Pages

Thursday, April 5, 2012

ယခင္ကတုိင္းရင္းသား(၁၄၄) မ်ဳိးတြင္ပါဝင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး၏ေနာက္ခံ သမုိင္းဇစ္ၿမစ္


အမွာစကား
ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာေဝါဟာရ ကုိ ယခင္က မရွိဘူး၊မၾကားဘူး၊အခုမွဘဂၤလားေဒရွ္ က ကူးလာ ေသာ လူမ်ဳိး ဟု ဝပ္ဆုိဒ္ အသီးသီးမွာဝါဒၿဖန္႔ကာတုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ရန္တုိက္ေပးၿပီး လူမ်ဳိး ေရး အဓိကရုဏ္း ၿဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေန သည္ ကုိေတြ႔ရသည္။သုိ႔ၿဖစ္ရာ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ ေဝါဟာ ရ သည္ ေရွး ယခင္ၿမန္မာ မင္းလက္ထက္က ဆင္းသက္လာသည္ကုိ လက္လွမ္းမီ ရာ သမုိင္း အေထာက္ အထားမ်ားႏွင္႔ တကြ ေရးသားတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
အဂၤလိပ္ စကားပုံ တစ္ခု ႏွင္႔ ေၿပာရလွ်င္ “ The dog has his History “ ေခြးတစ္ ေကာင္မွာ ေတာင္ သူႏွင္႔ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာရွိ တယ္။အခုလည္းဘဲ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိေသာ လူမ်ဳိးသည္ တစ္ ခ်ိန္ တုိင္းရင္းသား(၁၄၄)မ်ဳိးတြင္ ပါဝင္ခဲ႔သည္႔ ခုိင္မာေသာ အေထာက္ အထား မ်ားရွိ၍ ၿဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစၥလာမ္ ဘာသာကုိကုိးကြယ္သူမ်ားၿဖစ္သည္႔အတြက ္(မဆလ အစုိးရ၊ စစ္အစုိးရ)ကတုိင္းရင္းသားအၿဖစ္မွၿဖဳတ္ ခ်ခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္ သည္။ရုိဟင္ဂ်ာကုိအေၾကာင္းၿပဳ၍ ဝပ္ဆုိဒ္ အသီးသီးတြင္ မဟုတ္ မမွန ္လုပ္ၾကံ ဖန္တီးေရး သားၿပီးတုိင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲ ေအာင္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကုိ လုံ႔ဝလက္ သည္းမ ခံနဳိင္ေပ။ယခင္တူုိင္းရင္းသားလုူ မ်ဳိိး(၁၄၄) မ်ိဳး တြင္ရွိ ခဲ႔စဥ္ကလည္းေကာင္း၊ ေရဒီယုိက တုိ င္းရင္း သား အစီစဥ္ တပတ္ လွ်င္ (၃) ၾကိမ္ စီိလြင္႔ ထုတ ္ခဲ႔စဥ္ကလည္းေကာင္း ၊သတင္ းစာ၊ ေဆာင္း ပါ မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းကုိ ေပးေရး သား သည္႔ အခ်ိန္၌လည္း ေကာင္း၊ နဳိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အသိ အမွတ္ၿပဳသည္႔ အခ်ိန္ ၌လည္း ေကာင္း မည္သည္႕ေစာဒက မတက္ခဲ႔ေပ။ထုိ အခ်ိန္ က ေဒသခံရခုိင္သားမ်ားရွိ၍ နဳိင္ငံ ၿခားရခုိင္ သားအနည္းငယ္သာရွိသည္။ အခုမွ ဘဂၤလားေဒရွ္ မွအေနာက္ သားရခုိိိင္ လူမ်ဳိး ၃၅% ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၎တုိ႔က ေသြးထုိးလွဳံ႔ေဆာ္ မွဳမ်ား၊ လုပ္ၾကံဖန္တီးေသာစကား မ်ားၿဖင္႔ ဝါဒ ၿဖန္႔ ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။နဳိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမွာ
တုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါး
ၿပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး..…………………………….. ဒုိ႔အေရး
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မွဳမၿပဳိကြဲေရး ……….ဒုိ႔အေရး
အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေရး…………….. ဒုိ႔အေရး
ၿပည္သူ႔သေဘာထား ()ခုအနက္ ၂ ခု ၿဖစ္ေသာ
နဳိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင္႔နဳိင္ငံေတာ္ တုိးတက္ေရးကုိေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ ဆီးသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ၾက။
ၿပည္တြင္းၿပည္ပအဖ်က္သမားမ်ားအားဘုံရန္သူအၿဖစ္သတ္မွတ္ေခ်မွဳန္းၾက။
ထုိ႕ေၾကာင္းၿမန္မာနဳိင္ငံသားမ်ား ရုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း လုပ္ၾကံေၿပာဆုိခ်ကမ်ားကုိ္ ဟုတ္မဟုတ္ သိရွိ ေစရန္အတြက္ နဳိင္ငံသား ေကာင္းပီပီ ေရး သား တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
လူတုိင္းတုိင္းသည္နဳိင္ငံခ်စ္စိတ္ထားရွိရမည္။မိမိလူမ်ဳိးကုိခ်စ္ၿမတ္နဳိးသည္ဆုိၿပီးအၿခားလူ
မ်ဳိးစုကုိ ခုတုံး လုပ္ကာ တုိင္းၿပည္မၿငိမ္ မသက္ၿပဳလုပ္ သူသည္ နဳိင္ငံေတာ္သစၥေဖါက္ၿဖစ္ သည္။ တုိင္းၿပည္ တည္ ၿငိမ္ ေအာင္၊ အႏၱရယ္ မေရာက္ေအာင္္အကာအကြယ္ေပး ရန္နဳိင္ငံ သား တုိင္း၏ တာဝန္ ၿဖစ္ သည္။ သမုိင္း အမွန္ ကုိဖုံးကြယ္ၿပီး လူမ်ဳိးေရးကုိ ပုတ္ခတ္ ေၿပာ ဆုိ ကာ၀ါဒၿဖန္႔ခ်ီၿခင္း၊ ၀ပ္ဆုိဒ္ အသီသီး မဟုတ္ မမွန္ လုပ္ၾကံေၿပာဆုိ ေရးသားၿခင္းၿဖင္႔ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္း ကြဲေအာင္ဖန္တီးၿပီး လူမ်ဳိးေရး အဓိက ရုဏ္းၿဖစ္ ေအာင္ဖန္တီး ေနသည္ကုိ ဝပ္ဆုိဒ္ အသီးသီးတြင္ေရးသားေသာစာအရ သိ သာ ထင္ရွားထင္ေန ပါသည္။ ထုိ သူတုိ႔ သည္္ နဳိင္ငံေတာ္ သစၥေဖါက္မ်ားၿဖစ္ သည္။ ဤကဲသုိ႔ မဟုတ္မမွန္ လီီဆယ္ ေရး သားကာ တုိင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံး ညီညြတ္မွဳမ ၿပဳိကြဲ ေစရန္၊ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ ၊ ကုလားရခုိင္ အဓိကရုဏ္း မၿဖစ္ ေစ ရန္ ဤ ေဆာင္းပါးကုိ ဆက္လက္တင္ဆက္ ရၿခင္းၿဖစ္ ပါသည္။
ယခင္ကတုိင္းရင္းသား(၁၄၄) မ်ဳိးတြင္ပါဝင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာေဝါဟရႏွင္႔ေနာက္ခံသမုိင္းဇစ္ၿမစ္
ရခုိင္ေဒသရွိအစၥလာမ္ဘာသာကုိေလ႔လာပါက ရခုိင္ေဒသ ရွိအမည္နာမၿဖစ္ေပၚပုံ ႏွင္႔ တြဲဖက္ ၍ ေလ႔လာ ရမည္ၿဖစ္သည္။ေရာမ အင္ပါယာပ်က္သုန္းၿပီးဥေရာပ တုိက္သည္ အေမွာင္ ထုၿပည္႔ ေန ခ်ိန္ ကာလမွ စပိန္နဳိင္ငံ ကာဒူဘာၿမဳိ႔ ၊အီရက္နဳိင္ငံ ဘဂၢဒတ္ၿမဳိ႔ႏွင္႔ ဆီရီးယားနဳိင္ငံ ဒမစကတ္ၿမဳိ႔ တုိ႔တြင္ မူဆ လင္ယဥ္ေက်းမွဳအထြဋအထိပ္ သုိ႔ေရာက္ရွိခဲပသည္။အလယ္ေခတ္မွအာရဗ္တုိ႔က ဥေရာပ ကုိ စာေပ ယဥ္ေက်းမွဳ သိပၸံပညာအရ ကူညီလမ္းညႊန္နဳိင္ခဲ႔သည္။1
အေရွ႕ဖ်ားကုန္သြယ္ေရးမွာ အာရဗ္ႏွင္႔ပါရွားလူမ်ဳိးတုိ႔ ၏လႊမ္မုိးမွဳလက္ေအာက္တြင္ရွိခဲ႔သည္
