and Rights of Accused တုိ႔ကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား အခြင္အေရး အသီးသီးရရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ကုိ ျငင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
တဖန္ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအစုိးရသည္ ဦးႏုအစုိးရကုိျပဳတ္က်ေစျပီး၊ လူမ်ိဳးၾကီးဝါဒျဖင့္ အိစၥလာမ္ ဘာသာကုိ တေျဖးေျဖး ေမွးမိန္သြားေစရန္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်မွတ္ကာ အိစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မူဆလင္တုိင္း၊ (အထူးသျဖင့္) ရခုိင္ေဒသရွိ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ေဒသခံ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ ဘာသာကြဲအျဖစ္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမုန္းတီးေရးကုိ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အထက္မွေအာက္ေျခ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ သင္တန္းပုိ႔ခ်ရာတြင္ ဘာသာေရးမုန္းတီးမူ သြန္သင္ေပးမူကုိအေျခခံ၍ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒီတခ်ိဳ့ ဦးေနဝင္း၏လမ္းစဥ္ကုိ အေျခခံကာ ယေန႔ ဒီမုိကေရစီ (စစ္)အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိ အဖက္ဖက္က ကုိယ္ခ်င္းစာနာမူ ကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ရက္စက္ လာသည္မွာ ဦးေနဝင္းအစုိးရ လက္ထက္မွ ယေန႔အထိဆုိလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိသုိ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးအရ ျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးအရျဖစ္ေစ၊ စီးပြါးေရးအရျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမိေျမ ရခုိင္ေဒသဖြား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ပညာေရး၊ စီးပြါးေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူမူ စားဝတ္ေနေရး ဘက္စုံမွ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ ဆုိက္ေရာက္လာပါက ရခုိင္ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ ေမြးရပ္ေျမကုိ စြန္႔ခြါသြားေစရန္ စနစ္တက် မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖင့္ အတြင္း အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဒုကၡကုိယ္စီ အလူးအလဲ ခံရလ်က္ ရွိေနပါသည္။
ထုိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိစစ္အစုိးရ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေလးၾကိမ္တုိင္တုိင္ အစုလုိက္အျပဳံလုိက္ ေမာင္းထုတ္ လုိက္ရာ၊ တဖန္ စစ္အစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာ၌ ဝန္ခံျပီး အစုံလုိက္အျပဳံလုိက္ ျပန္လည္လက္ခံလုိက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည့္အတြက္ျပန္လည္လက္ခံ ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ယခု တဖက္ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္က်န္ရွိေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ကရင္၊ကယား စေသာတုိင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ားကုိ စစ္အစုိးရမွလစ္လ်ဴရွဳေနျခင္းမွာ UN Policy အရ တတိယႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ေပးေေနသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ အခ်ိန္ဆြဲယူျခင္းျဖင့္ ဘူးလည္းမကြဲ၊ ပုိးလည္းမေသဆုိသလုိ အကြက္က်က် ေနရာလစ္လပ္ေနျခင္းကုိ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားနယ္စပ္ တုိင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ဂရုျပဳ အေလးထားရန္ လုိေပသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဆုံးရွဳံးနစ္နာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားအျဖစ္မွ ႏွစ္ေပါင္း ၀ နီးပါး မွ်ရွိပါျပီ။ မ်ားမၾကာမွီက စစ္အစုိးရမွ ၾကီးၾကပ္ က်င္းပခဲ့ ေသာ အေထြေထြဒီမုိကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားမွ မည္သည့္ကန္႔ကြက္မူမရွိပဲ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခံရျပီး ေနာက္ပုိင္း၊ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စုဖြား ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားကုိ ဘဂါၤလားေဒရွ္႔ ႏုိင္ငံသား ဘဂါၤလီမ်ားဟုေျပာ ဆုိလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဘာသာေရးမုန္းတီးမႈ၏အေျခခံ ဦးေနဝင္း၏ တပည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားရွိေနသေရြး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုိ႔ အတြက္ ဒီမုုိကေရစီ အခြင့္အေရး သည္ ေဖါင္စီးေရငတ္ ဆုိသလုိ ျဖစ္ေနေပျပီ။
ထုိသုိ႔ သုိးေရျခဳံ ဝံပုေလြ စစ္ေထာက္ေနာက္ခံ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ အစုိးရသည္ Arakan ေျမဖြား ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ဘဂါၤလားေဒရွ့္ႏုိင္ငံသားဘဂါၤလီလူမ်ိဳးမ်ားဟု ေျပာဆုိလာေသာ္လည္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစု ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးကတရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသ၏ အေမြစားအေမြခံ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ အေမြစားအေမြခံ ျဖစ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာေမာင္မယ္မ်ားသည္ တနည္းနည္းျဖင့္ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာေမာင္မယ္မ်ား၏ ကုိယ္က်ိဳးငွဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကုိအရင္းခံျပီး အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားမူ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သာျဖစ္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ တတိယႏုိင္ငံသည္ လူမႈေရး၊ စီပြားေရးႏွင့္ ပညာေရး ၊ႏုိင္ငံေရး စေသာ အဖက္ဖက္က သာေသာ္လည္း အနာဂါတ္ မ်ဳိးဆက္ လူငယ္မ်ားသည္အခ်ိဳ႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဓေလ့ထုံးစံ ယာဥ္ေက်းမူ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏုိင္ျပီး အခ်ိဳ႔ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေဒါင္းေယာင္ ေဆာင္ေသာက်ီးပမာျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ယေန႔ တတိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာေမာင္မယ္မ်ားသည္ ပညာေတာ္သင္မ်ားမွအပမိမိေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမ်ားကုိ ေနရာမေျပာင္းေရႊ႔ ပါရန္ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးဂုဏ္ကုိ အစဥ္ျမဲ ျမွင့္ တင္ရန္အုတ္တခ်ပ၊္ သဲတပြင့္ပမာ ပါဝင္ေစလုိျပီး၊ Arakan ေဒသ၏ အေမြ ရယူျပီး ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား ႏွင့္လက္တြဲႏုိင္ရန္ အားလုံးစုေပါင္းညီညာ ခ်ီတက္ၾကရမည္ သာျဖစ္ပါသည္။
(ေစာလြင္)
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္

No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။