အေရွ႕ဖ်ားဂ်ာဗာ၊စူမၾတာ၊မေလး၊ၿမန္မာ ကမ္းေၿခ ႏွင္႔အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ ၁၇ ရာစု အထိ ၿပည္ပ ကုန္ သြယ္ေရး သည္ အာရဗ္တုိ႔လက္ေအာက္တြင္ရွိခဲ႔သည္။ ရခုိင္ကမ္းေၿခအပါအဝင္ ကမ္းရုိး ေဒ သ တြင္ သူတုိ႔၏ကုိလုိနီမ်ားရွိခဲ႔သည္။2 အာရဗ္တုိ႔သည္ ကုန္သြယ္ေရး ကုိၿပဳလုပ္ရင္း သာသနာ ၿပဳလုပ္ငန္း ကုိလည္းလုပ္ေဆာင္သၿဖင္႔ အေရွ႕ဖ်ားေဒသ၌ အစၥလာမ္သာသနာ အၿမစ္တြယ္လာ ခဲ႔သည္။ေပၚတူဂီ၊ ဒါခ်္ႏွင္႔အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၁၆ ရာစုေနာက္ပုိင္း မွသာယွဥ္ၿပဳိင္လာၿပီး ကုိလုိနီနယ္ခ်ယ္ခ်ဲ႔ လာခဲ႔ သည္။3 သုိ႔ၿဖစ္ပါ၍ ရခုိင္ေဒသ သုိ႔ေရွးဦးေရာက္ရွိခဲ႔ သူပါရွား၊ အာရဗ္၊ ေပၚတူဂီ၊ဒါခ်္ ႏွင္႔ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိး တုိ႕က (Arkan)ေဒသကုိ လူမ်ဳိးအလုိက္ ေခၚေဝၚေသာ အမည္နာမမ်ားရွိသည္။
ဥပမာ ပါရွန္ လုိေရးထားေသာ Aini Akhbare, Bahristan Gaibi, Siyarul Muthakharin စာအုပ္မ်ားတြင္ ရခုိင္ေဒသကုိ Arkhaung ဟုေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႔ရ ၿပီး Fatiya Barria, Alamgeernama စသည္႔စာအုပ္မ်ားတြင္ ထုိအသံထြက္မ်ဳိးႏွင္႔ ေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
( စာအုပ္မ်ားသည္ အာရဗ္၊ပါရွားႏွင္႔အိႏၵိယ တုိ႔တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ သမုိင္းမွတ္တမ္း မ်ား ၿဖစ္ၾကသည္။)4 ၁၆ ရာစု တူရကီ သေဘာၤသားမ်ား Sidi Ali က Rakhaj ဟုေရးထားသည္။ အခ်ဳိ႔ စာေပမ်ားတြင္ ရခုိင္ေဒသကုိ Recon အမည္ပါရွိသည္ဟု Dr,Kanungo က ေဖၚၿပသည္။5
ဗဲနစ္ၿမဳိ႕သားအီတလီ ကမၻာလွည္႔ခရီးသည္ၿဖစ္သူ Mancci ၏မွတ္တမ္းတြင္ ပါရွန္တုိ႕က ရခုိင္ ေဒသကုိ Recon ဟုဆုိေၾကာင္းေရးထားသည္။ ၁၄ ရာစု အႏၵိယ သမုိင္းဆရာက Rashiddudin (AD -1310 ) ၏မွတ္တမ္းတြင္ ရခုိင္ေဒသ၏အမည္မွာ Raham ၿဖစ္သည္ ဟုပါရွိသည္။6 Nicolo di Conti (AD-1420-1430) ကမူ Rachami ေဒသဟုေရးထားသည္။7 အာရဗ္မွတ္တမ္းတြင္ Mulk-Rahmi ဟုေရးသားထားၿပီး အခ်ဳိ႕မွတ္တမ္း တြင္ Arkan ဟုလည္းပါရွိသည္။ မည္သည္႔အေခၚအေဝၚသည္ မည္ သည္႔အခ်ိန္က စေပၚလာ၍ မည္သည္႔အေခၚအေဝၚက ေရွးက်သည္၊ ေနာက္က် သည္ ကုိ တိက်စြာ ေၿပာာရန္ခဲ႔ယဥ္းသည္။ ဤ အေခၚအေဝၚသည္ ကမာၻ အသိအမွတ္ၿပဳထားသည္႔ အာရဗ္လူမ်ဳိး ပထဝီ ဆရာ ၊သမုိင္းဆရာမ်ားၿဖစ္ၾကေသာ Ibn-Khurdaih,Masudi,Yacut,Sulai Maan စသည္တုိ႔မွတ္တမ္း တြင္ေတြ႕ရသည္။8
ပါရွားတုိ႔အေခၚအေဝၚ Recon မွ Arkan ၿဖစ္လာနဳိင္ေၾကာင္း Sir H . Yule က Arkan မွာ Tamil ဘာသာစကားၿဖစ္၍ ေငြဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ယခင္က ရခုိင္ မွာေငြတြင္း ရွိခဲ႔ၿပီး ေငြ အ ေရာင္းအဝယ္ ကုိအစြဲၿပဳ၍ Arkan ဟုေခၚၿခင္းၿဖစဟုရွင္းလင္းထားသည္။ 9
အာရဗ္ပထဝီဆရာ Potolomy ေရးသား မွတ္တမ္းတြင္ Argyre ဟုေတြ႔ရွိရၿပီး Sir Arthir Phyre က ၎သည္ ရခုိင္ေဒသတြင္ ယခင္က ဘီလူးမ်ားေတြ႔ရွိခဲ႔ရ၍ ႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေၾကာင္း ၿဖစ္နဳိင္ သည္ ဟု ေရးသားထားေၾကာင္း Dr. Kanungo က ရွင္းလင္းေရးသားထားသည္။10
AD ၈ ရာစုက ေဝသာလီမဟာစၿႏၵားလက္ထက္ ရခုိင္ကမ္းရုိးတမ္း`၌ အာရဗ္ကုန္ သည္ သေဘာၤ သည္ မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင္းပ်က္စီးခဲ႔ရာကြ်န္းတစ္ကြ်န္း (ယခု ရမ္းၿဗဲကြ်န္း) သုိ႔ေရာက္ရွိခဲ႔ သည္။ ၎ဒုုကၡသည္ကုိ ကုိကူညီေစာင္႔မ ၍ ရခုိင္ေဒသတြင္ေနရာခ် ထားေပးခဲ႔ သည္။ ၎ကြ်န္းကုိ ရမ္းၿဗဲ ( ကူညီေစာင္႔မေသာ)ကြ်န္း ဟု အမည္တပ္ခဲ႔သည္။11
ထုိအာရဗ္တုိ႕သည္ အေၿခခ်ေနထုိင္လာခဲ႔ရာသာသနာၿပန္႔ပြါးေရးကုိလုပ္သၿဖင္႔ အစၥလာမ္ သာသနာသည္ ၿပည္မ ထိၿပန္႔ပြါးခဲ႔သည္။12
ေနာင္တြင္ရဟမ္းၿဗဲ ကြ်န္းကုိ အစဲြြၿပဳ၍ ရခုိင္ေဒသ တစ္ခုလုံးကုိ MUlk – Rahmi (သနား တတ္ ေသာတုိင္းၿပည္) ေခၚဆုိရာ Ibn – Khurdabih ဆုိသည္႔ ပထဝီဆရာက( ဂ်ာဂ်ီရာ ၊ အလ္ရဟ္မီ၊ မုလ္(က္ ) ၊ ရဟ္မီ )ရဟ္မီနဳိင္ငံသည္ သီဟုိကြ်န္း( ဆရန္ဒရိပ္) အလြန္တြင္ရွိေၾကာင္း ယင္းတြင္ ဦးခ်ဳိတစ္ေခ်ာင္း ပါ (ၾကံ႔) တိရဆာၦန္မ်ဳိးႏွင္႔ အဝတ္အစားမပါေသာ လူမ်ဳိးေတြ႔ရွီခဲ႔သည္ဟု ဆုိထား သည္။ Ya Cut ဆုိေသာ ကမာၻလွည္႔ခရီးသည္ကမူရဟ္မီနဳိင္ငံမွာ အိႏၵိယနဳိင္ငံ၏ အစြန္အဖ်ား ၿဖစ္ၿပီး မလကၠလေရလက္ၾကားသုိ႔သြားရာလမ္းမွာ တည္ရွိသည္ဟု ဆုိထားသည္။ AD ၉ ရာစု အာရဗ္ကုန္ သည္ Sulaiman မွတ္တမ္းတြင္ Mulk –Rahmi သည္ အင္အားရွိေသာ နဳိင္ငံ တစ္ခုၿဖစ္၍ စစ္တပ္ အင္အား ၁၅၀၀၀၀ (တစ္သိန္းငါးေသာင္း) ၊ဆင္ေကာင္ေရ ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း ) ရွိေသာ နဳိင္ငံၿဖစ္ ေၾကာင္းံ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ဟု Dr.kanungo ရွင္းလင္း ေရး သားထားသည္။13
၁၆ ရာစု အဂၤလိပ္ ကမာၻလွည္႔ခရီးသည္ Ralf Fich က Mulk – Rahmi သည္ ( Country of Mogen) ေမာဂ္လူမ်ဳိးတုိ႔ေနထုိင္ေသာနဳိင္ငံဟုဆုိထာသည္။ဤ Mulk Rahmi ႏွင္႔ Arkan ဟူ၍ အာရဗ္ တုိ႔ ေခၚဆုိထားသည္႔နဳိင္ကုိ ဥေရာပတ ုိက္သားမ်ားက Recon, Rakan Arkan, ဟူ၍ အဆင္႔ဆင္႔ေခၚဆုိၾကသည္၁၅၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ေပၚတူဂီလူမ်ဳိး Baborsa က ပထမဦးယခု အေခၚ Arkan ဟု ေရးသားထားေၾကာင္း Dr. Kanungo က ဆက္လက္ရွင္လင္းတင္ၿပ ထားသည္။ ဆာအာဖီယာ က ကလည္း Ralf Fitch ကုိးကား၍ ရခုိင္ေဒသ အား ရုိဝန္ေဒသ ဟု သုံးနဳံးထား သည္။14 ရခုိင္ႏွင္႔အိႏၵိယ တုိ႔သည္ဘာသာစာေပ ယဥ္ေက်းမွဳအရ ရွည္လ်ားစြယာတည္ရွိခဲ႔ၿပီး အိႏၵိယ တုိက္နယ္တြင္ ရခုိင္ေဒသ ကုိ ပါဠိဘာသာတြင္ Rakhasa ၊ သကၠဋဘာသာတြင္ Rakhasha ဟုေခၚဆုိခဲ႔ေၾကာင္းႏွင္႔ အိႏၵိယ ေၿမာက္ ပုိင္းသားတုိ႔က Rakha Pura (City of Domons) ဟူ၍ေခၚ ဆုိခဲ႔ေၾကာင္း ၎မွတဆင္႔ Rakhash (ရကၡဳိသွ်္) ရကၡဳိတ္ ၊ရကၡဳိက္ၿပည္၊ ရကၡုိင္ၿပည္ ဟူ၍ အဆင္႔ဆင္႔ေၿပာင္းလဲလာသည္ ဟု သမုိင္းသုေတသန ဌာနမွဴး ဗုိလ္မွဴး ဘရွင္ ၊ နဳိင္ငံပန္းလွ -မဆလ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ႔ထုံစံ (ရခုိင္) စာအုပ္အရ သိရွိရသည္။15
အထက္ပါအတုိင္းပါရွား၊တူကီ၊အာရဗ္တုိ႔က Recon , Rakhanj, Rachmi , Rahmi, Raham ဟုေခၚ ေသာ ေနရာကုိ ဘဂၤလားေဒသမွာ Roshong,Rowang, Rohang ဟူ၍ (ရွ ၊ ဝ ၊ ဟ ) အသံကြဲ မ်ားၿဖင္႔ ေခၚဆုိၾကသည္။၎ကုိ အလယ္ေခတ္ဘဂၤလားစာေပမ်ား`၌ ေတြ႔ရသည္။ယခု ေခတ ္စာေပ အသုံးအနဳံးမ်ားႏွင္႔အရပ္သုံးစကားမ်ားတြင္ လည္းအလားတူပင္ေတြ႔ရသည္။
တဖန္ Dr.Kango က Rennel ၏ေၿမပုံတြင္Roshang ေဒသဟုေဖၚၿပထားေၾကာင္းႏွင္႔ ထရီပူရာ Rakamala သမုိင္းမွတ္တမ္းတြင္ ရခုိင္ေဒသကုိ Roshong ဟုေခၚေဝၚ သမုတ္ထားေၾကာင္း ဆက္ လက္ ရွင္းၿပထားသည္။ ၁၆ ရာစု ထရီပူရာဘုရင္ Daniya Manikha ရခုိင္ေဒသ ေၿမာက္ ပုိင္းကုိ တုိက္ ခုိက္ သိမ္းယူၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ Narayan အား Roshang Mardan (ရခုိင္ေဒ သကုိ တုိက္ခုိက္ေအာင္နဳိင္သူ) ဟု ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းကာ စစ္တေကာင္းဘုရင္ခံ ခန္႔ထားေၾကာင္းကုိလည္း ဆက္လက္ရွင္းလင္း တင္ၿပထား သည္။16 ၁၇ ရာစု ရခုိင္ဘုရင္ စႏၵသုဓမၼ နန္းတြင္း ၀န္ၾကီး ၿဖစ္ခဲ႔သူ Shah Aloal ေရးေသာ The lametation of Sha Ahuja, Saiful Mulk Badiuzzamal, Sikander Nama, Roshan Panchali စသည႔္စာအုပ္မ်ားတြင္ ရခုိင္ၿပည္ကုိ Rohang ဟုေခၚဆုိၿပီး ထုိေဒသ၌ေနထုိင္လူမ်ဳိးကုိ Rohagya ဟုေခၚဆုိေရးသား ထားသည္။ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ရွင္းလင္းထားသည္။17 အာရဗ္ကုန္သည္မ်ားက ရာဟမ္း၊ ရာဟမ္း (ကူညီပါ ၊ကူညီပါ) ေအာ္ၿပီးအကူ အညီေတာင္းဆုိၿခင္္းကုိ အေၾကာင္းၿပဳ၍ ထုိသူမ်ားကုိ ေဒသခံလူမ်ဳိးမ်ား ရာဟမ္းလူမ်ဳိးဟု ေခၚတြင္ခဲ႔ရာမွ ကာလ ေရြ႕ လ်ား ေေသာအခါရာဟမ္း မွ ရာဟန္ဂ်ာ ၊ေနာင္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဟူ၍ေခၚဆုိ လာခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္သည္ ဟု ရွင္း လင္းထားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ရုိဟင္ဂ်ာဟူေသာ အေခၚအေဝၚသည္ AD ၈ ရာစုေလာက္က အာရဗ္ လူမ်ဳိးမ်ား ရခုိင္ေဒသ ဆက္သြယ္မွဳ ရွိလညာရာမွ သႏၶတည္ ၿဖစ္ေပၚလာ သည္ မွာ ထင္ရွားေနပါသည္။
၁၇၉၅ ခုႏွစ္ အင္း၀ရွိၿဗိသွ်သံတမန္ Michael Symes ၏အဖြဲ႔သံအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးၿဖစ္သူ Francis Buchanin က ၿမန္မာအင္ပါယာ အတြင္းဘာသာစကားမ်ားကုိေလ႔လာခဲ႔ရာတြင္ ရခုိင္ ၊ထား ၀ယ္၊ ေယာ႔ ၿမန္မာ ဟု ၿမန္မာ ဘာသာစကား ေလးမ်ဳိးကုိ ႏွင္႔ ဂဂၤါၿမစ္၀ွမ္းတ၀ုိက္သုံးေသာ ဘာသာ စကား ႏွင္႔ ဆင္ တူ ရုိးမွား (အိႏၵိယ ႏြယ္ေသာ) စကားသုံးမ်ဳိးကုိ သုံးမ်ဳိးကုိေတြ႕ခဲ႔ရသည္။
၎စကားစကား(၃) မ်ဳိးမွာ–
(၁)။ – ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာေသာ Banga ဟုဆုိသူ လူမ်ဳိးတုိ႔ေၿပာ ေသာ ဘာသာစကား
(၂)။ – ရခုိင္ၿပည္ရွိ ဟိႏၵဴမ်ားေၿပာေသာစကားၿဖစ္ၿပီး
(၃)။ – ရခုိင္ေဒသရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားေၿပာ ေသာစကား တုိ႔ၿဖစ္သည္။
ဟိႏၵဴတုိ႔ကမိမိကုိယ္ကုိ Rosswan ဟုေခၚဆုိ၍ မူဆလင္တုိ႔ကမူ Rovinga ဟုေခၚၾကသည္။ ၎တုိ႔ေန ထုိင္ရာေဒသကုိ Rovinga (Rowang Shor) ေခၚၾကသည္။ Buchanin က အမရပူရ တြင္သူတြ႔ရွိ ခဲ႔ေသာသူ႕တပည္႔တုိ႔က သူတုိ႔ေၿပာေသာ Roinga ႏွင္႔ Rosswan ဘာသာစကားသည္ ရခုိင္ေဒသ ရွိ လူမ်ဳိးစုက နားလည္သုံးနဳံးေသာ ဘာသာစကားၿဖစ္ေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ တင္ၿပခဲ႔ သည္ဟု ေရးသားထားသည္။18
ဤသုိ႔ၿဖင္႔ရခုိင္ေဒသ ကုိ Rohang ဟူ၍ေခၚဆုိခဲ႔လာရာမွ ရခုိင္ေဒသရွိမူဆလင္မ်ားက ရုိဟန္ ေဒသ တြင္ေနထုိင္သူ ရုိဟင္ဂ်ာ ( Rohingya ) ဟုခံယူေၾကာင္း သမုိင္းအေထာက္အထား သိရ သည္။ အထက္ေဖၚၿပပါ Buchanin မွတ္တမ္းမ်ားအရ Rohingya တုိ႔သည္ရခုိင္ေဒသတြင္ ၿဗိတိသွ်ေခတ္ မတုိင္မီ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရင္ကပင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ဘဂၤလား ေဒရွ္နဳိင္ငံတြင္ ရခုိင္ လူမ်ဳိးသည္ ၎နဳိင္ငံလူဦးေရ၏ ၂၃ % ခန္႔ ေနထုိင္သည္။ေတာင္ေပၚတြင္ ေနထုိင္ ေသာရခုိင္လူမ်ဳိး မ်ားကုိ ဇူမီယာေမာဂ္ (Jumia Magh) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေၿမၿပန္႔ တြင္ေနထုိင္ေသာ ရခုိင္မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာ ေမာဂ္( Rohangya Magh ) ဟူ၍လည္းေကာင္းေခၚ ဆုိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။19
ရခုိင္ၿပည္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားက ရခုိင္ေဒသဖြားရခုိင္မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာေမာဂ္ ဟုေခၚဆုိၿပီး ဘဂၤလားေဒသဖြား ရခုိင္မ်ားကုိ အေနာက္က်ားေမာက္(အေနာက္သားေမာဂ္)ဟုေခၚဆုိေၾကာင္း ေတြ႔ရ သည္။
ထုိ႔အၿပင္အေနာက္ဘဂၤလားတြင္ Karnaphuli ၿမစ္ႏွင္႔ Shanka ၿမစ္တုိ႔ၾကားေဒသတြင္ ေန ထုိင္ ေသာ မူဆလင္တစ္ခ်ဳိ႔ကုိ္ Roing (or) Rohingya ေခၚသည္။ Roing မွာရခုိင္ေဒသမွ ရခုိင္ ေဒသတြင္ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ရခုိင္ဘုရင္မ်ားေခတ္ အဆက္ဆက္ တြင္ နဳိင္ငံ ေရးမ တည္ၿငိမ္မွဳ မ်ား ေၾကာင္း ရခုိင္ၿပည္မွ ေရြ႕ေၿပာင္းေနထုိင္သူမ်ားဟု Dr.Kanungo က ရွင္းလင္း ထား သည္။20
ရုိဟင္ဂ်ာစကားအေၿပာအဆုိ၌ Usage တစ္မ်ဳိးမွာလူႏွင္႔ေနရာအမည္ နာမပုဒ္၏ ေနာက္တြင္ (အာ၊ ဂ်ာ၊ ယာ၊ မာ၊ ညာ၊ကာ၊ လာ —- စသည္ ေနာက္ဆုံးအမည္၏အကၡရာ ကုိလုိက္၍ ေခၚေ၀ၚေၿပာ ဆုိၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။
၎အသုံးအနဳံးမွာ ရုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔၏ အသုံးအနဳံး Usage ၿဖစ္သည္။ဥပမာအၿဖစ္ အခ်ဳိ႔ကုိ ေနရာေဒသ အမည္နာမ ကုိ တင္ၿပရလွ်င္-
သံတြဲသား ကုိ (သံတြဲ ယာ) ၊ေက်ာက္ၿဖဴသား ကုိ(ေက်ာက္ၿဖဴ ဂ်ာ) မန္ေအာင္သား ကုိ (မန္ေအာင္ညာ) ေၿမပုံသား ကုိ (ေၿမပုံညာ) ၊ရန္ကုန္သားကုိ (ရန္ကုန္ညာ) ရုိဟင္ ကုိ (ရုိဟင္ဂ်ာ )၊ ရုိဟန္ကုိ ရုိဟန္ညာ)– စသည္ၿဖင္႔လည္းေကာင္း
လူနာမည္ ႏွင္႔ေၿပာဆုိရာတြင္- ေမာင္ေမာင္ ကုိ (ေမာင္ေမာင္ညာ)၊ ဘၿဖဴ ကုိ (ဘၿဖဴယာ)၊ ေန၀င္း ကုိ (ေန၀င္းညာ)၊ဆြာေလကုိ (ဆြာေလယာ)၊ ေနာ္စိမ္ ကုိ ( ေနာ္စိမ္ မ်ာ) – စသည္ စကားလုံး အပုိတြဲဖက္ေခၚဆုိၾကသည္ မွာ ရုိဟင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အသုံးအနဳံး Usage ပင္ ၿဖစ္သည္။
ရုိဟင္ဂ်ာဘာသာစကားသည္ ( ပါဠိ ) ဘာသာစကားကဲ႔သုိ႔ အေၿပာဘာသာ စကားၿဖစ္ သည္။ ပါဠိဘာသာ မွာကုိယ္ပုိင္အကၡရာမရွိေပ။ ပါဠိ ဘာသာစကားကုိ ေရးသားရန္ သီးၿခားအကၡရာမရွိ သည္႔အတြက္ အၿခားဘာသာ စာေပ မ်ား၏အကူအညီၿဖင္႔ေရးသားသည္။ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ မြန္ ဘာသာ၊ ၿမန္မာ ဘာသာ ၊အလားတူ အိႏၵိယတြင္ အိႏၵိယ စာ ။ထုိင္းတြင္ထုိင္းစာ၊ဘဂၤလားေဒရွ္တြင္ ဘဂၤလီ စာ စ သည္ၿဖင္႔ ေရးသားၾက သည္။21 (ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠသုိလ္ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း စာ၊ ၈၁-၈၄ တြင္ေဆာင္းပါး ေရးသူ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ အေရွ႕ပုိင္းဌာန)
အလား တူရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာလည္း အေၿပာဘာသာစကားၿဖစ္ၿပီး အူရ္ဘာသာၿဖင္႔လည္း ေကာင္း၊ အာရဗီ ဘာသာၿဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ပါရစီ၊ အဂၤလိပ္၊ လက္တင္ စေသာဘာသာၿဖင္႔ ေရးသား ၾက သည္။ယခုအခါဘ အဂၤလိပ္စာလုံးႏွင္႔ လက္တင္ အဓိက အေၿခခံခားေရးသားၾကသည္။
ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္း
ရုိဟင္ဂ်ာသမုိင္းကုိ ၁၀ ရာစုမတုိင္မီက ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားမ်ားၿဖစ္ေသာအိႏၵိယမွလာသည္႔
လူမ်ဳိး မ်ား တနည္းအိႏၵဴအာရိယံမ်ားႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။(ရခုိင္ၿပည္ရုိဟင္ဂ်ာသမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင္႔ေရး ဒီမုိကရစ္တစ္ပါတီ ကင္းလႊတ္ခြင္႔ အမွတ္ နသ/ ၀၈၃ – စာမ်က္ႏွာ ၆၅)
၁၀ရာစုမတုိင္မီက ရခုိင္ၿပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာသင္ ေနထုိင္ခဲ႔ၾကၿပီအိႏၵိယႏွင္႔ဘဂၤလားလူမ်ဳိးမ်ားဟု
ဆုိ၏။ရခုိင္တုိ႔က ဤမူရင္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင္႔ ေပါင္ဖက္၍လာသည္ဟုခံယူသကဲ႔သုိ႔ - ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား က လည္း အင္ဒုိအာရီယံမ်ားႏွင္႔ေပါင္းဖက္ၿပီးလူတစ္စုအၿဖစ္ၿဖစ္ေပၚလာသည္ဟုခံယူသည္ ကုိေအာက္ပါ သမုိင္းအကုိး အကားတြင္ေတြ႔ရသည္။22(ရခုိင္ၿပည္ ဗုိလ္မွဴးထြန္းေက်ာ္ဦး(ၿငိမ္း)လက္စဲြ စာေစာင္-အတြဲ ၆ ၊ခြင္႔ၿပဳမိန္႔ အမွတ္ နသ/ ၀၆၆-၁၉၉၀(စာမ်က္ႏွာ -၂၉)
ေနႏွင္႔လ တံဆိပ္အမွတ္အသားသည္ ရခုိင္ၿပည္သားေရွးဦးစြာအာရီယံလူမ်ဳိးတုိ႔၏တံဆိပ္အမွတ္ သားၿဖစ္ၿပီး ေ၀သာလီေခတ္ ေအဒီ ၄ ရာစု ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ခပ္ႏွိပ္သုံးစြဲခဲ႔ေသာ ဒဂၤါးမ်ား တြင္ ေနႏွင္႔လ တံဆိပ္ကုိကုိေတြ႔ရသည္။ထုိေခတ္ကာလာက ဒဂၤါးစာ၊ ေၾကးနီးၿပားစာ၊ကဗ်ည္းစာမ်ား တြင္ ယခုေခတ္ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ေၿပာဆုိေနေသာအသံထြက္တစ္နည္းပါဠိဘာသာၿဖင္႔ေရးသားထားသည္ ကုိ ေတြ႔ ရသည္။ရခုိင္ၿပည္ ဗုိလ္မွဴးထြန္းေက်ာ္ဦး(ၿငိမ္း)လက္စဲြ စာေစာင္-အတြဲ ၆ ၊ခြင္႔ၿပဳမိန္႔ အမွတ္
နသ/ ၀၆၆-၁၉၉၀(စာမ်က္ႏွာ -၂၆/၃၀)
ဗုိလ္မွဴးထြန္ေက်ာ္ဦး၏အထက္ပါသုေတသနအရ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ရခုိင္ေဝသာလီေခတ္ အင္ဒုိအာရီ ယန္ႏွင္႔ ွဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္းေတြ႔ရေပသည္။
ရခုိင္ၿပည္၏ေရွးဦးလူမ်ား
ရခုိင္ေရွးဦးလူမ်ားသည္ ရခုိင္ၿပည္နယ္ႏွင္နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္ေနေသာ အိႏၵိယၿည္အေရွ႕ ေၿမာက္ ပုိင္း ေဒသ မွ ဝင္ ေရာက္လာသူၿဖစ္သည္။အိႏၵိယနဳိင္ငံ အတြင္းထုိေရွ႕ဦးလူမ်ားသည္ မည္သည္႕ အခ်ိန္ ကစ၍တိတိက်က်ေၿပာရန္ခဲယဥ္းေသာ္လည္း Ks Latovrette – A short of the Far East(Newyork) The Macmillan Co:(၁၉၅၇) တတိယအၾကိမ္ထုတ္ေဝသည္႔ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၄၂) တြင္ ဘီစီ (၂၀၀၀) ထက္ေစာေသာ အခ်ိန္က ဟုသိရွိရေၾကာင္းေဖၚၿပသည္။
ဦးလွဒင္ၿမန္မာဘာာၿပန္ဆုိေသာရတနာေရႊေၿမ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၀ တြင္ ေရွးေဟာင္း သုေတ သနေက်ာက္စာ လုိက္စားသူတုိ႔က သိရိဂုတၱရေတာင္ကုန္းသည္တစ္ခါက တည္ရွိခဲ႔ဘူးေသာ ဓညဝတီၿမဳိ႔ေဟာင္း၏အေရွ႕ေၿမာက္ဖက္တြင္တည္ရွိေၾကာင္းထုိၿမဳ႕ေတာ္၏ၿမဳိ႔ရုိးေဟာင္းမ်ားကုိယခုတုိင္္
ေတြ႔ၿမင္ရ သၿဖင္႔ ထုိၿမဳိ႔ရုိးကုိ ေအဒီ ၁ ရာစုထက္ေစာ၍တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ အိႏၵိယ ကုလား ၿမဳိ႕ေတာ္ တစ္ခု ၿဖစ္ေၾကာင္းစသည္တုိ႔ကုိ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားမ်ား အကုိးအကား မ်ား စြာ ၿဖင္႔ၿပၾက သည္။
ယခင္လမ္းစဥ္ ပါတီထုတ္ တုိင္းရင္းသားဓေလ႔ထုံတမ္းမ်ား (ရခုိင္) စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၃၄) တြင္ ရခုိင္ တုိ႔သည္ အိႏၵိယနဳိင္ငံ မဇိ်မေဒသ မဂတုိင္းမွ ဝင္ေရာက္ခဲ႔သည္ ဟုေထၚၿပ သည္။ (မဂဓတုိင္း ေဒသ သည္ အိႏၵိယတုိက္၏ အေရွ႕ဖက္ၿပည္နယ္တစ္နယ္ၿဖစ္သည္။
ယခင္လမ္းစဥ္ ပါတီထုတ္သည္႔(ကမၻာနဳိင္ငံမ်ားအမွတ္ (၁) စာအုပ္တြင္ ပါကိစၥတန္နဳိင္ငံမ်ား အေၾကာင္း ကုိ စာမ်က္ႏွာ ၃၀၅ မွ ၃၂၇ ထိ ေဖၚၿပထားရာအေရွ႕ပါကိစၥတန္(ယခု- ဘဂၤလားေဒရွ္) ဘဂၤဂါလီလူမ်ဳိးအမ်ားအၿပားရွိၿပီး အၿခားလူမ်ဳိးစုမွာ မတ္လူမ်ဳိး(ရခုိင္) မ်ားလည္းစစ္တ ေကာင္းေနထုိင္ ေၾကာင္းေဖၚၿပထားသည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္နဳိင္ငံ ၏လူဦးေရအနက္ ၂၃ % မွာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အၿဖစ္ ဆက္ လက္္ရွိေနေၾကာင္းလည္းေဖၚၿပထားသည္။
ေရွးဘုရင္မ်ားလက္ထက္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား
ရခုိင္ၿပည္တြင္အစၥလာမ္ဘာသာပ်ံ႕ႏွံ႔ပုံေလ႔လာရာတြင္ ရခုိင္ရာဇဝင္ကုိ ေလ႔လာရန္လုိသည္။
သုိ႔ၿဖင္႔အက်ဥ္းရုံးသေဘာၿဖင္႔အေထာက္အထားႏွင္႔တကြ ရွင္းလင္းတင္ၿပသြားမည္။
ဗုိလ္မွဴးမ်ဳိ႕သန္႔(ၿငိမ္း) ေရးေသာ ကစၥပနဒီ မွ ဓညဝတီသစၥာ – (၂၀၀၈ ခု၊စာေပဗိမာန္ဆုရ စာအုပ္) ကုိ ကုိးကားထားၿပီး ေဘးတြင္စာမ်က္ႏွာႏွင္႔တကြေဖၚၿပေပးထားပါသည္။
ရခုိင္မ်ဳိးရုိးဗီဇဆင္းသက္ပုံကုိထင္ေၾကးေပးရာတြင္ မြတ္ဆလင္တုိ႔ကရခုိင္ကုိ ေမာဂ္(Magh)ဟု ေခၚ သည္ ရခုိင္တုိ႔သည္ အေရွ႕ မဇၥ်ိ မေဒသ မွဆင္းသက္ လာသူ မ်ားၿဖစ္ၿပီးရခုိင္ နယ္ေၿမ သုိ႔ဝင္ လာခဲ႔ သည္ ဟုဆုိသည္။ အိႏၵိယသားတုိ႔က ရခုိင္ၿပည္ ကုိအာရကန္ ဟုေခၚ သည္။ သာကဋ ဘာသာ အရ အာရကၡ မွဆင္းသက္သည္ဟုဆုိသည္။ ၁၅ ရာစု ခန္႔ က ရခုိင္ၿပည္ကုိ အာဂ်ာရီ (Argyre)ေခၚခဲ႔ ရာ လက္တင္ ဘာသာအရ ေငြၿမဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။(စာ-၈၂)
ဓညဝတီဆုိသည္မွာ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ားၿခင္းၿဖစ္၍ ရခုိင္ၿပည္တြင္ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ား သၿဖင္႔ ရခုိင္ၿပည္ ကုိ ဓညတီဟုေခၚဆုိၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဓညဝတီေခတ္ မာရယုမင္းလက္ထက္ကပင္ သမုိင္းေၾကာင္းၾကီးခဲ႔သည္။မာရယုမင္း သည္ ဘီစီ ၃၃၂၅ တြင္ထီးနန္းစံခဲ႔ရာ ၆၂ ႏွစ္ၾကာခဲ႔သည္ဟုဆုိသည္။ဓညဝတီေခတ္သုံးေခတ္ ရွိခဲ႔သည္။ မာရယု မင္းမွစ ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၁၈၁၈ ႏွစ္ ၊ဒုတိယဓညဝတီ၉၂၇ ႏွစ္ၾကာခဲ႔သည္။ ဘီစီ ၅၈၀ တြင္ စႏၵသူရိယမင္း က တတိယဓညဝတီ စတင္ ထူေထာင္ခဲ႔သည္။(စာ-၁၁၇)
ေဝသာလီေခတ္ကုိ ေခတ္ကုိတည္ေထာင္ေသာမင္းမွာ မဟာတုိးစၿႏၵာ ေခၚ ငဒြင္းစၿႏၵာ ၿဖစ္သည္။ ေအဒီ ၃၂၇ တြင္ထီးနန္းစံခဲ႔သည္။(စာ-၁၂၈)
ရခုိင္ၿပည္ ေၿမာက္ဦး ေအဒီ ၁၄၃၀ မွ ေအဒီ ၁၅၃၁ ထိႏွစ္ေပါင္း ၁၀၁ ႏွစ္ ဘုရင္ မင္းေစာမြန္ တည္ ေထာင္ သည္။ ဒုတ္ယေၿမာက္ဦေခတ္ကုိ ေအဒီ ၁၅၃၁ မွ ၁၆၃၈ ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁ရ ႏွစ္ မင္းဗာၾကီး က တည္ေထာင္ သည္။ တတိယေၿမာက္ဦးကုိ ေအဒီ ၁၆၃၈ မွ ၁၇၈၄ ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၆ ႏွစ္ နရပတိမင္းၾကီးက ထူေထာင္သည္ဟု ေခတ္ သုံးေခတ္ကုိ ကဗည္းေရးထုိး မွတ္တမ္းတင္ ထား သည္ ကုိေတြ႔ရသည္။ေၿမာက္ဦးေခတ္ စုစုေပါင္ စုစုေပါင္း ၃၅၅ ႏွစ္ၾကာ ခဲ႔ သည္။
ေၿမာက္ဦးေခတ္တြင္ ဒုတိယေၿမာက္ဦးေခတ္က အင္အားအၾကီးမားဆုံးၿဖစ္သည္။ မင္းဗာၾကီး လက္ထက္ မင္းရာဇၾကီးအထိ ေရတပ္အင္အား၊ၾကည္းတပ္အင္အားၾကီးမားၿပီး ဘဂၤလား ၁၂ ၿပည္နယ္ ကုိေကာင္း စြာ အုပ္ ခ်ဳပ္ နဳိင္ ခဲ႔သည္။ေၿမာက္ဦးကုိ အင္းဝ ဘုရင္ ဘုိး ေတာ္မင္း တရား ၏ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕ ဥပရာဇ တုိက္၍ ပ်က္ စီး သြားခဲ႔သည္။ ရခုိင္ သကၠရာဇ္ ၇၉၂ (ေအဒီ ၁၄၃၀) မင္းေစာမြန္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ သက္တမ္း သည္ မင္းဆက္ ၄၈ ဆက္ ရွိၿပီး ေအဒီ ၁၇၈၅ ခု မွာ ပ်က္စီး သြားခဲ႔သည္။(စာ ၂၃၃-၂၃၄)
ေၿမာက္ဦးၿမဳိ႕၏ထူးၿခားခ်က္ကား ကုလားမြတ္ဆလင္မ်ားေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ဤသုိ႔ၿဖစ္ရၿခင္း က လည္း အ ဆန္း မဟုတ္ေပ။ဒုတိယေၿမာက္ဦးေခတ္တြင္ ဘဂၤလား ၁၂ ၿပည္နယ္ကုိ ၿပန္လည္ တုိက္ ခုိက္ သိမ္း ပုိက္ ရာ`၌ စစ္သူၾကီးဓမၼေဇယ်သည္ ကုလားၿပည္မွ ကုလားဘုရင္ႏွင္႔တကြ သုံ႔ပန္း တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ႔ရာတြင္ ကုလား (၁၀၀၀၀) ကုိ ဆင္စာၿမင္းစာရိတ္အစု၊ ကုလား(၂၀၀၀) ကုိ ဝါးခုတ္၊သစ္ခုတ္ အစု၊ ကုလား (၁၀၀၀) ကုိလယ္လုပ္၊ ကုလား(၁၀၀၀၀) ကုိဟင္းသီးဟင္ရြက္၊ ငရုတ္၊ၾကက္ သြန္၊ကြမ္း ဆက္အဖြဲ႔အစု ကုလား (၂၀၀၀) မိဖုရား၊သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ား၊ အိမ္ ၌ ေရခပ္၊ထင္းခြဲ၊ ကုလား (၂၀၀၀) ေလးကုိင္းစစ္သည္၊ ကုလား (၁၀၀၀) ရက္ကန္းရက္ ၊ကုလား (၁၀၀၀) ယာဥ္ထမ္း၊ ကု္လား(၁၀၀၀)ဆားခ်က္၊ကုလား(၁၀၀၀)ၿမိဳ႔တြင္းၿမဳိ႕ၿပင္ အမွဳိက္ က်ဳံး၊ သန္ရွင္းေရး စသည္ၿဖင္႔ ကုလားစုစုေပါင္း (၄၇၅၀၀) ဦး ဖမ္းဆီးလာကာတာဝန္ခြဲေဝ အပ္ ႏွင္း ေပးခဲ႔ သည္ ဟုေရးသား ေဖၚၿပ ထားသည္။(စာ ၂၅၇-၂၅၈)
ေရွ႕ေခတ္ဘုရင္မင္းၿမတ္က ဘာသာေရးေသြးခြဲမွဳ မရွီလြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင္႔ၿပဳသၿဖင္႔ ဗုဒၶ ဘာ သာ မ်ား အၿပင္ မူဆလင္ ဘာသာဗလီမ်ားထြန္းကားခဲ႔သည္။ထုိအၿပင္ဘုရင္တပ္တြင္ ကမန္မ်ဳိး ႏြယ္စု တုိ႔သည္ ေလးကုိင္း စစ္ သည္ မ်ားအၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒုိင္းနက္တုိ႔သည္ ဒုိင္းကာ စစ္သည္ အၿဖစ္ လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္း ထား ခဲ႔ေလ သည္။ကမန္တုိ႔သည္ မူဆလင္ဘာသာကုိ ကုိး ကြယ္ ၾက သည္။ထုိ႔ေၾကာင္းပင္ ပုဏၰားကြ်န္း၊ ဖရုံကာကြ်န္း၊ စစ္ေတြ၊ ရေသ႔ေတာင္၊ ဘူးသီး ေတာင္ ခရီးတစ္ ေလွ်ာက္ ကုလားတုိ႔ အေၿခအၿမစ္မ်ဳိးစုံၿဖင္႔ ေနထုိင္စားေသာက္လုပ္ကုိင္ ေန သည္ကုိေတြ႔ခဲ႔ ရေလ သည္။(စာ ၂၅၈)
(ကုိးကား ။ ။ကစၥပနဒီမွ ဓညဝတီသစၥာ – ၂၀၀၈ ခု၊စာေပဗိမာန္ဆုရ စာအုပ္)(သုတပေဒသာ – ဝိဇၨာ)ဆုရ။ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေဝသည္႔ခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ဇႏၷဝါရီလ။(စာေရးသူ ကေလာင္အမည္ ေမာင္မုိးယံ ၊ မူရင္းအမည္ ဗုိလ္မွဴးမ်ဳိ႕သန္႔(ၿငိမ္း)။စာေပဗိမာန္ စာတည္းမွဴးက မွတ္ပုံအမွတ္ ၀၇၄၉၂ ၿဖင္႔ ပုံႏွိပ္၍ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၀၃၉၁၁ ၿဖင္႔ထုတ္ေဝသည္။
ရမ္းၿဗဲ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရး ရခုိင္ရာဇဝင္သစ္ ပထမအုပ္စတုတၳတြဲ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃ မုိ႔တြင္ ငႏွလုံမင္း(၁၂၃၄ – ၁၂၃၇)လက္ထက္ ကုလားၿပာည္ကုိစစ္ထုိးရာ သုံ႔ပန္းအၿဖစ္ (၄၇၅၀၀) ဦး ေခၚလာၿပီး မင္းသုံး၊မိဖုရားသုံး၊မင္းသားသုံး၊မင္းသမီးသုံး မွဴးမတ္သုံး အတြက္ အသီးသီး အစုႏွင္႔ ခြဲေတာ္မူသည္။ ဤကားဓညဝတီအေရးေတာ္ပုံ`၌ပါေသာ ငႏွလုံမင္း အေၾကာင္း တည္းဟု ေရးသားေဖၚၿပထားသည္။
Francois Bernier ၏မွတ္တမ္းႏွင္႔ Father Delaunoite ၏ Catholic encyclopedia အရ ၁၆၂၁ မွ ၁၆၂၄ ခုွႏွစ္အတြင္းဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူမ်ားမွာ (၄၂၀၀၀) ေလးေသာင္းႏွစ္ေသာင္း ရွိ သည္ဟု ဆုိ၏ ဆာအာသာဖယ္ယာက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူဦးေရးသည္ ရခုိင္ၿပည္ စုစုေပါင္း လူဦး ေရး၏ ၁၅ % ရွိသည္ ဟု ဆုိထားသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ကထုိဖမ္းဆီးယူလာေသာလူထဲတြင္ အတတ္ပညာ ရွင္ ၿဖစ္ သူ ေလးပုံတစ္ပုံ ခန္႔ကုိယူ ထားၿပီး က်န္လူမ်ားကုိ တစ္ဦးလွ်င္ (20 Rs မွ 70 Rs ၿဖင္႔ )ေစ်းတင္ ေရာင္း ခ် ခဲ႔သည္။ ထုိဖမ္းဆီးကြ်န္မ်ားကုိ လက္ဖဝါးေဖါက္ၿပီး ၾကိမ္လုံးၿဖင္႔ခ်ည္ေႏွာင္ကာ ၾကက္၊ငွက္ ကဲ႔ သုိ႔ သေဘၤာ ကုန္တြင္း ထဲ ထည္႔သြင္းၿပီး သယ္ေဆာင္ လာခဲ႔သည္ဟုဆုိ၏။
(Harvey,Outline of Burmese History Page, 94
မင္းဘာၾကီး ခရစ္၀ကၠရာဇ္(၁၅၃၁ – ၁၅၅၃) ႏွင္႔ မင္းရာဇၾကီးတုိ႔လက္ထက္က ေသာင္းထီး ကြ်န္းမွ ကုလားေလးေထာင္စီ ဖမ္းဆီးေခၚလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ မင္းရာဇာ ပဲခူးသုိ႔ စစ္ခ်ီခဲ႔ရာတြင္ ကုလား မြတ္ဆလင္ သူရဲေကာင္း ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း) သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား မင္းခေမာင္း ပုိေမာ္တင္ ေခ်ာင္း၊ သံလွ်င္ၿမဳိ႔သုိ႔ စစ္ခ်ီေလသည္ဟု ပါရွိသည္။
ေမာရစ္ေကာလစ္ေရး ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္ (ထုိ႔ေၾကာင္းရခုိင္ၿပည္သည္ ပထမႏွစ္ (၁၀၀၀) အတြင္းကုလားမင္းမ်ား အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္) ဟူ၍လည္းကာင္း၊စာမ်က္ႏွာ (၁၃) တြင္ ခရစ္ ၉၅၇ ခုွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ရာဇဝင္ စတင္ခဲ႔ေတာသည္ ) ဟု လည္းေကာင္း စံေရႊပု ကဆုိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊စာမ်က္ႏွာ ၂၁ တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၅၇ မတုိင္မီက ရခုိင္ၿပည္သည္ ကုလား ၿပည္တစ္ၿပည္္ၿဖစ္ခဲ႔သည္ကေတာမွန္ေပ၏ ဟူ၍ လည္းေကာင္း - စသည္ၿဖင္႔ ေဖၚၿပထားသည္ ။
ရခုိင္ၿပည္ကုိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားက ေအဒီ ၁ ရာစုမွ ၁၁ ရာစု အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္စုိးမုိး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္ဟု ေရးသားထားသည္။
အထက္ပါစာအုပ္၏ေနာက္တစ္ေနရာတြင္ တရံေရာအခါ စစ္ေတြကြ်းန္ကုလားတုိ႔ကုိ ဓါးပုိင္ ၾကီး ေသာက္ၾကယ္ က ေခၚ၍ ဆုလာဘ္ေပးေၾကာင္း ၊မင္းမသိအမတ္ ၿမဳိ႕သစ္စား ေရႊသဲ သိေစလွ်င္ ထုိ အေၾကာင္း ကုိေလွ်က္ထား ေလေသာ္ဟုပါရွိရာ (ၿပည္႔ရွင္မင္းမဟာရာဇာ လက္ထက္) စစ္ေတြမွာ ထုိစဥ္ ကပင္ ကုလားမြတ္ဆလင္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းထင္ရွားေနသည္။
ရခုိင္အမ်ဳိးသားစာေရးဆရာမ်ား၏အထက္ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ ထုိစဥ္က မူဆလင္ဦးေရ အမ်ား အၿပာရွိသည္ ကုိခန္႔မွန္း နဳိင္ သည္။ ဤ အရပ္ရပ္ မူဆလင္မ်ားသည္ရွဴးဂ်ားမင္းသား ၁၆၆၀ ခုႏွစ္ရခုိင္ သုိခုိလွဳံလာသည္ ကာလ ထက္ အခ်ိန္ကာလ အားၿဖင္႔ ေစာ ေနကုိေတြ႕ရသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ ေလးသည္ (ကမန္)တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ရွားရွဴးဂ်ား မင္းသား ေနာက္ လုိက္မ်ားထက္ ေရွးက်သူမ်ားၿဖစ္ သည္ ထုိသူတုိ႕ သည္ ယေန႔ရခုိင္မြတ္ဆလင္(သုိ႔မဟုတ္)ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ား၏မ်ဳိးဆက္ေဟာင္း (Ancestors) မ်ားသာၿဖစ္သည္။
ရခုိင္ေဒသတြင္ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ခ်ဳိ႕အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ကူးေၿပာင္းခဲ႔သည္ဟုဓညဝတီဆရာ ေတာ္ ဦးညာဏ၏ ရခုိင္ရာဇဝင္ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၁၆၁- ၁၆၂) `၌လည္းေကာင္း၊ ဦးၾကည္ ၿမန္မာ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာ (၁၆၀ )`၌လည္းေကာင္း ဦးလွထြန္းၿဖဴ ၏ ေငြစကားရည္လုပြဲစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၇) တြင္ လည္း ေကာင္းေရးသားေဖၚၿပထားသည္ကုိေတြ႔ရွိရသည္။
ဤအခ်က္ကုိေထာက္ရႈၾကည္႔လွ်င္ ရခုိင္ၿပည္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အစၥလာမ္ ဘာသာကူးေၿပာင္း ကုိးကြယ္ၾကသည္ကုိ အၿငင္းမပြါးးနဳိင္ေပ။ ဘာသာကူးေၿပာင္းကုိးကြယ္ေသာ ရခုိင္မ်ားသည္ ရခုိင္ မူဆလင္ မ်ားသည္။ ယေန႔ ရခုိင္မ်ဳိးတြင္ အစၥလာန္ ဘာသာ မရွိဟု ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားက ေၿပာဆုိၿခင္းသည္ တမင္္ လုပ္ၾကံ လီဆယ္ၿပီးေၿပာဆုိၿခင္းၿဖစ္သည္။
Maurice Collis ေရးေသာ The Land Of the Great Image အား ဦးလွဒင္က ေရႊရတနာ ေၿမ အမည္ၿဖင္ၿပန္ဆုိေရးသာဘာသာၿပန္ဆုရစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၁) တြင္ ေအဒီ ၆၃၀ ခုႏွစ္ က ရခုိင္္ၿပည္ သည္ အိႏၵိယနဳိင္ငံအတြင္းပါဝင္ခဲ႔၍ေနထုိင္ေသာလူမ်ဳိးမ်ားမွလည္း ဘဂၤလားၿပည္ မွလူမ်ဳိး မ်ား ႏွင္႔အသြင္ တူၾက သည္။ ထုိနည္းတူဟိႏၵဴဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ဗုဒၶဘာသာ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးၿပဳိင္တူထြန္းကားခ႔ဲ သည္႔အေထာက္ အ ထား မ်ား ရွိသည္ဟုေဖၚၿပသည္။
အိႏၵိယတုိက္ငယ္တြင္အထူးသၿဖင္႔ပါကိစၥတန္ႏွင္႔ဘဂၤလားနယ္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ားစု သည္အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ကူးေၿပာင္းကုိးကြယ္ရာဘဂၤလားၿပည္နယ္ႏွင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ
ရခုိင္ၿပည္`၌လည္းေၿမာက္ပုိင္း`၌လည္းရခုိင္လူမ်ဳိးဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာအစၥဘာသာသုိ႔ကူးေၿပာင္းကုိးကြယ္
လာၾကသည္။ ထုိသူမ်ားမွာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားၿဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္ကၿပည္သည္ဘဂၤလားသစၥာေတာ္ခံအၿဖစ္လည္ူေကာင္း၊ဘဂၤလား(၁၂)ၿမဳိ႔ေခၚ ဘဂၤလား ေဒသ သည္ ရခုိင္ၿပည္၏အင္ပါယာအၿဖစ္သုိ႔လည္းေကာင္း အၿပန္အလွန္က်ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း History Of Burma ႏွင္႔သမုိင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ေဖၚၿပထားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ဤသုိ႔ပါလာေသာလူမ်ားသည္ ရခုိင္ၿပည္တြင္အေၿခခ်ေန ထုိင္သြားခဲ႔ သည္။ ၎တုိ႔သည္ ထုိေခတ္ထုိအခါကပင္ရွိေနေသာ (ယေန႔ရခုိင္ၿပည္တြင္ေတြ႔ရွိရေသာ) အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားၿဖစ္ သည္။ ဘဂၤလားက မေန႕ တစ္ေန႔ က ကူးလာ ေသာ နဳိင္ငံၿခား သားဘဂၤလီ လူမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ရာစုႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာအရင္ကေရာက္ရွိေနေသာ ရခုိင္မူဆလင္(သုိ႔မဟုတ္) ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္း အ ေထာက္အထားအရခုိင္လုံေနသည္။
၁၄၀၄-ခု ေလးၿမိဳ႕ေခတ္၌ မင္းေစာမြန္ ဘုရင္လက္ထက္ ရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗမာ ဘုရင္ သိမ္းပိုက္ သျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္သည္ ဘဂၤလားေဒသရွိ ေဂါလ္ေဒသသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရသည္။ ေဂါလ္ကေကာင္း မြန္စြာ လက္ခံခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဂါလ္ ဆူလတန္ဘုရင္၏ အကူအညီျဖင့္ ရခိုင္ထီးနန္းကို အရယူခဲ့ရသည္။ ေအဒီ ၁၄၃၀-တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္ ၍ ေျမာက္ ဦးေခတ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္၌ အာရပ္မွစစ္ သည္ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပမွ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ပါ အမႈေတာ္တမ္းခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရ သည္။ ယင္းအာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္ မ်ိဳးဆက္ အမ်ားစုမွာ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္၀န္း က်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယင္း တို႔ကို ရခိုင္တို႔က ကမန္ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး ရခိုင္ျပည္၌ တိုင္းရင္း သား မ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳ ထားပါသည္။ ယင္းမူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ကမန္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္ ၌ ျပႆနာဖန္တီးျခင္း၊ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ျပဳ လုပ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ ႏွင့္ရခိုင္ လူမ်ိဳး အေပၚ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္ တို႔ႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ ကမန္လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အထက္တြင္ေဖၚၿပခဲ႔ေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာကးူေၿပာငး္ေၿ႔ပာင္း ကုိးကြယ္ၾကေသာလူတစ္စုမွာ ယေန႔ရခုိင္ၿပည္တြင္ေခၚ ဆုိေနေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာကိုးကြယ္ၾက သည္႔ ရခိုင္မြတ္ဆလင္ တိုင္းရင္းသား သုိ႔မဟုတ္ (ရုိဟင္ဂ်ာ) လူမ်ိဳး မ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ တြင္ရွင္းၿပ သကဲ႔သုိ႔ ရွိေနခဲ႔ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာ ျပန္႔ႏွံ႔ပုံကုိ ေလ့လာခဲ့ရာ ေအဒီ ၈-ရာစုႏွင့္ ၁၆-ရာစု အတြင္း ပါ႐ွန္း ႏွင့္ အာရဗ္သေဘၤာမ်ား ေရေၾကာင္းသြားလာျခင္းသည္ အေ႔႐ွဖ်ား ပင္လယ္မ်ား တြင္ပင္ လယ္မ်ားတြင္ လႊမ္းမုိး ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း မ်ားသုိ႔ လည္း ပါ႐ွန္ႏွင့္ အာရဗ္ကုန္သည္တုိ႔ အေျခ ခ် ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၆၆၀ တြင္ အိႏၵိယ ျပည္ ၌ ႐ွာဂ်ဟန္ ဘုရင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ သားေတာ္ ႐ွာ႐ႈဂ်ာ သည္ ေနာင္ေတာ္ ၾသရန္အဇစ္ႏွင့္ နန္းလုခဲ့ရာ အေရးနိမ့္ သျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ စႏၵသုဓမၼမင္း (၁၆၅၂-၁၆၈၄) ထံ အကူအညီေတာင္း ခုိ၀င္လာခဲ့သည္။ စႏၵသုဓမၼ မင္းအား ကတိ မတည္ဟုဆုိရာ ႐ွာ႐ႈဂ်ာက ပုန္ကန္ ခဲ့ရာ ႐ွာ႐ႈရ်ာက်ဆုံးခဲ့ၿပီး သူ၏ အေျခြအရံမ်ား ကမန္ (ေလး သည္ေတာ္)တုိ႔အား ရခိုင္ ဘုရင္၏ ကုိယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ ခန္႔ထားခဲ့သည္။
စႏၵ၀ိဇယ (၁၇၁၀-၁၇၃၁)လက္ထက္က်မွ ထုိကမန္တုိ႔အား ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ မ်ားစြာ ေသာ ကမန္ တုိ႔အား ရမ္းၿဗဲ ကၽြန္း၊ စစ္ေတြအနီး သင္းဂနက္၊ သာယာကုန္းေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ထားခဲ့သည္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ကမန ္မြတ္ စလင္မ္ တုိ႔အျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေ႔႐ွပိုင္းေဒသ မ်ား၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းႏွင့္ သံတြဲ တစ္၀ိုက္တြင္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ၾက ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သည့္ ရခိုင္မ်ား အႏွံ႔အျပား႐ွိ ေနသည္။
၁၅၃၉ ေအဒီတြင္ တပင္ေ႐ႊထီး ပဲခူးကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ ၁၅၉၉ ေအဒီတြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ ပဲခူးကုိ တိုက္ ခိုက္ခဲ့စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ၁၅၄၇ ေအဒီတြင္ တပင္ေရႊထီး ၿမိဳ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕ ကုိ ၀င္တိုက္ ခဲ့စဥ္ ႏွင့္ ၁၇၀၇ ေအဒီတြင္ စေနမင္း၏ အရာ႐ွိမ်ား သံတြဲကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ား၊ ၁၆၁၃ ေအဒီတြင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း သန္လ်င္ကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ သန္ လ်င္ၿမိဳ႕ က်ၿပီးစအခါ ဒီဗရစ္တုိ၏ ေနာက္လိုက္ မြတ္စလင္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) စစ္ပြဲၿပီးစ အခ်ိန္ေနွာင္း မွ ေရာက္ ႐ွိလာေသာ သေဘၤာ မ်ားမမြတ္စလင္ မ်ားအား ေ႐ႊဘုိခ႐ိုင္၊ ေျမဒူး၊ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္၊ ပင္းယႏွင့္ ခံလူး၌ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ လက္ပံ၌ လည္း ေကာင္း၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ ယင္းေတာ္ တုိ႔၌လည္းေကာင္း ေနရာခ်ထားခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ ရသည္။
ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၆၃-ခုႏွစ္ (၁၈၀၁ ေအဒီ) နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၂-ရက္တြင္ ေ႐ႊတိုက္ပုရပိုက္မွ ေက်ာက္တစ္လုံးကုိ ဗုိလ္မင္းရဲလွ ေက်ာ္ထင္ ေရးကူးေသာ စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၆၀ မွ ၁၀၇၆ အထိ နန္းစံေသာ အင္း၀ စေနမင္း လက္ထက္တြင္ ရခိုင္ဘက္မွ ၀င္ ေရာက္လာေသာမြတ္စလင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္အား ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၇၀ (၁၇၀၉ ေအဒီ)တြင္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ၁၂-ေနရာ ၌ ေနရာခ်ထားခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
(၁) ေတာင္ငူ (၂) ရမည္းသင္း (၃) ေညာင္ရမ္း (၄) ယင္းေတာ္ (၅) မိတၳီလာ (၆) ပင္းတလဲ (၇) တဘက္ဆြဲ (၈) ေဘာဓိ (၉) သာစည္ (၁၀) စည္ပုတၱရာ (၁၁) ေျမဒူး (၁၂) ဒီပဲယင္း စသည္တုိ႔ တြင္ ျဖစ္သည္။အ ထက္ ေဖာ္ျပ ပါ အတုိင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ အာရဗ္သေဘၤာမ်ားပ်က္၍ ၀င္ေရာက္ေန ထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အာရဗ္ပါ႐ွန္ကုန္သည္မ်ား ကူးသန္း ေရာင္း ၀ယ္ ေရး စခန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ သုိ႔ ေ႔႐ႊေျပာင္းေနထိုင္ ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။
ကုိးကားေသာ က်မ္းစာအုပ္မ်ား
(1)- Edward Alia, The Arab page – 5
(2)-က (Mosheyegar, The Muslim Of Burma page-10 -1972)
-ခ ေဒၚၾကည္ဝင္း၏ၿမန္မာနဳိင္ငံၿပည္ပကုန္သြယ္ေရး သုေတသနစာတမ္း၊ ၁၉၆၆ ခု သုေတသန ညီလာခံ
-ဂ- ၿမန္မာသမုိင္းအေၿခၿပ၊ပထမတြဲ ၊မဆလ .ဌာနခ်ဳပ္၊ စာ- ၁၉၆၊
-ဃ-D.G.E Hall,Burma,1950, page-51
3(3)-ေဒါက္တာခင္ေမာငညြန္႔၏(၁၆-၁၇) ရာစု ေပၚတူဂီ-ၿမန္မာဆက္ဆံေရးတကၠသုိလ္ ေငြရတုသဘင္ဂ်ာနယ္။
(4)-a- Dr. Abul Fazl,Anin Akhare (trns:H,Blochan,Culcutta,(1873-1877)
- b-Mirza Nathan,Bahristan Ghaibi,( trns: M Borah Gauhati,1936
- c-Shiha buddin Ahmed,Faty Barria( trans: J.N.Sarkar,Bodlein Librry,Oxford)
(5)- (Dr.S.BN.Kanungo ,The History Of Chattagong Vol,1, page 132)
(6)- (Elliot and dowson,page-73 , History OfIndiatold by its own Historian)
(7)- (ၿမန္မာဓန မဂၢဇင္း ၊၁၉၉၉ ခု ဇြန္၊ဇူလုိင္ ထုတ္ ႏွင္႔ ကလ်ာ မဂၢဇင္း ၁၉၉၄ ခု ၾသဂုတ္လထုတ္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ (ေၿမာက္ပုိင္းကုန္သြယ)ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ ေရးေဆာင္းပါး) မွာအထက္ပါ ပထဝီဆရာ သမုိင္းဆရာမ်ားအားကုိး ကားတင္ၿပသည္။)
(8)- Sir H . Yule In the Procceding of society Nov. 1832)
(9)- Dr. Kanungo,History of Chattagong, Vol.1 /1979
(10)- ( C-H MOND AF Narary : The Dcca Review Page , 35)
(11)- (သာသနာေရာဝါထြန္ေစဖုိ႔ ၊ နဝတ အစုိးရထုတ္ စာ-၆၇)
(12)- ( Dr. S.B Kanaungo Vol- 1, Page 233, 234)
(13)- History ofBurma, Sir Ather Phyre ,Page-172
(14)- (က) -ဗုိလ္မွဴး ဘရွင္ ၏ အေနာ္ရထာ အယင္ကၿမန္မာနဳိင္ငံ၊
- (ခ)- နဳိင္ငပန္းလွ၏ Working People Daily ပါေဆာင္းပါး၊ ၃၁ – ၁- ၁၉၇၃ ။
(15)- (Dr.S.B Kanungo, History ofChittagong, Vol. -1
(16)- (Dr.S.B Kanungo, History ofChittagong, Charter-11,Section-3
(17)- Asiatic Research, Calcutter,Vol-5,1881
(18)- Bangla Distric Gezetter,Chittagong,Page-115 AD-1798
(19)- Dr.S.B Kanungo, History ofChittagong,page-22,23 (1979)
(20)- ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ ၁၉၇၅- ၇၆ ရခုိင္တန္ေဆာင္မဂၢဇင္းအမွတ္(၁၄) ေဆာင္းပါး
(21)- (ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းတကၠသုိလ္ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း စာ၊ ၈၁-၈၄ တြင္ေဆာင္းပါး ေရးသူ ေဒၚစန္းစန္းဝင္း၊တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊အေရွ႕ပုိင္းဌာန)
(22)- (ရခုိင္ၿပည္ ဗုိလ္မွဴးထြန္းေက်ာ္ဦး(ၿငိမ္း)လက္စဲြ စာေစာင္-အတြဲ ၆ ၊ခြင္႔ၿပဳမိန္႔ အမွတ္ နသ/ ၀၆၆-၁၉၉၀(စာမ်က္ႏွာ -၂၉)
No comments:

Post a Comment

ေပးထားသည္႔ မွတ္ခ်က္မ်ားအား မၾကာမီ တင္ေပးပါမည္။ေခတၱေစာင္႔ဆိုင္းပါ။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။